بخش عاجل

بخش عاجل

بخش عاجل شفاخانه

بخش عاجل شفاخانۀ غالب دوشاخه دارد:

  1. عاجل زنانه؛ 2- عاجل مردانه.

این بخش خدمات عاجل را برای واقعات عاجل به مراجعه کننده­گان ارائه می‌کند. این خدمات شامل ثبت و راجستر مریضان، اخذ علایم حیاتی و در صورت نیاز احیای دوبارۀ مریض یا cPR) )، تزریقات و پانسمان‌ها و جراحی‌های کوچک مانند تخلیۀ آبسه‌ها و ترمیم جرحه های کوچک می‌شود.