آمریت و آمر امور فرهنگی، نشرات و آگاهی عامه

آمریت و آمر امور فرهنگی، نشرات و آگاهی عامه

      معرفی آمر امور فرهنگی

     غلام رسول رحمانی، به تاریخ 24 / 07 / 1369، در مشهد ایران متولد گردیده است. مکتب را در لیسۀ وزیر یارمحمد خان الکوزاییِ ولسوالی غوریان خوانده و لیسانس خود را به سال 1393 از رشتۀ زبان و ادبیات فارسیِ دری از پوهنتون / دانشگاه هرات و ماستریِ خود را به سال 1397 از همین دانشگاه به دست آورده است. او اکنون دانشجوی مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی در پوهنتون / دانش‌گاه علامه طباطبائی در کشور ایران می‌باشد.

     غلام رسول رحمانی، از زمستان 1396، به‌عنوان کادر اداری در بخشِ فرهنگی پوهنتون غالبِ هرات وظیفۀ خود را آغاز کرده و اکنون، مسؤولیت آمریت امور فرهنگی، نشرات و آگاهی عامه را به دوش دارد؛ همچنین به‌عنوانِ سردبیر، در بخشِ علوم اجتماعی فصل‌نامۀ علمی – پژوهشی غالب، عهده‌دار مسؤولیت است. وی مضمون زبان دری در پوهنځی / دانشکدۀ اقتصاد را نیز تدریس می‌کند.  

   کارهای قبلی

    ـ تدریس مضمون زبان دری در مکتب‌های خصوصی در هرات؛

    ـ تدریس در تربیه‌ معلم خصوصی هریوا زمین (یک سال)؛

    ـ کار در رسانه‌ها (3 سال). 

 

    مقاله‌های نشرشده

1. نقد جامعه‌شناختی شعر سخا. نشرشده در: فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشیِ غالب. سال دهم نشراتی، سلسلۀ سی‌‌وچهار و سی‌وپنجم، شماره‌های سوم و چهارم، خزان و زمستان 1400؛

2. خوانش مکتوبات مولانا براساس تاریخ‌گرایی نو. نشرشده در: فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشیِ غالب. سال دهم نشراتی، سلسلۀ سی‌و‌سوم، شمارۀ دوم، تابستان 1400؛

3کنایه در مقامات حمیدی. نشرشده در: فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشیِ غالب. سال نُهم نشراتی، سلسلة سی‌و‌یکم، شمارۀ چهارم، زمستان 1399؛

4. حکمت نظری در گرشاسپ‌نامۀ اسدی توسی. نشرشده در: فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشیِ غالب سال نُهم نشراتی، سلسلۀ بیست‌و‌نُه و سی‌اُم، شمارۀ 2 و 3، تابستان و خزان 1399؛

5. سهمِ گوهرشاد بیگم در هویت‌بخشی زنان. نشرشده در: فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشیِ غالب. سال هشتم نشراتی، سلسلۀ بیست‌و‌هفتم، شمارۀ دوم، زمستان 1398؛

6. سیاست مُدُن در انوار سهیلی. نشرشده در: فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشیِ غالب. سال هشتم نشراتی، سلسلۀ بیست‌وششم، شمارۀ اول، بهار 1398؛

7. چیستی حکمت. نشرشده در: فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشیِ غالب. سال هفتم نشراتی، سلسلۀ بیست‌و‌پنجم، شمارۀ سوم، زمستان 1397؛

8. جامعه‌گرایی و عاشقانه‌سرایی سخا در مجموعۀ از خط روی سنگ. نشرشده در: فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشیِ غالب. سال هفتم نشراتی، سلسلۀ بیست‌و‌چهارم، شمارۀ دوم، تابستان 1397؛

9. اخلاق در انوار سهیلی (با مطالعه و تحلیل باب اول). نشرشده در: فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشیِ غالب. سال هفتم نشراتی، سلسلۀ بیست‌و‌سوم، شمارۀ اول، بهار 1397؛

10. مولوی وام‌دار قرآن و سنت، کوئیلو وام‌دار مولوی. نشرشده در: فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشیِ غالب. سال ششم نشراتی، سلسلۀ بیست‌و‌دوم، شمارۀ چهارم، زمستان 1396. 

 

تیزس‌‌ها / رساله‌ها

 1. حکمت در انوار سهیلی. برای دریافت مدرک ماستری / فوق‌لیسانس. پوهنځی / دانش‌کدۀ ادبیات و علوم بشری پوهنتون دانش‌گاه هرات (1397)؛ 

2. مدیحه‌سرایی در دیوان عبدالواسع جبلی. برای دریافت مدرک لیسانس. پوهنځی / دانش‌کدۀ ادبیات و علوم بشری پوهنتون / دانش‌گاه هرات (1393). 

 

لایحۀ وظایف آمریت امور فرهنگی، نشرات و آگاهی عامه