کمیته تحقیقات

کمیته تحقیقات

طرزالعمل کمیتۀ تحقیقات علمی

چارت تشکیلاتی

لیست مقاله ها

لست کنفرانس ها

  1. اخلاق طبابت: دوکتور لیلا عرب ودوکتور هما نیک سیر؛
  2. Acute abdomen: دوکتور محمدرفیع فضلی؛
  3. Management of fracutures3: دوکتور رامین عرب نژاد؛
  4. میزان آگاهی ومهارت زنان شهر هرات در راستای خود آزمایی سرطان پستان: پوهنمل عادله کبیری؛
  5. دیابت: محمد نعیم امیری دانشجو؛
  6. سرطان عنق رحم: راضیه آریا و فایزه موحدی دانشجویان؛
  7. انتان طرق بولی: فاطمه سادات و راضیه آریا دنشجویان؛
  8. تاریخچه طبابت در افغانستان: مریم ظهیر دانشجو؛
  9. ماخذ دهی واستفاده از برنامه Zotero : دانش جویان سمستر

https://www.acsccnews.org/photos/the-international-guest-scholars-and-travelers-met-with-members/

http://globalpaedsurg.com/team/

https://paps.memberclicks.net/gap

https://link.springer.com/article/10.1007/s00268-018-04887-8

https://escholarship.org/content/qt7hc8w9s5/qt7hc8w9s5_noSplash_1de948baa60acb58a6fe69607b1e0440.pdf?t=pmnk0k

https://doi.org/10.1007/s00268-020-05541-y

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-034253