کمیته فرهنگی

کمیته فرهنگی

کمیته فرهنگی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب یکی از کمیته های فعال در سطح پوهنحی  بوده که از مدت مدیدی بدینسو در بخش های فرهنگی آغاز به فعالیت نموده و دارای دست آوردهای چشم گیری میباشد از آنجایکه همه صاحبان فکر و اندیشه بر این عقیده اند که کار فرهنگی اساس و زیر بنای دست یابی به یک جامعه سالم و توسعه یافته و راه حل انتخابی برای درمان و کاهش معضلات و پیش زمینه اجرای برنامه های عمرانی و اقتصادی می باشد، ضروری به نظر می آید که ما هم درین زمینه گامهای هرچند کوتاه برداریم.

کارهای فرهنگی این کمیته دریک نگاه اجمالی به اساس دسته های ذیل تقسیم می شود:

  • فعالیتهای قرآنی
  • ترویج فرهنگ مطالعه
  • گسترش محافل و مجامع ادبی، فرهنگی وهنری
  • بر پایی نمایشگاهها
  • اجرای تاتر، نمایشنامه و دیگر فعالیت های نمایشی
  • برپایی جشنواره ها
  • تجلیل از روزهای مذهبی و ملی

 

نمودار تشکیلاتی

طرزالعمل