اشتراک فعالِ پوهنتون غالب در کارگاه چهار روزۀ بررسی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی منطقۀ اکو

اشتراک فعالِ پوهنتون غالب در کارگاه چهار روزۀ بررسی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی منطقۀ اکو

کارگاه چهار روزۀ بررسی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی منطقۀ اکو، توسط مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو، به‌عنوان مجری کارگاه،‌ برای مدت چهار روز با موضوعات متنوع در تهران برگزار شد. 
در این کارگاه، دکتر عبدالقدیر سروش، عضو هیئت علمی پوهنتون غالبِ هرات، حضور فعال داشت و دیدگاه‌های غالب را در جلسات متعدد طرح نمود. 
نخستین‌روز كارگاه (شنبه، 13/ 12/ 1401) در اتاق انجمن علمی مطالعات افغانستان واقع در مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو برگزار گردید. در این روز به مباحثی چون اهمیت انرژی، انرژی به مثابۀ عامل رقابت در کشورها، تأثیر انرژی در بروز جنگ‌ها، اهمیت انرژی بعد از جنگ روسیه و اوکراین، کشور‌های با بیش‌ترین مصرف‌کنندۀ انرژی و مسؤولیت شان در قبال پرداخت امتیاز به کشورهایی که کم‌تر از میزان متعارف و سهمیۀ تعیین‌شده با مصرف انرژی ایجاد آلاینده‌گی دارند؛ و در نهایت با توضیح راه‌کارهای تأمین امنیت انرژی در منطقۀ اکو  به جمع‌بندی مباحث پرداخته شد. 
دومین‌روز كارگاه (‌یک‌شنبه، 14/ 12/ 1401) به اساس هماهنگی قبلی مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو، در دانش‌کدۀ روابط بین‌الملل وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این روز، روی موضوعاتی چون: تمرکز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی در قبال کشورهای دیگر، به‌خصوص افغانستان، کمک‌ها و تسهیلات این کشور در بخش‌‌های فرهنگی و اقتصادی، بحث مهاجرین افغانستان در ایران، فراهم‌سازی زمینه‌های تجاری برای تجار افغانستان، تسهیلات برای دانش‌جویان و مباحث مشابه مطرح گردید. 
سومین‌روز کارگاه (‌دوشنبه 15/ 12/ 1401) در مرکز مؤسسۀ اکو برگزار شد؛ موضوعاتِ مورد گفت‌وگو را راه‌های هم‌گرایی فرهنگی در منطقۀ اکو تشکیل داد. 
چهارمین‌روز كارگاه (‌سه‌شنبه، 16/  12/ 1401) در اتاق  مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، واقع در دانش‌کدۀ حقوق و علوم سیاسی دانش‌گاه تهران برگزار شد؛  هم‌چنان از مرکز مطالعات استراتیژیک خاورمیانه دیدار نمودند. 
در نتیجه، این کارگاه با ارائۀ راه‌کارهای عملی برای دو جانب افغانستان و ایران پایان یافت. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سه‌شنبه، ۲۳ حوت ۱۴۰۱
مدیریت خبر و آرشیف پوهنتون غالبِ هرات