برگزاری سیمینار آموزشی سه روزۀ ساخت پرِزنتِشن‌های معیاری و حرفه‌یی

برگزاری سیمینار آموزشی سه روزۀ ساخت پرِزنتِشن‌های معیاری و حرفه‌یی

کمیتۀ آموزش‌های الکترونیک پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالبِ هرات، دورۀ سه روزه‌ای را برای دانشجویان این پوهنحی برگزار نمود که در آن چگونه‌گی ساخت تهیه پرِزنتِشن معیاری و کاربرد برنامه پاورپوینت را در ارائۀ تحقیقات و به‌صورت آنلاین از طریق prezi.com آموزش داد.

تدریس این سیمینار را استاد محمد وسیم میرزایار مسؤول کمیتۀ آموزش‌های الکترونیک پوهنحی اقتصاد، برعهده داشت و نحوۀ استفاده از برنامه را بطور کامل ارائه نمود.

این دوره بر اساس نیاز سنجی، برگزار گردید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

سه‌شنبه، 2 قوس 1400

مدیریت خبر و آرشیف پوهنتون غالبِ هرات