کمیته نظم و دسپلین

کمیته نظم و دسپلین

معرفی کمیته نظم و دسپلین

مقدمه

پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی حریم های آموزشی عالی و اکادمیک اند که با استعداد ترین جوانان کشور را برای کسب تخصص و آموزش عالی پرورش میدهند تا کشور خویش را در ابعاد سیاسی اجتماعی فرهنگی و مدیریتی به سوی رفاه و ترقی سوق دهد. استادان و دانشجویان به عنوان قشر پیشآهنگ جامعه خویش مسوولیت دارند تا در پهلوی تدریس و آموختن علوم تخصصی تبارز دهنده ویژگیها و صفات عالی و سالم اجتماعی نیز باشند. رعایت نظم اکادمیک و محافظت از ویژگیها و رفتار اکادمیک یکی از الزامات اساسی در محیط پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی به شمار میرود تا از هرگونه رفتار که باعث اخلال نظم اکادمیک نقض حقوق دیگران و امنیت گردد جلوگیری به عمل آمده و در قبال این گونه رفتارها تصامیم جدی اتخاذ میگردد.


 

نمودار تشکیلاتی


 


 

طرزالعمل بررسی شکایات

فورم شکایت