کمیته تحقیق

کمیته تحقیق

معرفی کمیتۀ تحقیق

بخش تحقیقات علمی جزء اصلی تشکیلات هر پوهنتون یا مؤسسه است. در بسیاری از کشورها بخش پژوهش های علمی یکی از معاونیت های رسمی ریاست پوهنتون محسوب می شود. و برای آن امتیاز و اهمیت ویژۀ قائل اند. و خوشبختانه این کمیته تحت نام کمیته تحقیقات در پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب ایجاد و در حال فعالیت بوده که دارای 9 عضو می باشد. کمیته نام برده یک کمیته اجرائی بوده که در زیر مجموعه و چوکات پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب مشغول به فعالیت می باشد، فعالیت های این کمیته عبارت اند از ارائه مشوره های تخنیکی و تحقیقی به استادان حین تهیه پلان کار تحقیقی، کمک به استادان و محصلان در قسمت جستجوی مآخذ مرتبط با استفاده از سایت های معتبر مسکلی و اکادمیک از طریق انترنت، ظرفیت سازی برای اساتید و محصلان، تألیف کتب و مقالات، انجام تحقیقات مرتبط به علوم اجتماعی و انسانی و ایجاد فرهنگ تحقیق در بین محصلان. این کمیته یک کمیته غیر انتفاعی و غیر مستقل می باشد که اجراآت خود را تحت نظر ریاست پوهنحی اقتصاد انجام می دهد.


چارت تشکیلاتی


 

لیست تحقیقات استادان

 

شماره

عنوان

محقق

سال

محل نشر

 

1

بازاریابی الکترونیک

شهیره شهیر

1393

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-10

 

2

بررسی سیاست دمپینگ و تاثیرات آن بالای تولیدات داخلی

شبانه صدیقیان

1393

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-9

 

3

چالش های صنعت گردشگری در افغانستان

حامد امیری

1397

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-25

 

4

اصول حسابداری

حامد امیری

1398

کتاب

 

5

تحلیل عضویت افغانستان در سازمان تعرفه و تجارت جهانی

شبانه صدیقیان

1398

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-26

 

6

نقش تبلیغات در بازار یابی

شهیره شهیر

1392

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-6

 

7

بررسی نقش بانک مرکزی در سیستم بانکی

شهیره شهیر

92

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-3

 

8

بررسی تاثیرات سیستم اسیکودا بر تسهیلات تجاری در گمرکات افغانستان

شبانه صدیقیان

1396

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-22

 

9

تاثیر آمیخته بازاریابی در مدیریت ارتباط با مشتری

شهیره شهیر

1394

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-22

 

10

بررسی اثرات کاهش ارزش پول بر افزایش شاخص بهای مصرف کننده در افغانستان

شهیره شهیر

1395

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-18

 

لیست سمینار های ارائه شده توسط محصلان

شماره

عنوان سمینار

 ارائه کننده

سال

سمستر

1

مدیریت زمان

سیف الله « محمدی»

1398

ششم

2

TOEFL

حارث « راد مهر»

1398

 

3

Chevining Scholarship

همایون «قادری»

1398

ششم

4

بورسیه های ترکیه

اکبر «مرادی»

1398

ششم

5

قانون اساسی افغانستان

عبدالصبور

1398

دوم


دانلود مقاله های چاپ شده:

کمیتۀ تحقیق

چالشهای صنعت گردشگری در افغانستان- حامد امیری

طرز العمل کمیتۀ تحقیق

پلان عملیاتی کمیتۀ سال 1399

پلان عملیاتی کمیتۀ سال 1398