آموزش های الکترونیک

آموزش های الکترونیک

معرفی کمیته

این کمیته از مدتی بدینسوغرض بهره گیری از تکنولوژی­های نوین معلوماتی و ارتباطی مانند انترنت و سیستم های مولتی میدیایی به عنوان ابزارهایی جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری، از طریق ارائۀ تسهیلاتی جهت دسترسی آسان به منابع و نیز فراهم نمودن ساز و کارهای تعامل و همکاری از راه دور تشکیل شده است.

 

 

وظایف و صلاحیت های کمیته:

 1. ارائه گزارش ماهوار، ربع وار و سالانه به ریاست پوهنحی و کمتیۀ مرکزی؛
 2. مستند سازی تمامی فعالیت کمیته به منظور ارائه در ارزیابی های پوهنحی؛
 3. نیاز سنجی آموزشی اعضای کادر علمی، کار کنان و دانش جویان در زمینه آموزش الکترونیک؛
 4. برگزار ورکشاپ های آموزش در رابطه با آموزش های الکترونیک؛
 5. تشکیل کمیته های کاری فرعی بر حسب علاقه و توان مندی اعضا؛
 6. شناسایی و تعریف پروژه های کاربردی در زمینه آموزش الکترونیک و تلاش در جهت اجرای آن ها؛
 7. تشکیل جلسات منظم ماهوار مطابق به تقویم اکادمیک، به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات جهت ایجاد هماهنگی در فعالیت ها؛
 8. تهیه و تدوین طرح های پژوهشی مرتبط با آموزش الکترونیک؛
 9. پیگیری جهت ایجاد زیر ساخت های لازم جهتت استقرار آموزش الکترونیک در دانش گاه؛
 10. ایجاد دوره های آموزش از راه دور در زمینه آموزش الکترونیک برای اعضای هیئت علمی؛
 11. تعامل با سایر پوهنتون های داخل و خارج از کشور و توسعه هم کاری در زمینه آموزش الکترونیک؛
 12. سایر صلاحیت هایی که مطابق اساس نامه و طرزالعمل ها به کمیته محول می گردد.

 

فعالیت ها:

1تعیین مسؤول و اعضای کمیتۀ آموزش های الکترونیک؛

2در جلسه ای که بتاریخ10/1/1399 دایر شد؛ استاد محمد وسیم میرزایار به عنوان مسؤول کمیته و اساتید هریک: حامد امیری و عتیق الله رحمانی، و دوتن از محصلان هریک: محمد اکبر مرادی و آمنه کریمی منحیث اعضاء تعیین گردیدند.

3ساخت پلان عملیاتی سال 1399 و بحث آن در جلسۀ کمیته؛

4معرفی پورتال محصلان توسط مسوؤل کمیتۀ بتاریخ 1399/03/20.

5معرفی کمتیۀ "آموزش های الکترونیک" توسط مسوؤل کمیتۀ بتاریخ 1399/03/13.

6چک نمودن کانال های درسی و نظارت از ویدیو های ضبط شده توسط مسوؤل کمیتۀ؛

7ضبط ویدیو های مضمون کمپیوتر برای پوهنحی ها؛

8چک و بررسی Google Drive کمیتۀ و آپلود اسناد های لازم؛

9برگزاری جلسات ماه‌وار اعضای کمیته جهت تطبیق برنامه های باقی مانده در پلان عملیاتی؛

10نظر سنجی جهت دست یابی به نیاز های محصلان در عرصۀ آموزش های الکترونیک؛

11نشست ها با کمیتۀ مرکزی و درخواست مشوره در جهت بهبود روند فعالیت های کمیته؛

12ارسال گزارشات ماه‌وار، ربع وار و سالانه به ریاست پوهنحی و آمریت کمیته مرکزی؛

13شریک ساختن لینک پورتال ها و کتابخانه های دیجیتالی با محصلین و نصب آن به¬داخل صنوف درسی؛

14آغاز روند تفاهم نامه میان پوهنحی کمپیوتر ساینس و پوهنحی اقتصاد در قسمت همکاری محصلان اقتصاد در بهره گیری از تکنالوژی معاصر؛

15بررسی طرز العمل کمیتۀ و ارسال آن به شورای علمی پوهنحی جهت تاییدی؛

16رهنمایی و نظارت از تدریس غیر حضوری توسط مسؤول کمیته؛

17.  اخذ امتحان برنامه های کمپیوتر از کارمندان اداری پوهنتون جهت برگزاری صنف آموزشی با هم¬کاری کمیتۀ ارتقای ظرفیت پوهنتون؛ 


 

اهداف این کمیته:

 • معرفی و به کارگیری آموزش­های الکترونیکی برای محصلین این پوهنحی؛
 • طراحی واجرای یک سیستم آموزشی الکترونیکی در سطح پوهنحی؛
 • برگزاری ورکشاپ درزمینه E-learning؛
 • آموزش محصلان و اعضای کادر علمی درباره نحوه استفاده از تسهیلات الکترونیکی؛
 • تولید محتواها و کتب الکترونیکی آموزشی در زمینه آموزش الکترونیک.

نمودار تشکیلاتی:


 

طرزالعمل_آموزش_الکترونیک_پوهنحی_اقتصاد