معرفی معاونیت امور محصلان

معاونیت امور محصلان پوهنتون غالب هرات از بخش‌های عمده و اساسی این پوهنتون به شمار رفته که عهده‌ دار سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، ساماندهی امور تحصیلی، رفاهی، ورزشی، روان‌شناختی و فرهنگی محصلان است و ارائۀ خدمات و تسهیلات آموزشی برای محصلان در محراق توجه آن قرار دارد. نظارت برحسن اجرای قوانین، مقررات و طرزالعمل‌های بخش های مربوط، سیاست گذاری در راستای ارتقای کیفی امور تحصیلی و بهبود وضعیت عمومی محصلان و فارغان از دیگر وظایف این معاونیت میباشد.

رسیدگی به نیازهای موجود، شناخت نیازهای جدید، مقابله با چالش ها، رفع مشکلات محصلان و فارغان، افزایش میزان  رضایت مندی آنان و تعیین خط مشی کلی در امور تحصیلی، ورزشی، مشاوره و ... همواره مدنظر این معاونیت بوده و خواهد بود.

فلسفۀ وجودی و مأموریت اصلی معاونت امور محصلان در پوهنتون غالب هرات جذب نیروی جوان و مستعد جامعه در نظام تحصیلات عالی و تربیۀ کادر های متعهد، متخصص و مسلکی از طریق ایجاد زمینه های مناسب و مطمئن برای تدریس معیاری، ترویج دانش و مشارکت محصلان در تحقیقات علمی غرض نیل به رفاه عمومی و انکشاف جامعه می‌باشد.

معاونیت امور محصلان پوهنتون غالب هرات متعهد است تا از طریق درک توقعات سالم محصلان در تأمین نیاز و ارتقای امور تحصیلی، فرهنگی، رفاهی، ورزشی ... آنان سعی بلیغ نماید.

چارت تشکیلات