کمیته نظارت

کمیته نظارت

معرفی کمیتۀ نظارت از پلان های  پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب

کمیته ساخت و نظارت از پلان ها یکی از کمیته های نٌه گانۀ پوهنحی اقتصاد بوده که به  هدف نظارت از تطبیق فعالیت‌های برنامه ریزی شده و اصلاحات پیش‌نهادی در پوهنحی اقتصاد تشکیل شده است.  و از این معلومات برای تهیه گزارش های ماه وار، ربع وار ، سمستر وار و سالانه استفاده میکند. کار این کمیته نظارت از اجرای پلان های انفرادی، پالیسی کورس ها، پلان کمیته ها، پلان عملیاتی پوهنحی و پلان استراتژیک میباشد.


 


چارت تشکیلاتی کمیته پلان


اهداف این کمیته:

 • بهبود روند کیفی ارائۀ خدمات تحصیلی در سطح پوهنحی با نظارت از تطبیق پلان استراتیژیک پوهنحی، پلان عملیاتی، پلان عملیاتی کمیته‌ها، پالیسی کورس‌ها، پلان های انفرادی استادان؛
 • در جریان قرار دادن مقامات بالا از نقاط قوت و ضعف پوهنحی؛
 • نظر سنجی از محصلان در مورد کارکرد های کمیته؛
 • سنجش میزان معلومات محصلان از پلان استراتیژیک پوهنحی، دیدگاه و رسالت، پلان عملیاتی کمتیه، و کمیته ها؛
 • اخذ تدابیر لازمه برای تطبیق هرچه بهتر و کامل تر پلان ها در سطح پوهنحی.
  فعالیت ها:
 1. چاپ پلان استراتیژیک در سطح پوهنحی؛
 2. شریک ساختن دیدگاه و رسالت پوهنحی؛
 3. معرفی قوانین کمیته؛
 4. ارسال گزارش ماهوار، ربع وار و سالانه به کمیتۀ مرکزی؛
 5. ارزیابی کمیته ها و نظارت از تطبیق پلان های شان؛
 6. ارائۀ پلان عملیاتی به هیئت رهبری غالب؛
 7. شرکت در جلسات کمیتۀ پلان و نظارت مرکزی.

طرزالعمل کمیته