آغاز کارگاهِ 12 روزهٔ روش تدریس

آغاز کارگاهِ 12 روزهٔ روش تدریس

معاونیت علمی پوهنتون غالبِ هرات، به سلسله فعالیت‌های اصلاحی خود، امروز، یک‌شنبه، 3 حوت 1399، کارگاهِ 12 روزهٔ روش تدریس را برای کادرهای علمی این پوهنتون، راه‌اندازی نمود. 
در این کارگاهِ 12 روزه، روش آموزش مبتنی بر نتیجه، در محورِ مباحث قرار دارد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک‌شنبه، 3 حوت 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات