کمپیوتر‌لب

کمپیوتر‌لب

کمپیوتر لب:

پوهنحی کامپیوترساینس دارای دوالبراتوار کمپیوتر میباشد، که یکی آن مختص برای محصالن کامپیوترساینس است، که 03 پایه کمپیوتر دارد و البراتوار دومی برای محصالن دیگر پوهنځیها نیز میباشد، که 54 کامپیوتر دیسکتاب دارد؛ کامپیوتر های این البراتوارها به اینترنت وصل بوده و عموماً از این البراتوارها برای انجامدادن کارهای تحقیقی، پروژههای صنفی و کار های عملی برای دیپارتمنت شبکه و دیپارتمنت مهندسی نرمافزار استفاده میشود.