دیپارتمنت قضائی

دیپارتمنت قضائی

دیپارتمنت‌ها

در ساختار پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب دو دپیارتمنت فارغ‌ده (قضایی - سارنوالی) و (اداری - دیپلماسی) وجود دارد که هر یک از دیپارتمنت‌ها براساس جواز رسمی وزارت تحصیلات عالی فعالیت می‌نمایند.

دیپارتمنت قضایی ـ سارنوالی

دیپارتمنت قضایی - سارنوالی در چوكات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی هم‌زمان با تأسیس این پوهنځی ایجاد گردیده است. غایت تعیین‌شدة دیپارتمنت (قضایی- سارنوالی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تربیة کادر‌های مسلکی و حرفه‌یی در عرصه‌های؛ قضایی، عدلی،  جرم‌یابی ‌و وکالت دفاع در کشور است.

دیدگاه 

دیپارتمنت قضایی - سارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب هرات، به منظور کسب جای‌گاه برتر در سطح ملی، در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی، توسعة نظم حقوقی و تأمین عدالت انسانی، می‌کوشد تا کادرهای متخصص، متعهد و کارآمد در حوزه‌های قضایی، سارنوالی، وکالت دفاع، داوری و مشاور حقوقی به جامعه تقدیم نماید.

مأموریت‌

دیپارتمنت قضایی - سارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب هرات، از طریق تدریس و تحقیق با بهره‌گیری از منابع دست‌داشته، می‌کوشد تا خدمات حقوقی و مشاوره را در سطح ملی ارائه نماید، تا در رشد و توسعة نظم حقوقی کشور، اشتراک مؤثر در مدیریت نظام عدلی و قضایی و مساعدت‌های حقوقی برای اقشار نیازمند، سهم فعال خود را ادا کند.

هدف کلی

دیپارتمنت قضایی - سارنوالی به تأسی از استراتیژی پوهنځی و ‌پوهنتون غالب و با در نظر‌گرفتن دیدگاه و مأموریت پنج‌‌سال‌ آینده هدف کلی این دیپارتمنت عبارت‌ است از: 

  1. افزایش و بالا‌بردن ظرفیت‌های آموزشی، تحقیقی و ترویج دانش حقوقی در جامعه به منظور حصول برتری مستمر و پایدار.

اهداف فرعی

  1. در حوزة تحقیق، این دیپارتمنت به‌دنبال حصول برتری مستمر و پایدار در امر پژوهش و ترویج دانش است؛
  2. ‌در حوزة تدریس، دست‌یابی به تفوق و تعالی در تدریس از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی کیفی؛
  3. ‌بر طرف‌ساختن نیازهای حقوقی جامعه از طریق ترویج دانش؛
  4. ‌جذب رضایت مالکان از طریق ارائة خدمات آموزشی و پژوهشی؛
  5. ‌تربیت کادر علمی و نیروی بشری برای نهادهای عدلی و قضایی برای جامعه و گسترش دانش حقوقی؛
  6. ‌توسعه و تقویت نظم حقوقی کشور و ارائة مساعدت‌های حقوقی به اقشار نیازمند؛
  7. ‌راه‌اندازی و اجرای پروژه‌های تحقیقات عملی توسط استادان و دانش‌جویان به منظور چالش‌شناسی معضلات اجتماعی‌ ـ حقوقی و ارائة راه‌حل‌های حقوقی ـ کاربُردی در این زمینه؛
  8. ‌هم‌کاری در زمینة گسترش فعالیت‌های کلینیکی حقوقی به منظور کاربُردی‌ساختن علم حقوق و آشنا‌ساختن دانش‌جویان با چالش‌های حقوقی‌‌یی که فرا روی جامعه قرار دارند؛
  9. ‌تأسیس تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشتة حقوق خصوصی.

پلان_استراتژیک_دیپارتمنت_قضائی_سارنوالی

دیپارتمنت قضایی - سارنوالی

بیوگرافی آمر دیپارتمنت قضا و سارنوالی

نام و نام خانواده‌گی‌: آرزو عزیزی

مدرک تحصیلی: ماستر جزا و جرم شناسی

arazoazizi99@gmail.comایمیل:

شمارة تماس:0797276864

موقف: آمر دیپارتمنت قضایی ـ سارنوالی

درجة تحصیلی: ماستر، دانشگاه پیام نور (۱۳۹۶ـ۱۳۹۴)

 

   آرزو عزیزی فرزند احمد شاه عزیزی، در سال ۱۳۶۸ در شهر هرات زاده شد،  دانش آموخته لیسة گوهر شاد است که در سال ۱۳۸۴  از لیسة مذکور سند فراغت را به دست آورد، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال ۱۳۸۵ به پوهنځی حقوق و علوم سیاسی راه یافت و بعد از سپری نمودن دورة چهار سالة تحصیلی  در سال ۱۳۸۸ از رشتة قضا و څارنوالی پوهنتون فارغ التحصیل شد. وی در سال 1396 دورة تخصصی ماستری را در رشتة جزا و جرم شناسی با موفقیت پشت سر گذاشت و توانست ماستر حقوق جزا گردد.

استاد عزیزی در پهلوی زبان مادری به زبان‌های پشتو، عربی و انگلیسی نیز آشنایی کامل دارد. بانو، مدت شش سال در بخش‌های محکمة استیناف هرات به خدمت هموطنان خود بود؛ هم‌زمان در پوهنتون‌های خصوصی هرات و کابل  به تدریس ادامه داد و در کسب تحصیل اولاد وطن از هیچ‌گونه سعی و تلاشی دریغ ننمود. بانو عزیزی به عنوان وکیل مدافع آزاد در بخش‌های مختلف مدنی، جزایی ،تجاری و فامیلی در سال 1389 وکالت نمود و فعالیت داشت؛ هم‌چنان هم‌زمان با تدریس مدت 6 سال به­حیث مدیر اجرائیة بخش نسوان مؤسسة تحصیلات عالی اسلامی الغیاث ایفای وظیفه کرد و در ضمن در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، حقوق زنان و نیز مدیر مسئوول فصلنامة بینه که مختص زنان است نیز فعالیت داشته و دارد. استاد عزیزی بر اساس سابقة نیک کاری که در ارگان های عدلی و قضایی داشته، درسال 1399 به حیث کارشناس مسلکی ریاست مبارزه علیه جرایم فساد اداری در ادارة لوی سارنوالی مقرر شد و مدت یکسال در این اداره وظیفه اجراء کرد. خانم آرزو، فعلاَ آمر دیپارتمنت قضایی ـ  سارنوالی فاکولتة حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب  هرات و استاد افتخاری در فاکولته‌های شرعیات و حقوق علوم سیاسی پوهنتون  هرات ایفای وظیفه می‌نماید.

چارت تشکیلاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرزالعمل داخلی کمیته های دیپارتمنت