کمیته تضمین کیفیت

کمیته تضمین کیفیت

کمیتۀ تضمین کیفیت

کمیتۀ تضمین کیفیت یکی از کمیتۀهای بسیار کلیدی در پوهنحی ستوماتولوژی غالب هرات بوده، که از تطبیق درست معیارات وزارت تحصیلات عالی و ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی در تمام سطوح پوهنحی نظارت میکند و برای بهبود وضعیت عمومی و ارتقای کیفی پوهنحی کوشا می‌باشد.

اهداف

 اهداف کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنحی:

 1. تطبیق معیارهای کیفی وزارت تحصیلات عالی به صورت درست در پوهنحی؛
 2. ایجاد ارتباط مستمر با آمریت تضمین کیفیت وکمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون؛
 3. بهبود مستمر تمام امور پوهنحی؛
 4. ارتقای ظرفیت استادان، محصلان، فارغان و کارمندان پوهنحی و سهم در تعالی و انکشاف جامعه.

وظایف

نظارت و بررسی از تمام امور اکادمیک و غیر اکادمیک در تمام سطوح پوهنحی از وظایف این کمیتۀ بوده که در زیر برخی از آن‌ها بیان می‌گردد:

 1. تشویق، ترغیب و تسریع بهبود کیفیت در سطح پوهنحی؛
 2. نظارت از جریان اعتباردهی، برنامههای آموزشی وسایر فعالیتهای پوهنحی؛
 3. انتخاب و آموزش اعضای کمیتۀ تضمین کیفیت در سطح پوهنحی؛
 4. آماده‌گی برای ارزیابی خودی، بازدید ساحوی و سایر برنامههای مربوط به تضمین کیفیت پوهنحی؛
 5. جمع‌آوری اسناد و شواهد دربارۀ جریان تضمین کیفیت در پوهنحی؛
 6. تهیۀ گزارش ارزیابی خودی پوهنحی؛
 7. تهیۀ  گزارش نظارت سالانه، مرور دوره‌یی برنامه‌ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن؛

فعالیت‌ها

عمده ترین فعالیت‌های انجام شده کمیتۀ ارتقای کیفیت:

 1. نگارش گزارش ارزیابی خودی پوهنحی؛
 2. نگارش گزارش ارزیابی سالانة پوهنحی؛
 3. بررسی امور اکادمیک پوهنحی؛
 4. بررسی امور اداری پوهنحی؛
 5. ارزیابی لابراتوارهای پوهنحی؛
 6. ارزیابی کمیته‌های پوهنحی؛
 7. آگهی دهی از پروسۀ اعتباردهی برای استادان، کارمندان و محصلان؛
 8. ارزیابی امتحانات نهایی محصلان.
 9. تشریح ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس به محصلان و شریک ساختن نتایج ارزیابی با آن.

طرزالعمل کمیتۀ تضمین کیفیت