دیپارتمنت قضائی

دیپارتمنت قضائی

دیپارتمنت‌ها

در ساختار پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب دو دپیارتمنت فارغ‌ده (قضایی - سارنوالی) و (اداری - دیپلماسی) وجود دارد که هر یک از دیپارتمنت‌ها براساس جواز رسمی وزارت تحصیلات عالی فعالیت می‌نمایند.

دیپارتمنت قضایی ـ سارنوالی

دیپارتمنت قضایی - سارنوالی در چوكات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی هم‌زمان با تأسیس این پوهنځی ایجاد گردیده است. غایت تعیین‌شدة دیپارتمنت (قضایی- سارنوالی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تربیة کادر‌های مسلکی و حرفه‌یی در عرصه‌های؛ قضایی، عدلی،  جرم‌یابی ‌و وکالت دفاع در کشور است.

دیدگاه 

دیپارتمنت قضایی - سارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب هرات، به منظور کسب جای‌گاه برتر در سطح ملی، در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی، توسعة نظم حقوقی و تأمین عدالت انسانی، می‌کوشد تا کادرهای متخصص، متعهد و کارآمد در حوزه‌های قضایی، سارنوالی، وکالت دفاع، داوری و مشاور حقوقی به جامعه تقدیم نماید.

مأموریت‌

دیپارتمنت قضایی - سارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب هرات، از طریق تدریس و تحقیق با بهره‌گیری از منابع دست‌داشته، می‌کوشد تا خدمات حقوقی و مشاوره را در سطح ملی ارائه نماید، تا در رشد و توسعة نظم حقوقی کشور، اشتراک مؤثر در مدیریت نظام عدلی و قضایی و مساعدت‌های حقوقی برای اقشار نیازمند، سهم فعال خود را ادا کند.

هدف کلی

دیپارتمنت قضایی - سارنوالی به تأسی از استراتیژی پوهنځی و ‌پوهنتون غالب و با در نظر‌گرفتن دیدگاه و مأموریت پنج‌‌سال‌ آینده هدف کلی این دیپارتمنت عبارت‌ است از: 

  1. افزایش و بالا‌بردن ظرفیت‌های آموزشی، تحقیقی و ترویج دانش حقوقی در جامعه به منظور حصول برتری مستمر و پایدار.

اهداف فرعی

  1. در حوزة تحقیق، این دیپارتمنت به‌دنبال حصول برتری مستمر و پایدار در امر پژوهش و ترویج دانش است؛
  2. ‌در حوزة تدریس، دست‌یابی به تفوق و تعالی در تدریس از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی کیفی؛
  3. ‌بر طرف‌ساختن نیازهای حقوقی جامعه از طریق ترویج دانش؛
  4. ‌جذب رضایت مالکان از طریق ارائة خدمات آموزشی و پژوهشی؛
  5. ‌تربیت کادر علمی و نیروی بشری برای نهادهای عدلی و قضایی برای جامعه و گسترش دانش حقوقی؛
  6. ‌توسعه و تقویت نظم حقوقی کشور و ارائة مساعدت‌های حقوقی به اقشار نیازمند؛
  7. ‌راه‌اندازی و اجرای پروژه‌های تحقیقات عملی توسط استادان و دانش‌جویان به منظور چالش‌شناسی معضلات اجتماعی‌ ـ حقوقی و ارائة راه‌حل‌های حقوقی ـ کاربُردی در این زمینه؛
  8. ‌هم‌کاری در زمینة گسترش فعالیت‌های کلینیکی حقوقی به منظور کاربُردی‌ساختن علم حقوق و آشنا‌ساختن دانش‌جویان با چالش‌های حقوقی‌‌یی که فرا روی جامعه قرار دارند؛
  9. ‌تأسیس تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشتة حقوق خصوصی.

پلان_استراتژیک_دیپارتمنت_قضائی_سارنوالی