دومین رییس پوهنتون غالب

دومین رییس پوهنتون غالب

دومین رئیس پوهنتون غالب

پوهنیار داکتر محمد ظاهر ایوبی در سال ۱۳۶۸خورشیدی مطابق  ۱۹۸۹ میلادی از پوهنتون علوم طبی کابل فارغ شده است. او نخست در سال آغاز تاسیس غالب در ولایت کابل به حیث معاون علمی برای چهار ماه و سپس در سال ۱۳۹۰ به حیث رئیس پوهنتون غالب (که در آن زمان مؤسسه تحصیلات عالی غالب مسمی بود) در هر دو شعبه غالب در شهر کابل و هرات گماشته شد. او پس از ایجاد تغییر در ساختار تشکیلاتی غالب در سال ۱۳۹۳ به حیث رئیس غالب در شعبه کابل مسئولیت گرفت. داکتر ایوبی تا زمستان سال ۱۳۹۳ به حیث رئیس غالب در شعبه کابل وظیفه اجرا نموده و در ماه حوت سال ۱۳۹۳ از سمت خویش استعفا داد.

داکتر ایوبی ماستر علوم طبی بوده و در گذشته منحیث استاد پوهنتون طبی کابل ایفای وظیفه کرده و عضوکادر علمی آن پوهنتون بوده است.

 • داکتر ظاهرایوبی ازسال ۱۳۶۸ خورشیدی تا پیش از آغاز کار با پوهنتون غالب در سمت های ذیل ایفای وظیفه کرده است:
 • استاد انستیوت طب ابوعلی سینا کابل ( فعلا پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا)
 • آمر مرکز صحی ولسوالی اناردره ولایت فراه
 • آمر خدمات صحی اساسی ریاست صحت عامه ولایت فراه
 • آمر مرکزکنترول وتداوی توبرکلوزدرولایت فراه 
 •  مسئول صحی موسسه هماهنگی کمکهای انسانی ( CHA ) در ولایت فراه
 • مسئول صحی موسسه هماهنگی کمکهای انسانی ( CHA ) در ولایت هرات
 • معاون اجراییه سکتور صحت موسسه CHA در کشور
 • مسئول مرکزآموزشی وتربیوی بخش صحت هماهنگی کمکهای انسانی درولایت هرات .
 • معاون تربیوی سکتورصحت CHA درکشور
 • معاون ریاست انکشاف ظرفیت ها (موسسه اسما ) درکابل
 • رئیس رادیو نوا درکشور
 • معاون اول شبکه رادیو و تلویزیون باختر
 • عضو هیت موسس وهیت رییسه اتحادیه ملی ژورنالیستان وخبرنگاران کشور
 • سکرترجنرال انجمن رسانه های آزاد کشور های جنوب آسیا (سفما) در افغانستان
 • آمر مرکزآموزشی کابل بانک
 • معاون کابل بانک د رامور نشرات و بازاریابی
 • رئیس تلویزیون افغان وافغان نیوز
 • رئیس موسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه چراغ
 • معاون علمی پوهنتون غالب
 • رییس عمومی پوهنتون غالب درکابل و هرات

رئیسای پوهنتون غالب از بدو تأسیس تا کنون