معاون علمی

معاون علمی

دوکتور سیدعظیم فقیری فوشنجی، در سال 1354 ه.ش. در ولسوالی زنده‌جان ولایت هرات در یک خانوادۀ روشن‌فکر چشم به جهان گشود. دورۀ مکتب را در لیسۀ فوشنج زنده‌جان آغاز نموده و بعد از سپری‌نمودن صنف اول از صنف دوم تا صنف پنجم در مکتب ابتدایی رازی به دروس خویش ادامه داد. موصوف در سن 11 سالگی عازم اتحاد جماهیر شوروی سابق گردیده، و ادامة دورۀ ابتدایی را الی ختم آن در یکی از مکاتب شهر والگاگراد فدراتیف روسیه مشغول تحصیل بود. مکتب را به درجۀ عالی در سال 1992 ختم نموده و شامل فاکولتۀ طب معالجوی دانشگاه طبی شهر والگاگراد گردید. ‌در سال 1998, بعد از این‌که فاکولتۀ طب را با دیپلوم سرخ «یعنی درجه عالی» ختم نمود، تا سال 2002 شامل برنامۀ تخصصی در بخش جراحی عمومی گردید. بعد از اخذ سند متخصص امراض جراحی عمومی در سال 2003 میلادی به شفاخانۀ کادری نمبر 15 شهر والگاگراد به صفت متخصص جراحی عمومی اشغال وظیفه نمود و در همین سال بعد از سپری‌نمودن یک امتحان رقابتی شامل پروگرام دکترا شد. بعد از گذشت چهار سال دیگر، یعنی تا سال 2007 م، کار در وارد جراحی عمومی، و پژوهش وسیع ‌در زمینۀ استفاده از لاپراسکوپی در امراض بطن حاد، توانست دکتر علوم طبی (PhD) را کسب نماید. در زمینۀ تحقیقات خویش هشت مقاله علمی – تحقیقی را در مطبوعات علمی پژوهشی فدراتیف روسیه‌ به نشر رساند.

داکتر سیدعظیم فقیری برای مدت 5 سال دیگر، یعنی تا سال 2012 میلادی به صفت جراح عمومی در شفاخانۀ کادری نمبر 15 شهر والگاگراد به وظیفۀ خویش ادامه داد. از سال 2012 الی حال در پوهنتون غالب به صفت استاد جراحی و معاون علمی ایفای وظیفه می‌نماید.

نام مقاله­ های دکتور فقیری

 • لاپروتومی مجدد در جراحی بطن حاد برای مریضان پریتونیت منتشر؛
 • تطبیق تیوپ انفی معایی در مریضان انسداد معایی؛
 • لاپراسکوپی تشخیصیه در مریضان بطن حاد؛
 • شیوه­های اسکلروتراپی در مریضان واریکویزوین؛
 • انتی­بیوتیک تراپی مریضان از طریق سیستم لمفاوی؛
 • کولی­سیست­اکتومی عاجل در مریضان کولی­سیست حاد.

    

وظایف معاون علمی پوهنتون

 1. اجرای وظایف رئیس مؤسسه در غیاب او؛
 2. هم‌کاری با رئیس مؤسسه در امور فعالیت‌های اکادمیک؛
 3. اجراآت قانونی پیرامون تقرر، تثبیت رتبۀ علمی‌، ترفیع عملی و انفکاک اعضای کادر علمی‌؛
 4. اجراآت اصولی و اکادمیک در رابطه به استخدام کادر‌های علمی قرار‌دادی طبق نیازمندی پوهنحی‌ها‌؛
 5. سازمان‌دهی طرح و مراقبت از تطبیق پلان‌ها و برنامه‌های تحصیلات عالی در مؤسسه‌؛
 6. طرح و تطبیق پلان‌ها و برنامه‌های تحقیقات علمی در مؤسسه؛
 7. رهبری و نظارت از امور نشراتی مؤسسه‌؛
 8. طرح پلان کار شورای علمی مؤسسه و ارائة آن در اولین جلسۀ شورای علمی در آغاز هر سال به منظور تصویب و تطبیق‌؛
 9. ترتیب آجندای جلسات شورای علمی مؤسسه و ثبت فیصله‌های شورای علمی مؤسسه‌؛
 10. تکثیر و توزیع فیصله‌ها و تصامیم شورای علمی مؤسسه به مراجع ذیربط جهت اجراآت؛
 11. بررسی و ارزیابی مقرره‌ها‌، لایحه‌ها و طرز‌العل‌های مربوط به بخش اکادمیک مؤسسه و در صورت ضرورت ارائة  طرح تعدیل و پیش‌نهاد آن به مراجه بالایی‌؛
 12. نظارت و بررسی از امور کتاب‌خانه‌ها؛ بخش‌های تکنا‌لوژی معلوماتی و انترنتی و اجراآت لازم در مورد تکمیل و تجهیزات آن‌ها‌؛
 13. ریاست از کمیته‌های مربوط؛
 14. تسهیل و نظارت از طرح تشکیل اکادمیک در مؤسسۀ تحصیلی عالی مربوط‌؛
 15. نظارت از امور و فعالیت‌های دفتر‌های مربوط به معاونیت علمی؛
 16. ارزیابی نصاب درسی و طرح پیش‌نهادات جهت عیار‌نمودن آن با ایجابات زمان و معیار‌های بین‌المللی؛
 17. نظارت از انکشاف، بازنگری و تطبیق نصاب درسی در پوهنحی‌ها‌؛
 18. ارائۀ گزارش از اجراآت و فعالیت‌های سالانة معاونیت علمی به ریاست و شورای علمی مؤسسه؛
 19. نظارت از تطبیق و اجرای تصامیم شورای علمی تحصیلات عالی در بخش اکادمیک‌؛
 20. فراهم‌نمودن امکانات لازم برای اجرای کار‌های علمی ــ میدانی محصلان‌؛
 21. تهیه و ترتیب آمار و احصائیه‌های مربوط به اعضای کادر علمی و سایر موارد اکادمیک؛
 22. تسهیل و هم‌کاری در ساختن پلان ستراتیژیک اکادمیک مؤسسۀ تحصیلات عالی مربوط‌؛
 23. اجرای سایر وظایفی‌که مطابق قانون به معاون علمی تعلق می‌گیرند.