برگزاری کنفرانس علمی‌- آموزشیِ «زنده‌گی متوازن» برای محصلان طب معالجه‌وی، پوهنتون غالب

برگزاری کنفرانس علمی‌- آموزشیِ «زنده‌گی متوازن» برای محصلان طب معالجه‌وی، پوهنتون غالب

در این کنفرانس علمی‌- آموزشی به شاخصه‌های اصلی زنده‌گی متوازن در جامعۀ انسانی و عاری از  رفتارهای تک‌سویه در بین خانوداه‌ها، مطالب ارزش‌مند و کاربردی برای محصلان پوهنځی طب معالجه‌وی، پوهنتون غالبِ هرات مطرح شد.
دکتر فریداحمد هروی، آمر مرکز مشاورۀ محصلان پوهنتون غالب از اهمیت و جای‌گاه توازن در تصمیم‌های اجتماعی، برای محصلان  جهت یادگیری و تطبیق این پدیدۀ مهم و حیاتی معلومات ارائه نمود.
به باور آقای هروی: داشتن زنده‌گی متوازن، شناختِ درست و اصولی آن و شیوه‌های درست محاسبۀ خودی در برابر افراد جامعه از مکلفیت‌های عمدۀ هر شهروند جامعه قلم‌داد می‌شود.
این کنفرانس توسط دکتر فرید احمد هروی، آمر کز مشاورۀ محصلان غالب، ارائه گردید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 22 ثور 1401
مدیریت خبر و آرشیف پوهنتون غالب - هرات