ختمِ کارگاه روش تحقیق دانش‌گاهی

ختمِ کارگاه روش تحقیق دانش‌گاهی

کارگاه آنلاین روش تحقیق دانش‌گاهی، با هم‌کاریِ دانش‌گاه علّامه طباطبائی، برای استادان پوهنتون غالب، در دو جلسه برگزار گردید. 
جلسۀ اول به تاریخ ۱۹ جدی ۱۴۰۱ و جلسۀ دوم به تاریخ سوم دلو ۱۴۰۱ برگزار شد. 
ارائۀ این کارگاه را آقای دکتر حمید حکیم، عضو هیئت علمی دانش‌گاه علامه طباطبائی بر عهده داشت. 
این کارگاه از جانب مرکز انکشاف مسلکی استادان غالب و براساس تفاهم‌نامۀ موجود بین پوهنتون غالب و دانش‌گاه علامه طباطبائیِ ایران، اجرایی شد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سه‌شنبه، چهارم دلو ۱۴۰۱
مدیریت خبر و آرشیف پوهنتون غالبِ هرات