دیدگاه و ماموریت

دیدگاه و ماموریت

دیدگاه

پوهنتون غالب ولایت هرات می خواهد از طریق تدریس،‌تحقیق،و ترویج دانش و تربیه کادرهای متخصص و مسلکی به منظور رسیدن به اهداف انکشاف ملی و رفاه عمومی و جایگاه برتر را در میان پوهنتون های کشور احراز نماید.

ماموریت

پوهنتون غالب ولایت هرات از طریق تدریس، تحقیق، ترویج دانش و گسترش فرهنگ اکادمیک جهت پرورش استعدادها؛ تاًمین نیروی کار لازم با استفاده‌ی مطلوب از منابع دست داشته برای مردم کشور خدمت می نماید.