زندگی‌نامه داکترعبدالقادراحمد معاون اداری ومالی

زندگی‌نامه داکترعبدالقادراحمد معاون اداری ومالی

ماهیت و رسالت معاونیت اداری

معاونیت اداری پوهنتون غالب به سبب کنترول،  نظارت دقیق و مداوم  برکلیه امور اداری، مالی، ثبت و ضبط کلیـــــــه دارایی ها ، تامیــن نیروی انسانی، تدوین و اجرای ضوابط مربــوط به کارکنـان از اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است، همچنان لازم به ذکر است که معاونیت اداری پوهنتون نقش مهمی را در رهبری و هدایت سیستم پیشتبانی پوهنتون و تأمین اعتبار مالی و تنظیم هزینه های احتمالی ایفا می­نماید. ایـــن معاونـــیت در جهت نظـــم بخشی به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه های موجود تلاش نموده تا در راه پیشبــــرد و پیشرفت اهـــــداف مقدس پوهنتون فعالیت نمایـــد؛ لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و اعتبـــار لازم به کارکنـــان، تامین و توزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت می نماید. از این رو معاونیت اداری یکی از معاونت های مهم و کلیدی در پوهنتون غالب به حساب میرود. در مجموع مي‏ توان گفت که اين معاونیت با انجام وظايف خود به عنوان تسهیل کننده و فراهم کننده زمینه های کاری، راه را براي تحقق اهدف آموزشي، خدمتگزاری، تحقيقاتي و فناوري پوهنتون هموار مي‏نمايد.

اسم: عبدالقادر احمد

فارغ: پوهنحی طب معالجوی پوهنتون ننگرهار سال 1381

وظایف:

- مسؤول مرکز صحی جامع ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا از سال 1382 الی سال 1383؛

- مسؤول ولایتی توبرکلوز ولایت پکتیکا  از سال 1383 الی سال 1384؛

- مسؤول ولایتی HMIS ولایت پکتیکا از سال 1384 الی سال 1385؛

- مسؤول صحت عامه ولایت پکتیکا  از سال 1385 الی سال 1386؛

- مسؤول زون شمال شرق مؤسسۀ HAS  از سال 1386 الی سال 1388؛

- معاون اداری-مالی پوهنتون غالب از سال 1389 تاامروز.

لایحۀ وظايف معاون اداری و مالی پوهنتون

عنوان وظیفه:‌ معاونیت اداری و مالی پوهنتون ‌غالب

مسؤول در مقابل:‌ رئیس پوهنتون ‌غالب

افراد تحت پوشش: تمام مدیران و کارمندان معاونیت اداری

هدفِ‌ وظیفه: سامان‌بخشی تمامِ فعالیت‌های اداری، مالی، خدماتی و سنجش درآمد‌ها و مصارف پوهنتون.

شرح وظایف 

1. داشتن آگاهی از تمام امور اداری و خدماتی پوهنتون؛

2. هم‌کاری با رئیس پوهنتون در بخش‌های اداری، مالی و خدماتی؛

3. دادن مشوره‌های لازم به رئیس پوهنتون در بخش‌های مالی، اداری و خدماتی؛

4. ارائۀ مشوره‌های لازم در مورد تقرر، ترفیع‌، انفکاک و تقاعد کارکنان غیر اکادمیک پوهنتون طبق لایحۀ مربوط به ریاست پوهنتون و اجراآت قانونی در رابطه به آن‌ها؛

5. رَه‌بری و نظارت از امور مالی، حسابی، خریداری‌ها، قید و جمع اجناس و سایر امور اداری؛

6. تأمین به‌موقع ترانسپورت مناسب برای پوهنتون؛

7. حفظ و مراقبت از ساختمان‌ها، ساحۀ سبز و سایر بخش‌های پوهنتون؛

8. ترتیب بودجۀ عادی و انکشافی سالانۀ پوهنتون به شمول برنامۀ اسناد و مدارک آن با در نظرداشت نیازمندی‌ها و انکشافات؛

9. تهیه و ترتیب آمار و احصائیه‌های مربوط؛

10. اجراآت قانونی در مورد دارایی‌ها و ملکیت‌های پوهنتون؛

11. حفظ پاکی و صفایی ساختمان‌ها و تأمین شرایط مناسب صحی در محیط پوهنتون؛

12. رَه‌بری کارمندان تحت پوشش و دفاتر مربوط؛

13. اتخاذ تدابیر مؤثر و همه‌جانبه در امور مربوط به برق‌رسانی، آبرسانی، گرم‌نمودن ساختمان‌ها، فعالیت سالم کافتریا، تجهیزات ضد‌حریق، و نظارت از اجراآت دفاتر مختلف در این زمینه؛

14. تهیۀ پلان‌ها برای انکشاف زیر‌ساخت‌های فیزیکی پوهنتون؛

15. رَه‌بری امور نشرات و  بازاریابی پوهنتون؛

16. اطمینان از تهیۀ دقیق و شفاف بیلانس ماه‌وار، ربع‌وار و سالانۀ مصارف و عواید پوهنتون؛

17. ارائۀ گزارش سالانۀ بیلانس مالی (عواید و مصارف) به ریاست پوهنتون و وزارت مالیۀ کشور؛

18. تهیۀ گزارش ماه‌وار و سالانۀ فعالیت‌های معاونیت اداری و ارائۀ آن به مقام ریاست پوهنتون و جلسات هیئت اجرائیۀ پوهنتون؛

19. تهیۀ پلان‌ها و برنامه‌های کاری جهت ایجاد و تشویق فعالیت‌های انتفاعی و عایداتی و طی مراحل آن؛

20. حل مشکلات پوهنتون در تفاهم با سایر معاونیت‌ها و پوهنحی‌های پوهنتون؛

21. هماهنگ‌ساختن اجراآت در رابطه به تقرر و انفکاک اعضای اداری و خدماتی پوهنحی‌ها با ادارۀ پوهنحی مربوط؛

22. تنظیم و نظارت از اجرای فیصله‌ها و تصامیم شورای علمی پوهنتون در ارتباط به بخش اداری؛

23. فراهم‌آوری امکانات و تسهیلات لازم برای اجرای کارهای عملی ساحوی محصلان؛

24. رسیده‌گی به‌موقع به ترمیمات و مراقبت از امکانات فیزیکی و تخنیکی پوهنتون؛

25. آماده‌ساختن امکانات و سهولت‌هاي مورد نياز براي سفر کارمندان؛

26. عقد قرارداد اماکن، مواد سوخت و روغنيات مورد ضرورتِ دفتر؛

27. تنظيم مهمان‌دارى‌ها، محافل و گردهم‌آيى‌هاى رسمى؛

28. پذيرایى منظم از مهمانان داخلى و بيرونى؛

29. رسيده‌گى به قرارداد‌های تعمیرات و اتاق‌هاى کرايي مربوط پوهنتون؛

30. تهيۀ پاسپورت، ويزه، لايسنس و ويزۀ خروجي برای مسؤولان و کارمندان در صورت ضرورت؛

31. داشتن معلومات از تمام آدرس‌هاي ارگان‌هاي تحصیلی دولتي و خصوصی؛

32. مراعات تمام مواد شامل وجایب و مکلفیت‌های کارمندان پوهنتون؛

33. اجرای سایر وظایفی‌که طبق ایجابات وظیفه‌وی از طرف رئیس پوهنتون سپرده می‌شود.