مرکز مشاورۀ محصلان و پوهنځی طب معالجه‌وی، برگزار نمود

مرکز مشاورۀ محصلان و پوهنځی طب معالجه‌وی، برگزار نمود

امروز، یک‌شنبه، 21 سنبلۀ 1400، مرکز مشاورۀ محصلان پوهنتون غالبِ هرات، با هم‌کاری پوهنځی طب معالجه‌وی، کنفرانس علمیِ "مهارت‌ انگیزه‌دهی فردی" را در سالون همایش‌های غالب، برگزار نمود. 
این کنفرانس علمی، ویژۀ بانوان بود و به‌زودی، برای آقایان، به صورت جداگانه، برگزار می‌گردد. 
داشتنِ انگیزۀ  فردی، از جمله مهم‌ترین محرکه‌های پیش‌رفت و تلاش به‌شمار می‌رود. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک‌شنبه، 21 سنبلۀ 1400
آمریت امور فرهنگی، نشرات و آگاهی عامۀ پوهنتون  غالبِ هرات