فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، منتشر شد

فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، منتشر شد

به همتِ محققان و دست‌اندرکاران، دوره و سال یازدهم، پیاپی 36، شمارۀ اول، بهار 1401 فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، منتشر گردید. 
دوستان علاقه‌مند می‌توانند متن کامل مقالات را از سامانۀ این نشریه به دست آورند. 
هم‌چنین، شما می‌توانید با ثبت نام‌ در این سامانه، بدون محدودیت از همه امکانات آن بهره‌مند شوید؛ فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، با شماره استاندارد بین‌المللی چاپی و الکترونیکی، اینک نخستین‌نشریه‌یی است در سطح کشور، که از سامانۀ نشریات علمی معیاری استفاده می‌کند.  
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/issue/view/2