دستاوردهادست آورد های دیپارتمنت نتورک

دستاوردهادست آورد های دیپارتمنت نتورک

دست آورد های دیپارتمنت نتورک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موجودیت انترنشیپ و سیر عملی

داشتن دو استاد تأیید شدۀ اکادمی بین المللی سیسکو