دیپارتمنت اداری دیپلماسی

دیپارتمنت اداری دیپلماسی

دیپارتمنت اداری ـ دیپلماسی

هم‌چنان دیپارتمنت اداری - دیپلماسی در چوكات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی هم‌زمان با تأسیس این پوهنځی ایجاد گردیده است. غایت تعیین‌شدة دیپارتمنت (اداری - دیپلماسی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تربیة کادر‌های مسلکی و حرفه‌یی در عرصه‌های‌ علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، سیاست خارجی و ابزار‌های آن جهت تأمین منافع ملی کشور است. محصلان این دیپارتمنت بعد از پایان هشت سمستر و چهار سال تحصیلی در نهاد‌های مرتبط با رشتة تحصیلی شان به کار گماشته می‌شوند.

دیدگاه

دیپارتمنت اداری- دیپلماسی در تلاش‌است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود‌، رسالت خود را در زمینة فراهم‌نمودن بستر مناسب، به منظور تولید کادر پویا، تدریس معیاری‌، تولید دانش و انجام تحقیق ادا نموده‌، گام‌های مؤثری را جهت ایجاد تغییر‌، تحول و ارتقا در کیفیت تدریس‌، ارتقای ظرفیت کادر علمی‌، ارائة طرح و برنامه جهت مهار چالش‌های اجتماعی و سیاسی در کشور بردارد.

مأموریت

دیپارتمنت اداری – دیپلماسی‌ تلاش می‌نماید از طریق ‌بهبود کیفیت تدریس‌، ارتقای ظرفیت‌های کادر علمی‌، تأمین نیاز‌های علمی و پژوهش‌، خلاهای موجود در زمینة کم‌بود کادر اداری و سیاسی در سطح کشور را از طریق تولید کادر متخصص رفع نموده و سعی می‌نماید در راستای تحقیق و پژوهش ضمن شناسایی چالش‌های سیاسی و اجتماعی موجود در کشور، راه‌حل‌های مناسبی را پیش‌نهاد نماید.

اهداف اصلی

 •  سهم‌گیری فعال در پروسة تولید دانش سیاسی از طریق مشارکت در تربیة کادرهای علمی متخصص و آگاه با مسائل روز افغانستان؛
 •  ارتقای سطح دانش استادان از طریق اعزام آن‌ها به منظور سپری‌نمودن برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت (‌ماستری و دکترا)؛
 •  نهادینه‌ساختن اجرای سیستم کریدیت به منظور ایجاد سهولت‌های آموزشی برای استادان و محصلان و از این طریق ارتقای سطح دانش مسلکی آن‌ها؛
 •  معیاری‌ساختن کاریکولم و مفردات درسی مبتنی بر مقتضیات جامعة افغانستان و معیارهای پذیرفته‌شدة جهانی؛
 •  هم‌کاری در زمینة گسترش فعالیت‌های سیاسی به منظور کاربُردی‌ساختن علم سیاست و آشنا‌ساختن محصلان با چالش‌های سیاسی‌یی‌که فرا روی جامعه قرار دارد؛
 •  تدویر سمینارها و ورکشاپ‌های علمی در حوزة علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به منظور ارتقای سطح دانش استادان و محصلان؛
 •  تلاش در جهت راه‌اندازی و اجرای پروژه‌های تحقیقات علمی توسط استادان‌ و محصلان به منظور چالش‌شناسی معضلات اجتماعی‌–‌سیاسی و ارائة راه‌حل‌های سیاسی- کاربُردی در این زمینه؛
 •  هم‌کاری در تعمیم حاکمیت قانون از طریق مشارکت در برنامه‌های آگاهی‌دهی سیاسی، ارتقای ظرفیت و ارائة مشوره‌های لازم به نهادهای مربوط‌.

اهداف فرعی

 •  توجه به انکشاف و معیاری‌ساختن کاریکولم و مفردات درسی به طور مستمر، به نحوی‌که بتواند پاسخ‌گویی نیاز‌های اکادمیک و علمی در داخل دانش‌گاه ‌غالب و هم نیازهای مطرح‌شده در خارج از تحصیلات عالی باشد؛
 •  بهبود کیفیت ارائة خدمات آموزشی با تمرکز بر جای‌گزین‌نمودن و استفاده از شیوه‌های جدید تدریس و توجه مزید بر فعالیت‌های اکادمیک محصلان؛
 •  افزايش دست‌رسي به عدالت از ‌‌طريق طرح يک سيستم آموزش عالی حقوقی – سیاسی کاربُردی با کيفيت عالي، با در نظر داشت قوانین نافذة کشور، نیاز‌های جامعه و معیار‌های جهانی؛
 •  مشارکت در سيستم اعتباردهي و تضمین کيفيت و اجرای آن در راستاي حصول اطمينان از کيفيت تحصیلی- تحقیقی و مفیدیت برنامه‌های ارائه‌شده؛
 •  فراهم‌آوری تسهیلات لازم به منظور توان‌مند‌سازی دیپارتمنت و اعضای کادر علمی در جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی علمی- حقوقی و سیاسی؛
 •  مدرنيزه‌ساختن و ارتقاي ظرفیت دیپارتمنت، تحققات ‌علمی و شبیه‌سازی؛ 
 •  تلاش در جهت رشد کادر علمي و کارمندان اداري تحصيلات عالي از طريق ارائة فرصت‌هاي تحصيلي بالاتر، کورس‌هاي کوتاه‌مدت، بازديدهاي متقابل و ايجاد فرهنگ آموختن مداوم؛
 •  توجه به تدوین کاریکولم و مفردات درسی به منظور ایجاد برنامة ماستری در جریان پنج سال آینده؛
 •  فراهم‌آوری زمینة اشتغال برای فارغان از طریق راه‌اندازی برنامه‌های کاریابی در نهاد‌های دولتی و غیر دولتی.

پلان_استراتیژیک_دیپارتمنت_علوم_سیاسی_پوهنحی_حقوق