کمیته نصاب

کمیته نصاب

معرفی کمیته نصاب وانکشاف کاریکولم  پوهنحی اقتصاد

مقدمه:

نصاب تحصیلی هر پوهنتون مهمترین و بنیادی ترین اسنادی است که به عنوان یکی از ملا کهای جدی برای تشخیص و میزان اعتبار دهی تحصیل در آن پوهنتون و سویه ی تحصیلی فارغان آن شناخته میشود

نصاب تحصیلی هر پوهنتون به مثابه سیستم منظم و کامل تحصیلی آن نهاد  تحصیلی است. با عنایت به این امر مهم هر نصاب تحصیلی به شدت نیاز به بازنگری دارد. بازنگری و تعدیل به  منظور همخوانی با نیازهای جامعه، تناسب با بازار کار و هماهنگی با نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی وهماهنگی با نصاب تعلیمی معارف کشور .

بدون شک با مرور زمان نیازهای جامعه تغییر مینماید، فارغان که درواقع تولید متخصصان دانشگاه اند، باید مطابق با نیازهای جدید و فضای جدید دانش نظری  و توان مسلکی لازم را داشته باشند و با زمینه های کاربرد  آن دانش ها در جامعه آشنا باشند. افزون بر این ها در هر دانشگاه هم نیاز جدی به ایجاد رشته های جدید  میرود و هم ایجاب یکجایی برخی رشته هایی که بازار کار ندارند و زمینه شغل یابی برای فارغان آن رشته ها کمتر میسر میشود و هم نیاز به ادغام برخی رشته ها که زمینه ی شغلی همگون دارند و رشته های موازی یکدیگر میباشند.  بنا کمیته نصاب و انکشاف کاریکولوم در سطح پوهنحی برای انجام این فعالیت ها ایجاد شد. این کمیته در شورای علمی پوهنحی تایید و به کمیته نصاب مرکزی پوهنتون معرفی گردید.


عمده ترین اهداف کمیته نصاب

الف. انطباق بیشتر نصاب با نیازهای کشور و منطقه؛

ب. روزآمد شدن نصا ب ها با توجه به تحولات دانش بشری ؛

ج. تناسب بیشتر نصا ب ها با امکانات و تواناییهای دانشگاه


وظایف کمیته نصاب

  1. نظارت از تطبیق نصاب درسی

  2. بازنگری نصاب

  3. بررسی از مفردات درسی استادان

  4. تهیه گزارش به ریاست پوهنحی وکمیته مرکزی

  5. تدویر جلسات ماهوار با اعضا کمیته

  6. تهیه وترتیب پرسشنامه نیاز سنجی آموزشی

  7. مرور ومطالعه کریکولم ودریافت نقاط ضعف

  8. فراهم سازی زمینه ملاقات ونشست با اهل خبره ومتخصصین رشته جهت اصلاح وانکشاف کاریکولم

  9. مقایسه کاریکولم های سایر نهاد های تحصیلی با کاریکولم موجود جهت دریافت نقاط مثبت برای بهبود کاریکولم


اعضای کمیته نصاب پوهنحی :

این کمیته حداقل پنج نفر عضو داشته باشند که حداقل سه نفر عضو آن از میان اعضای کادر دائمی و بقیه  اعضای کمیته را میتوان از میان سایر استادان مدعو یا خارج از دانشگاه انتخاب کرد.

داشتن حداقل سه نفر عضو کادر علمی برای احراز صلاحیت دیپارتمنت در بازنگری نصا ب ها الزامی  است و باید حداقل دو نفر از سه نفر در رشته مورد نظر تخصص داشته باشند.

 

شماره

نام و تخلص

درجه علمی

محل تحصیل

ملاحظات

1

شبانه صدیقیان

ماستر

هندوستان

مسول کمیته نصاب

2

حامد امیری

ماستر

هندوستان

رییس پوهنحی

3

فیروز احمد گنجی

ماستر

هندوستان

آمر دیپارتمنت اقتصاد

4

عتیق الله رحمانی

ماستر

پاکستان

آمر دیپارتمنت پوهنتون شمول

5

محمد حامد رسولی

ماستر

هندوستان

استاد

6

نجیب الله اسحاق زی

ماستر

ایران

استاد

7

احمد نعیم پویا

ماستر

پاکستان

استاد


نمودرا تشکیلاتی:

معرفی مسؤول کمیته:

شبانه صدیقیان، مسؤول کمیته نصاب و انکشاف کاریکولوم

شبانه مرسل صدیقیان فزرند عبدالروف در 5 ماه میزان 1366 هجری خورشیدی در یک خانواده متدین وعلم پرور در شهر هرات  دیده به جهان گشود .وی تحصیلات ابتدایی خود را در مکتب متوسط آتون هروی و دوره متوسط وعالی را در مکتب مولانا عبدالله هاتفی و لیسه گوهرشاد فراگرفت که در سال 2005 از لیسه گوهرشاد بیگم فارغ التحصیل شد. وی بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان کنکور  در رشته مورد علاقه خویش توانست در پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات در سال 2006 راه یابد .ودر سال 2009 به درجه لیسانس از پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات فارغ التحصیل شود.شبانه صدیقیان با دریافت بورسیه دولتی توانست در سال 2010 در کشور دوست هندوستان در شهر علیگرپوهنتون علیگر مسلم یونیورستی  دوره تخصص وماستری خویش را موفقانه در 2012 به پایان برساند. از انجاییکه موصوف عشق وعلاقه زیادی به تدریس دردانشگاه ها داشت توانست  درسال های متفاوت در پوهنتون  اشراق ، جامی ، کهکشان ، آسیا وغالب درین وظیفه مقدس ایفای وظیفه کند ، وی با شش سال تجربه تدریس در قسمت مضامین متفاوت اقتصادی توانست یکی از اعضای کدرعلمی پوهنتون غالب پوهنحی اقتصاد شود .که فعلا منحیث یکی ازاساتید دایمی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب مصروف تدریس وتحقیق میباشد

اصول بازنگری نصاب:

  دیپارتمنت مؤظف است در ایجاد و بازنگری نصاب خود اصول و موازین زیر را رعایت کند:

الف. ارز شها و اهداف پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی ؛

ب. اصول و روشهای علمی نصاب آموزشی و درسی ؛

 ج. مقررات نافذ آموزشی و خدمات آموزشی پوهنتون؛ 

د. بهر ه گیری از بررسی های کارشناسی و یافته های پژوهشی؛

ز.بهره گیری از دیدگاه کار شناسان سایر پوهنتونها، پوهنحی ها و بخشهای مختلف مرتبط با موضوع ؛

 و. پیشبینی پیامدها و تأثیرات جانبی حاصل از ایجاد و تغییرات در نصاب تحصیلی بر روند آموزشی محصلان،  آینده شغلی، ادامه ی تحصیل فارغان و تخصص کادر علمی دیپارتمنت.

طرزالعمل

لایحه وظایف