معرفی مسوول کتابخانه

معرفی مسوول کتابخانه

 

لایحۀ وظايف آمریت کتاب‌خانه (کتاب‌دار)

 

عنوان وظیفه:‌ آمریت ‌‌کتاب‌خانه (کتاب‌دار) 

مسؤول در مقابل:‌ معاون پژوهشی، امور فرهنگی و ارتباطات پوهنتون

افراد تحت پوشش:‌ محصلان مراجعه‌ کننده به کتاب‌خانه

 

شرح وظایف

1. پای‌بندی به حاضری و وقت‌شناسی؛

2. آگاهی و رعایت تمام لوایح و مقررات پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی؛

3. حوصله‌ مندی و برخورد صمیمانه با مراجعان و محصلان مطابق معیارهای اداری و اکادمیک؛

4. ارائۀ خدمات عضویت محصلان در کتاب‌خانه و صدور کارت عضویت؛

5. نظارت بر نظم و فضای اتاق‌های مطالعه؛

6. نظارت بر منابع کتاب‌خانه جهت ترتیب لیست الماری‌ها، مراقبت و صحافی به‌ موقع آن‌ها، و برگشت کتاب‌های غیر‌قابل استفاده به آرشیف؛

7. ارائۀ اطلاعات و ر‌َه‌نمای‌های لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائۀ خدمات به‌ موقع، دقیق و کامل به مراجعه‌ کننده‌گان در راستای وظایف کتاب‌خانه؛

8. نظارت از وضعیت مناسب فضای کتاب‌خانه برای مطالعۀ محصلان و مراجعان؛

9. شناسایي و روز‌آمد‌سا‌زي كتاب‌هاي مورد نياز بخش‌های مختلف كتاب‌خانه با همكاري ریاست پوهنحی‌ها؛

10. حفظ نظم منابع‌ كتاب‌خانه بر اساس شمارۀ ر‌َه‌نما؛

11. تقویت روحیۀ تحقیق و پژوهش در مراجعه‌ کننده‌گان و کمک به پرورش خلاقیت‌ها و استعدادها؛

12. آموزش نحوۀ استفاده از سامانۀ کتاب‌خانه‌ و سامانۀ امانت کتاب به کاربران؛

13. برنامه‌ ریزی و انجام مسابقه‌های کتاب‌خوانی با همکاری ریاست‌های پوهنحی‌ها؛

14. ارائۀ گزارشات آماري از فعاليت بخش مرجع به رياست پوهنتون؛

15. تهيۀ گزارش ماه‌وار و سالانه از فعالیت‌های انجام‌ شده؛

16. تلاش براي غنامندی کتاب‌خانه از طریق پیشنهاد برای تهیه و فراهم‌ سازی کتب جدید و معتبر؛

17. مراعات تمام مواد شامل وجایب و مکلفیت‌های کارمندان پوهنتون؛

18. اجرای سایر وظایفی‌که طبق ایجابات وظیفه‌وی از طرف مقامات ذی‌صلاح پوهنتون به وی سپرده می‌شود.

 

مصوبِ شماره پروتوکول (19) مؤرخ 2 / 3 / 1398 شورای علمی پوهنتون غالب ـ هرات