کمیته تضمین کیفیت

کمیته تضمین کیفیت

مقدمه

پروسۀ اعتبار دهی یکی از مؤثر ترین برنامه هایی است که در سطح نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی از چند سال بدین سو، از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان راه‌اندازی شده و خوشبختانه نتایج پر بار و مفیدی را در راستای اعتلای کیفیتِ نظامِ تحصیلاتِ عالی در کشور عزیز ما، در پی داشته است. حسب حکم شماره (۴۹۳۳/۳۷۸۴) مؤرخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ مقام محترم وزارت تحصیلات عالی نظارت و بررسی، از تمام امور اکادمیک به دوش کمیتۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد تحصیلی است و در شرایط فعلی که تعداد زیادی از پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی اجازۀ فعالیت یافته اند، یکی از عمده ترین چالش هایی که می تواند نظام تحصیلات عالی کشور را تهدید نماید، عدم توجه به کیفیت آموزشی و نادیده گرفتن معیار های اکادمیک در این پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلی می باشد. استقبال پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از روند اعتبار دهی، در شرایط فعلی یکی از وجایب عمده و اساسی به حساب آمده و باعث ارتقای کیفیت و معیاری سازی نظام آموزشی می گردد. بدین ملحوظ کمیتة تضمین کیفیت پوهنحی طرزالعمل را به خاطر پیشبرد بهینة امور کمیتة تضمین کیفیت، تهیه نموده است.

اهداف

 1. تلاش در امر بهبود در پوهنحی؛
 2. اجرای ارزیابی خودی و اصلاحی از کیفیت تدریس؛
 3. تهیة گزارش ارزیابی خودی و ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس و ارسال آن به آمریت ارتقای کیفیت؛
 4. آشنایی کامل با پلان استراتیژیک مؤسسه مربوط وپوهنحی
 5. ارائة مشوره به رئیس پوهنحی و آمران دیپارتمنت و اعضای کادر علمی و اداری (در مورد فعالیت‎های تضمین کیفیت)؛
 6. برقراری ارتباطات کاری با آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون؛
 7. ساختن پلان عملیاتی کمیتة تضمین کیفیت  جهت تنظیم امور؛
 8. نظارت ار تطبیق پلان عملیاتی در سطح دانشکده؛
 9. گزارش دهی به آمریت ارتقای کیفیت؛
 10. تهیه و تطبیق نوآوری ها و برنامه های جدید که منجر به ارتقای کیفیت میگردد؛
 11. نظارت و بررسی از امتحانات نهایی جهت تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات؛
 12. نظارت و بررسی حضوری از تدریس استادان در جریان سمستر؛
 13. نظارت وبررسی سمستروار از مواد درسی والچرنوت ها؛
 14. نظارت ازکاربرد تکنالوژی جدید در روند تدریس....

طرز_العمل تضمین_کیفیتت