کمیته امتحانات

کمیته امتحانات

 

کمیتۀ امتحانات پوهنحی به عنوان یکی از کمیته های کلیدی در سطح پوهنحی با اعضای مشخص و در راس آن ریاست پوهنحی وظیفه خطیر برگزاری امتحانات اعم  از تهیه و ترتیب تقسیم اوقات امتحانات ، محل مناسب برای برگزاری امتحانات،  ایجاد مکان امن برای کمیته در راستای چاپ و تکثیر سوالات، کتینگ ، جمع آوری و نمره دهی پارچه های امتحان را بر عهده دارد .

کمیتۀ امتحانات پوهنحی ستوماتولوژی به عنوان یکی از شفاف ترین واحدهای اداری در پوهنحی ستوماتولوژی مطابق با پالیسی و لوایح مشخص همواره در تلاش برگزاری منظم امتحانات و حفظ مقررات و قوانین می باشد.

صلاحیت و وظایف کمیتۀ امتحانات پوهنحی

1. کمیتۀ امتحانات پوهنحی وظیفه دارد تا یک هفته قبل از آغاز امتحانات سمستر، نصاب حاضری پوهنحی‌‌های مربوط را ملاحظه و لیست محرومان را تثبیت و پس از تأیید کمیتۀ مربوط و تأیید ریاست پوهنحی به معاونیت امور محصلان بفرستد؛

2. بررسی، ارزیابی و تطبیق مواردی‌ که از جانب مراجع ذی‌صلاح به آن‌ها سپرده شده باشد؛

3. ملاحظۀ مطابقت پرسش‌های هر مضمون با شرایط پیش‌بینی‌شده در طرزالعمل امتحانات؛

4. ارزیابی و رفع شکایات در رابطه با برگزاری امتحانات؛

5. ارائۀ گزارش به شورای علمی پوهنحی و کمیتۀ امتحانات پوهنتون؛

6. همکاری در جریان اخذ امتحان دیپارتمنت‌ها (دیپارتمنت‌هایی‌که تعداد کافی اعضای کادر ندارند)؛

7. ارائۀ گزارش ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه به ریاست پوهنحی؛

8. مستندسازی تمامی فعالیت‌های کمیته، به منظور ارائه در ارزیابی‌های پوهنحی؛

9. کمیتۀ امتحانات مؤظف است تا تقسیم‌ اوقات امتحانات میان سمستر را تنظیم و لیست استادان ممیز را قبل از امتحانات تنظیم نماید؛

10. ‌‌سایر صلاحیت‌هایی‌که مطابق اساس‌نامه و طرزالعمل‌ها به کمیته محول می‌گردد.

طرزالعمل کمیتۀ امتحانات:

مادۀ اول: کمیتۀ امتحانات در سطح پوهنحی

این کمیته در سطح پوهنحی تشکیل شده و اعضای آن از بین استادان با تجربه با تصویت شورای علمی پوهنحی مربوطه انتخاب میگردد.

الف: تعداد اعضای کمیته توسط شورای علمی پوهنحی از بین اساتید پوهنحی ۵-3 تن انتخاب میگردد.

 ب: رئیس کمیته، رئیس پوهنحی یا یکی از اعضای پوهنحی در مشوره رئیس پوهنحی انتخاب میگردد. 

 وظایف کمیته

 1. کمیتۀ امتحانات پوهنحی وظیفه دارد تا یک هفته قبل از آغاز امتحانات سمستر، نصاب حاضری پوهنحی خود را ملاحظه کند و لست محرومان را تثبیت و بعد از تأییدی کمیتۀ مربوطه و تأیید رئیس پوهنحی به معاونیت امور محصلان پوهنتون ارسال نماید.
 2. بررسی، ارزیابی و ‌تطبیق مواردی که از حانب مقامات ذی ­صلاح به کمیته محول میشود؛
 3. ملاحظۀ مطابقت سوالات هر مضمون با شرایط پیش بینی شده در این طرز العمل؛
 4. ارزیابی و رفع شکایات در رابطه با برگزاری امتحانات؛
 5. ارائۀ گزارش به شورای علمی پوهنحی و کمیتۀ امتحانات مرکزی پوهنتون؛
 6. همکاری در جریان اخذ امتحان دیپارتمنت­ها خصوصاً دیپارتمنت هایی که اعضای کادر علمی ناکافی دارند.

مادۀ دوم: وظایف رئیس کمیتۀ امتحانات پوهنحی

رئیس کمیتۀ امتحانات دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

 1. ریاست از جلسات کمیته؛
 2. برگزاری جلسات؛
 3. نظارت و پیگیری از اجرای فیصلۀ کمیته؛
 4. گزارش دهی فعالیت های کمیته به شورای علمی پوهنحی؛
 5. ارسال گزارش  فیصله ها به مراجع مربوطه.

 مادۀ سوم: وظیفۀ اعضای کمیته

هر یک از اعضای کمیتۀ امتحانات پوهنحی ستوماتولوژی دارای وظایف ذیل میباشند:

 1. اشتراک به موقع در جلسات کمیته؛
 2. اجرای وظایفی که از جانب کمیته به آنها سپرده میشود؛
 3. نظارت از جریان امتحانات طبق فیصلۀ کمیته و گزارش به سایر اعضای کمیته؛
 4. آگاهی از طرزالعمل کمیتۀ امتحانات پوهنحی، سیستم کریدت و سایر لوایح وزارت تحصیلات عالی که مربوط امتحانات میباشد.

مادۀ چهارم: وظایف منشی کمیته

منشی کمیتۀ امتحانات که از بین اعضای کمیته به اکثریت آرا انتخاب میشود دارای وظایف ذیل میباشد:

 1. جمع آوری و ترتیب اجندای جلسه؛
 2. اطلاع دهی به اعضای جلسه دو روز قبل از برگزاری جلسات؛
 3. ثبت فیصله های جلسه و گرفتن امضای اعضای جلسه در ختم جلسه؛
 4. ارسال گزارش مختصر هر جلسه به ریاست پوهنحی و کمیتۀ امتحانات مرکزی؛
 5. جمع آوری شواهد و‌مدارک از فیصله های کمیته.

ماده پنجم: انواع امتحانات

الف: امتحانات وسط سمستر

ارزیابی امتحانات وسط سمستر از ۲۰ نمره به ترتیب ذیل باید صورت گیرد:

 1. ارزش فی سوال چهار جوابه یک نمره و ارزش سوالات تحلیلی یا محاسبه­وی از سه تا پنج نمره؛
 2. تعداد سوالات وسط سمستر از ده سوال کم نباشد.
 3. در صورت عدم اشتراک محصل در چانس اول ۲۰‎٪ ، در چانس دوم، قبل از امتحان فاینل، نمره دهی از ۷۰‎٪ داده میشود.

ب: امتحان کار عملی:

 1. این امتحان بعد از منظوری جلسۀ شورای علمی پوهنحی قابل تطبیق میباشد.
 2. این ارزیابی شامل آن عده از مضامینی میشود که علاوه بر درس تیوری، کار عملی نیز دارند.
 3. این امتحان از ۲۰ نمره اخذ میشود.
 4. محصلانی که شامل این میشوند باید ۷۵‎٪ حاضری داشته باشند در غیر آن نمرۀ آنها صفر محاسبه میشود.
 5. هر گاه محصل در امتحان حاضر نمیشود نمره آن صفر محسوب میشود.
 6. امتحان میتواند به صورت کتبی یا عملی اخذ گردد.

ج: امتحان نهایی:

 1. این امتحان بعد از منظوری از شورای علمی پوهنحی قابل تطبیق میباشد.
 2. بعد از ختم هفتۀ ۱۶ درسی به مدت ۴ هفته ادامه می یابد.
 3. تقسیم اوقات امتحان یک هفته قبل از شروع به پیشنهاد نمایندگان صنوف و‌تأییدی کمیتۀ امتحانات پوهنحی ترتیب و اعلام میگردد.
 4. آن عده از محصلانی که بیش از ۲۵‎٪ از ساعات درسی را غیر حاضر بودند محروم امتحان محسوب میشوند.
 5. لست محرومین یک هفته قبل از شروع امتحان توسط کمیتۀ امتحانات پوهنحی ترتیب و اعلام میگردد.
 6. طرز العمل امتحان به شکل تفضیلی یک هفته قبل از شروع امتحان توسط کمیتۀ امتحانات پوهنحی به سمع استادان و ‌محصلان رسانیده میشود.
 7. امتحان از ۶۰ نمره اخذ میشود.
 8. تعداد سوالات امتحان بین ۳۰-۴۰ سوال میباشد.
 9. انواع سوالات امتحانات نهایی قرار ذیل میباشد:
 1. ۲۰ نمره برای سوالات چهار جوابه (هر سوال یک نمره).
 2. ۴۰ نمره برای سوالات تشریحی (هر سوال بین ۳-۵ نمره).
 1. سوالات و کلید یک روز قبل از امتحان توسط کمیتۀ امتحانات جمع آوری و چک‌ میگردد.
 2. در صورتی که سوالات مطابق طرزالعمل نباشد کمیتۀ امتحانات پوهنحی موظف است فوراً به تصحیح آنها پرداخته و امتحان به وقت معینه بر گزار گردد.
 3. شقه امتحان سه روز بعد از اخذ امتحان به کمیتۀ امتحانات پوهنحی سپرده میشود.
 4. تمام شقه های امتحان بعد از مهر و تأییدی کمیتۀ امتحانات به مدیریت تدریسی پوهنحی سپردت میشود.
 5. نمرات امتحان با دقت تمام توسط مدیر تدریسی پوهنحی بعد از تسلیمی هر شقه به دیتابیس داخل میگردد.
 6. از اعلام نتایج تا مدت سه روز برگه های تجدید نظر محصلان توسط کمیتۀ امتحانات پوهنحی جمع آوری میگردد.
 7. فیصلۀ کمیتۀ امتحانات پوهنحی فیصلۀ قطعی و‌ نهایی میباشد.
 8. مضامینی که کار عملی یا تطبیقات ندارند امتحان نهایی آنها از ۸۰‎٪ بوده و ‌به ترتیب ذیل اخذ میشود:
 1. به تعداد۳۰ سوال ۴ جوابه ارزش فی سوال ۱ نمره.
 2. ۱۰ سوال تشریحی جواب کوتاه ارزش فی سوال ۵ نمره و مدت امتحان حداقل ۶۰ دقیقه.
 3. از ۲۰ نمره امتحان وسط سمستر به ترتیب ذیل اخذ میگردد:
 4. سوال ۴ جوابه ارزش هر سوال۱ نمره.
 5. سوالات تشریحی ارزش هر سوال۵ نمره و سوالات باید کمتر از ۱۰ سوال نباشد.

 

ماده ششم : تعداد سوالات امتحان و ارزش نمرات آن:

الف:تعداد سوالات امتحان نهایی سمستر بین ۳۰-۴۰ میباشد که شامل چهار جوابه، تشریحی، تحلیلی و محاسبه وی نظر به نوعیت مضمون شامل میگردد.

ب: ارزش فی سوال چهار جوابه ۱ نمره و ارزش فی سوال تشریحی، تحلیلی، یا محاسبه وی از ۳-۵ نمره میباشد.

مادۀ هفتم: وقت امتحان، تهیۀ سوالات، تقسیم اوقات امتحان و ‌شکل امتحان

الف: وقت جریان امتحان نظر به مضمون حد اقل ۶۰ دقیقه میباشد.

ب: سوالات یک روز قبل از امتحان توسط دیپارتمنت مربوطه به شکل تحریری تایپ و بعد از تأیید آمر دیپارتمنت و نصب کتینگ آماده امتحان میباشد.

ج: اخذ امتحان در روز و وقت معینیی که قبلاً ترتیب شده صورت میگیرد و بدون عذر معقول قابل تغییر و تبدیل نمیباشد.

د: کلید جوابات از طرف استاد دیپارتمنت مربوطه تهیه و ‌مطابق آن پارچۀ محصل ارزیابی میگردد.

ذ: نتیجۀ امتحان نهایی هر مضمون با در نظر داشت تعداد محصلین هر صنف حد اکثر سه روز بعد امتحان اعلام میگردد.

ر: نمرات بعد از درج در شقۀ امتحانات بدون قلم خوردگی با تأیید مسؤول دیپارتمنت ‌و کمیتۀ امتحانات و ملاحظۀ رئیس پوهنحی غرض ابلاغ به محصلین به مدیریت تدریسی تسلیم داده میشود.

ز: آن عده از محصلانی که به امتحان قبل از توزیع سوالات حاضر نگردند حق شمول در همان امتحان را نداشته و‌ غیر حاضر محسوب میگردند.

مادۀ هشتم: مصونیت و ‌شفافیت امتحان:

الف: داشتن کارت هویت در روز امتحان حتمی و‌ ضروری میباشد.

ب: در اطاق کمیتۀ امتحانات در صورت امکان برای هر دیپارتمنت الماری یا سیف مخصوصی جهت نگهداری پارچه ها الی یک سمستر دیگر ضرور و حتمی هست.

ج: تمام اساتید دیپارتمنت ها مکلف اند در ختم اخذ امتحانات پارچه ها را جهت کتینگ ارزیابی و نگهداری به کمیتۀ امتحانات انتقال دهند.

د:اساتید در ختم ارزیابی پارچه ها را با کلید در سیف قفل کرده و‌کلید آن نزد رئیس کمیته میباشد.

ر: کلید کمیتۀ امتحانات نزد رئیس کمیته یا یک تن از اعضای کمیته با تفاهم رئیس کمیته نگهداری میشود.

ماده نهم: تخلفات امتحانی و ‌نحوه برخورد با محصلان متخلف در امتحان

این طرز العمل در نه ماده ترتیب و بعد از تصویب شورای علمی پوهنحی لازم الاجرا میباشد.