در چهارمین‌روز از جامِ فوتسال بهاری 1400 غالبِ هرات

در چهارمین‌روز از جامِ فوتسال بهاری 1400 غالبِ هرات

امروز، پنج‌شنبه، 20 جوزای 1400 خورشیدی، در چهارچوب جامِ فوتسال بهاری 1400 پوهنتون غالبِ  هرات، تیم‌های معالجه‌وی الف، معالجه‌وی ب، اداری الف و ستوماتولوژی به مصاف هم رفتند؛ که در نتیجه، معالجه‌وی الف، با نتیجهٔ 5 به صفر، معالجه‌وی ب را شکست داد و ادرای الف، با نتیجهٔ 7 به 1ٰ از تیم ستوماتولوژی شکست را پذیرفت. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبهٰ 20 جوزای 1400
آمریت امور فرهنگی، نشرات و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات