پلان استراتیژیک

پلان استراتیژیک

سپاس‌نامه

      از همۀ آن بزرگان و بزرگوارانی که، به گونۀ مستقیم و نامستقیم، با ارایۀ دیدگاه‌ها و پیش‌نهاد‌های سازنده و باریک‌بینانه، در تهیه و تدوین پلان استراتیژیک پوهنتون غالب نقش داشته‌اند، از ته‌دل، سپاس‌گزاری می­نماییم، به ویژه از کمیتۀ پلان استراتیژیک و نظارت از تطبیق پلان­های پوهنتون غالب. از استاد فرهیخته میر غلام عثمان بارز حسینی کمال سپاس و امتنان داریم که از هرگونه مشوره‌های سازنده در فراهم‌آوری این پلان دریغ نفرموده‌اند. بی‌گمان در ساختن و پرداختن متن این برنامۀ دورنمایی، تجربه‌ها و دانش پُربار شان، راه‌گشایی­های ارزنده‌یی داشته‌است. آفریدگار خردبخش بخردنواز، همۀ راست­کاران اندیش‌مند و بینش‌مند را از به‌روزی و پیروزی برخوردار گرداناد.

پلان استراتیژیک