ورزش

ورزش

  پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالب، ‌متعهد است تا تلاش در جهت برتری در آموزش و پرورش کادر علمی، تحقیقات در زمینۀ ستوماتولوژی‌، ار‌ائۀ خدمات‌، درمان و مراقبت از بیماران نماید و یک پوهنځی معیاری، کارآمد و توانمند در رقابت، از نظر آموزشی، علمی- تحقیقی‌، ترویج علم و ارائۀ خدمات و درمان در زمینه‌های مربوط به سلامت دهان و دندان، در سطح ملی باشد‌. در این راستا به یاری خداوند سبحان و توانا و با بهره‌ گیری از اعضای هیئت علمی، کارمندان، محصلان و با به‌ کار‌گیری تکنالوژی‌های پیشرفتۀ معاصر، امید است تا این پوهنځی بتواند به عنوان یکی از نمونه‌های موفق در بین پوهنځی‌های ستوماتولوژی در سطح کشور مطرح شود؛ لذا با توجه به مطالب مذکور و ارتقای کیفیت خدمات در تمام بخش‌ها، امیدواریم که در طی مدت 5 سال آینده این پوهنځی‌، پوهنتون غالب را در جایگاه مؤسسات برتر افغانستان، در قطار پوهنتون‌های برتر منطقه برساند