علوم پایه

علوم پایه

دیپارتمنت علوم پایه (پاراکلینیک)

   دیپارتمنت علوم پایه یا پاراکلینیک با افزایش کادر و لزوم دید شورای علمی پوهنحی و تأییدی شورای علمی پوهنتون در خزان 1398 تآسیس گردید.

 

لایحه وظایف دیپارتمنت پاراکلینیک

 • پای‌بندی به حاضری و وقت‌شناسی؛
 • مراعات‌نمودن تمام مقررات و لوایح کاری پوهنتون؛
 • داشتن حوصله‌مندی و برخورد صمیمانه با استادان، محصلان و هم‌کاران؛
 • بررسی و ارزیابی مواد درسی مضمون مربوط‌ برای تدریس؛
 • ملاحظه و تأیید درس‌نامه‌های استادان؛
 • ملاحظة رَه‌نمود کار‌های عملی و میدانی تهیه شده از جانب استادان؛
 • نظارت از کار‌های عملی محصلان در لابراتوار‌ها؛
 • اخذ گزارش از سهم‌گیری و اشتراک فعال محصلان در کارهای عملی؛
 • ملاحظه و نظارت از پلان درسی ساعت‌وار استادان دیپارتمنت مربوط؛
 • داشتن پلان‌های کاری ماه‌وار، سمستر‌وار و سالانه مطابق معیارهای فعالیت‌ اکادمیک؛
 • ارائة گزارش‌های فعالیت هفته‌وار، ماه‌وار، سمستروار و سالانه به ریاست پوهنحی؛
 • سهم‌گیری فعال و هم‌کاری با ریاست پوهنحی و کمیتة ارتقای کیفیت و اعتبار‌دهی در تطبیق معیارهای ارتقای کیفیت؛
 • سهم‌گیری فعال در تنظیم تقسیم‌اوقات درسی سمستر‌های صنوف مربوط؛
 • سهم‌گیری فعال در بازنگری و به‌روز‌رسانی کریکولم؛
 • نظارت بر دروس نظری و عملی استادان مطابق تقسیم‌اوقات تنظیم‌شده و ضرورت پوهنحی؛
 • کنترول حاضری استادان در ساعات مربوط‌ و ملاحظة آن در کتاب حاضری؛
 • هم‌کاری با سایر اعضای کادر علمی مطابق قانون تحصیلات عالی؛
 • ارزیابی آثار و کنفرانس‌های علمی اعضای کادر علمی و سایر دانش‌مندان و ابراز نظر در رابطه به آن‌ها؛
 • اشتراک فعال در محافل علمی من­حیث گرداننده، سخنران و یا اشتراک‌کننده مطابق صلاحیت اکادمیک؛
 • برگزاری و رَه‌بری منظم جلسات آمریت دیپارتمنت؛
 • اشتراک فعال در کمیته‌ها، مجالس و شورا‌های پوهنحی و  پوهنتون؛
 • سهم‌گیری مسؤولانه در بهبود امور پوهنحی و پوهنتون به‌منظور انکشاف علمی و تدریسی؛
 • ارتقای سویة علمی کادر به‌ویژه در رشتة اختصاصی و کسب مهارت‌های کاری و وظیفه‌وی؛
 • تشویق استادان برای تألیف کتاب‌های درسی، ممد‌درسی و پیش‌بُرد تحقیقات علمی مطابق صلاحیت‌های علمی؛
 • ابراز نظر برای بهبود امور اکادمیک پوهنتون و نصاب درسی موجود‌ به مسؤولان مربوط؛
 • تشویق استادان برای فراهم‌سازی زمینة به‌تر دروس و هم‌کاری با استادان در فعالیت‌های درسی، اجتماعی و فرهنگی پوهنتون؛
 • اشتراک در پروسة نظارت از امتحانات پوهنتون؛
 • حفظ اسرار اداره و جلوگیری از انتقا‌ل مواد درسی و سایر داشته‌های معنوی و مادی پوهنتون به افراد و نهاد‌های دیگر، بدون اجازة مقام ریاست پوهنتون؛
 • مراعات تمام مواد شامل وجایب و مکلفیت‌های کارمندان پوهنتون؛
 • نظارت از نظم و دسپلین صنوف درسی به خاطر کیفیت درسی؛
 • اجرای سایر وظایف سپرده‌شده از سوی مقامات ذیصلاح ر مطابقت به قانون و مقررات پوهنتون. 

دیدگاه

علوم پایه در پوهنتون غالب به پیشرفت علم، مهیاسازی کارهای عملی برای محصلان طب (معالجوی و ستوماتولوژی)، پیگیری تحقیقات و کمک به بهبود زندگی در پوهنتون غالب هرات و فراتر از آن تمرکز دارد.

ماموریت

دیپارتمنت علوم پایه متعهد به انکشاف منابع درسی در خصوص علوم پایه از طریق نیاز سنجی در این علوم بوده و در ناحیه تحقیق و کارهای مسلکی در علوم پایه رسالت دارد. همچنان این دیپارتمنت متعهد به ارائة خدمات برای محصلان پوهنتون غالب و جامعه می باشد.

ماموریت دیپارتمنت:

 1. رشد منابع تدریس در زمینه علوم پایه؛
 2. انکشاف لابراتوار ها برای علوم پایه؛
 3. فراهم سازی تسهیلات برای استادان و محصلان در خصوص علوم پایه؛
 4. ترغیب استادان به جدیدترین منابع (update) تدریس علوم پایه.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت علوم پایه در جلسة مورخ 29/01/1398 شورای علمی پوهنحی تأیید و ثبت پروتوکول (3) گردید.