دیپارتمنت جراحی فک وصورت

دیپارتمنت جراحی فک وصورت

دیپارتمنت جراحی فک و صورت

دیپازتمنت جراحی فک و صورت به عنوان بازوی اصلی پیشبرد برنامۀ علمی پوهنحی ستوماتولوژی می باشد که همزمان با تأسیس پوهنحی ستوماتولوژی با در نظر داشت لوایح وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در چوکات پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون غالب هرات ایجاد گردید.

این دیپارتمنت من­حیث بخش فعال وظیفه­وی با لایحۀ وظایف مشخص به عنوان پل ارتباطی و واحد اصلی آموزشی و سامانده برنامۀ درسی مطابق با کاریکولم درسی میان اساتید دایمی و بالمقطع و محصلان ایفای وظیفه می نماید.

آمریت دیپارتمنت جراحی فک و صورت پوهنحی ستوماتولوژی

آمریت دیپارتمنت جراحی فک و صورت پوهنحی ستوماتولوژی مطابق با طرزالعمل از طریق انتخابات آزاد رقابتی میان اساتید کادری پوهنحی صورت میگیرد که بر این اساس از تابستان سال 1398 بدین­سو دکتور سینا همایونی استاد دایمی و کادری پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون غالب هرات به عنوان آمر دیپارتمنت کلینیک پوهنحی ستوماتولوژی انتخاب شده و ایفای وظیفه می نماید.

اهداف آموزشی دیپارتمنت

محصلان بعد از فراغت از این پوهنحی قادر خواهند بود تاموارد ذیل را بیاموزند:

  • آشنایی با علوم پایه ستوماتولوژی و معاینات فیزیکی؛
  • آشنایی با اصول ترمیمی دندان و ابزار و مواد مرتبط؛
  • آشنایی با اصول معالجۀ ریشه و ابزار و مواد مرتبط؛
  • آشنایی با اصول پایه جراحی دهان و دندان و منیجمنت پروسه های جراحی؛
  • آشنایی با درمان های مرتبط با مشکلا ت دهان و دندان اطفال؛
  • آشنایی با علم پریودنتولوژی و امراض و بیماری های بافت نرم دهان و تشخیص و تداوی آنها؛
  • آشنایی با اصول تراش دندان و جایگزینی دندان هایی از دست رفته توسط پروتزهای متحرک و ثابت دندانی؛
  • آشنایی با اصول و دامنۀ فعالیت های ارتودنسی و تداوی و منیجمنت  آن؛
  • آشنایی با حفظ الصحۀ دهان و دندان .

اساتید دیپارتمنت:

در دیپارتمنت جراحی فک و صورت اساتید دایمی  زیر فعالیت دارند:

دکتور سینا همایونی؛

دکتور خالده نورزی؛

دکتور ریحانه مودودی؛

دکتور سهیلا حسینی؛

دکتور نرگس حیدری؛

دکتور نازی مهتاب مهیار سینا؛

دکتور لاله خیراندیش.

انکشاف و گسترش دیپارتمنت:

دیپارتمنت کلینیک پوهنحی ستوماتولوژی نظر به نیاز مبرم به اختصاصی شدن شامل دو دیپارتمنت می باشد:
دیپارتمنت داخله دندان؛

دیپارتمنت جراحی فک و صورت؛

لایحۀ وظایف دیپارتمنت کلینیک:

عنوان وظیفه:‌ آمریت دیپارتمنت کلینیک

مسؤول درمقابل:‌ رئیس پوهنځی

افراد تحت پوشش:‌ استادان صنوف مربوط‌

شرح وظایف

1. پا‌ی‌بندی به حاضری و وقت‌شناسی؛

2. مراعات‌نمودن تمام مقررات و لوایح کاری پوهنتون؛

3. داشتن حوصله‌مندی و برخورد صمیمانه با استادان، محصلان و هم‌کاران؛

4. بررسی و ارزیابی مواد درسی مضمون مربوط‌ برای تدریس؛

5. ملاحظه و تأیید درس‌نامه‌های استادان که برای محصلان تهیه شده است؛

6. ملاحظة رَه‌نمود کارهای عملی و میدانی تهیهشده از جانب استادان؛

7. نظارت از کارهای عملی محصلان در شفاخانه؛

8. اخذ گزارش از سهم‌گیری و اشتراک فعال محصلان در برنامة ستاژ و کارهای عملی در شفاخانه؛

9. ملاحظة پلان درسی ساعت‌وار استادان دیپارتمنت مربوط؛

10. داشتن پلان‌های کاری ماه‌وار، سمستر‌وار و سالانه مطابق معیارهای فعالیت‌های اکادمیک؛

11. ارائة گزارش‌های فعالیت هفته‌وار، ماه‌وار، سمستروار و سالانه به ریاست پوهنځی؛

12. سهم‌گیری فعال و هم‌کاری با ریاست پوهنځی و کمیتة ارتقای کیفیت و اعبتار‌دهی در تطبیق معیارهای ارتقای کیفیت؛

13. سهم‌گیری فعال در تنظیم تقسیم‌اوقات درسی سمستر‌های صنوف مربوط؛

14. سهم‌گیری فعال در بازنگری و به‌روز‌رسانی کریکولم درسی مضامین مربوط؛

15. نظارت بر دروس نظری و عملی استادان مطابق تقسیم‌اوقات تنظیمشده و ضرورت پوهنځی؛

16. کنترول حاضری استادان در ساعات مربوط‌ و ملاحظة آن در کتاب حاضری؛

17. همکاری با سایر اعضای کادر علمی مطابق قانون تحصیلات عالی و مقررات داخلی پوهنتون غالب؛

18. ارزیابی آثار و کنفرانس‌های علمی اعضای کادر علمی و سایر دانش‌مندان و ابراز نظر در رابطه به آن‌ها؛

19. اشتراک فعال در محافل علمی منحیث گرداننده، سخنران و یا اشتراک‌کننده مطابق صلاحیت اکادمیک؛

20. برگزاری و رَه‌بری منظم جلسات آمریت دیپارتمنت؛

21. اشتراک فعال در کمیته‌ها، مجالس و شوراهای پوهنځی و پوهنتون؛

22. سهم‌گیری مسؤولانه در بهبود امور پوهنځی و پوهنتون به منظور انکشاف علمی ‌و تدریسی؛

23. ارتقای سویة علمی خود به‌ویژه در رشتة اختصاصی و کسب مهارت‌های کاری و وظیفه‌وی؛

24. تشویق استادان برای تألیف کتاب‌های درسی، ممد درسی و پیش‌بُرد تحقیقات علمی مطابق صلاحیت‌های علمی؛

25. ابراز نظر برای بهبود امور اکادمیک پوهنتون و نصاب درسی موجود، به مسؤولان مربوط؛

26. تشویق استادان برای فراهم‌سازی زمینة به‌تر دروس و هم‌کاری با استادان در فعالیت‌های درسی، اجتماعی و فرهنگی پوهنتون؛

27. اشتراک در پروسة نظارت از امتحانات پوهنتون؛

28. حفظ اسرار اداره و جلوگیری از انتقا‌ل مواد درسی و سایر داشته‌های معنوی و مادی پوهنتون به افراد و نهاد‌های دیگر بدون اجازه مقام ریاست پوهنتون؛

29. مراعات تمام مواد شامل وجایب و مکلفیت‌های کارمندان پوهنتون؛

30. ایجاد نظم و دسپلین درصنوف درسی به خاطر به‌تر‌شدن و بالارفتن کیفیت درسی؛

31. اجرای سایر وظایف سپرده‌شده از سوی مقامات ذی‌صلاح در مطابقت به قانون مقررات پوهنتون.