کمیته نصاب

کمیته نصاب

مقدمه:

نصاب تحصیلی هر پوهنتون مهمترین و بنیادی­ترین اسنادی است، که به عنوان یکی از ملاک­های جدی برای تشخیص و میزان اعتباردهی تحصیل در آن پوهنتون و سویه­ی تحصیلی فارغان آن شناخته می­شود.

نصاب تحصیلی هر پوهنتون به مثابه سیستم منظم و کامل تحصیلی آن نهاد تحصیلی است. با عنایت به این امر مهم هر نصاب تحصیلی به شدت نیاز به بازنگری دارد. بازنگری و تعدیل به منظور همخوانی با نیازهای جامعه، تناسب با بازار کار و هماهنگی با نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی و هماهنگی با نصاب تعلیمی معارف کشور.

بدون شک با مرور زمان نیازهای جامعه تغییر می­نماید، فارغان که در واقع تولید متخصصان پوهنتون­اند، باید مطابق با نیازهای جدید و فضای جدید دانش نظری و توان مسلکی لازم را داشته باشند و با زمینه­های کاربرد آن دانش­ها در جامعه آشنا باشند. افزون بر این­ها در هر پوهنتون هم نیاز جدی به ایجاد رشته­های جدید می­رود و هم ایجاب یکجایی برخی رشته­هایی که بازار کار ندارند و زمینه شغل­یابی برای فارغان آن رشته­ها کمتر میسر می­شود و هم نیاز به ادغام برخی رشته­ها که زمینه­ی شغلی همگون دارند و رشته­های موازی یکدیگر می­باشند. بناً کمیته نصاب و انکشاف کاریکولوم در سطح پوهنحی برای انجام این فعالیت­ها ایجاد شد. این کمیته در شورای علمی پوهنحی تایید و به کمیته نصاب مرکزی پوهنتون معرفی گردید.


عمده ترین اهداف کمیته نصاب

الف. انطباق بیشتر نصاب با نیازهای کشور و منطقه؛

ب. روزآمد شدن نصا ب ها با توجه به تحولات دانش بشری ؛

ج. تناسب بیشتر نصا ب ها با امکانات و تواناییهای دانشگاه


وظایف کمیته نصاب

  1. بازنگری نصاب و انکشاف کاریکولم؛
  2. مرور و مطالعه کریکولم و دریافت نقاط ضعف؛
  3. فراهم­سازی زمینه ملاقات و نشست با اهل خبره و متخصصین رشته جهت اصلاح و انکشاف کاریکولم؛
  4. مقایسه کاریکولم­های سایر نهادهای تحصیلی با کاریکولم موجود جهت دریافت نقاط مثبت برای بهبود کاریکولم؛
  5. تهیه و ترتیب پرسشنامه نیازسنجی آموزشی؛
  6. بررسی از مفردات درسی استادان؛
  7. نظارت از تطبیق نصاب درسی؛
  8. تدویر جلسات ماهوار با اعضا کمیته؛
  9. تهیه گزارش به کمیته مرکزی نصاب و انکشاف کاریکولم؛
  10. تهیه گزارش به ریاست پوهنحی.

 


نمودار تشکیلاتی:

 

طرزالعمل

لایحه وظایف