تماس باما
آدرس
غرب پارک ترقی
جاده حنظله بادغیسی
هرات افغانستان

تماس با ما

(+93) 783 891 030 / (+93) 775 050 770 : شماره تماس

info@ghalib.edu.af : آدرس الکترونیکی


صفحات اجتماعی