معرفی شفاخانه

معرفی شفاخانه

 

شفاخانۀ کادری معالجه‌وی غالب

هدف عمده

تأمین نیازهای مدد جویان و ارایۀ خدمات صحی معیاری تخصصی و با کیفیت معالجه‌وی برای بیماران کشور و هم‌چنان محیط و فضای مناسب برای آموزش کارهای عملی و ستاژ دانش‌جویان بخش طب معالجه‌وی و دندان و نیز نرسنگ، قابلگی ولابراتوار.

چشم انداز

شفاخانه کادری معالجوی غالب پیشتازدرعرصه تشخیص و تداوی تخصصی بیماران درسطح ولایت هرات وولایات همجواروهم آموزش کادرهای متخصص برای خدمات رسانی به جامعه.

نگاه اجمالی

شفاخانهٔ کادری غالب، اولین شفاخانۀ کادری خصوصی در سطح کشور است که درسال 1393 خورشیدی درکنار پوهنحی طب پوهنتون خصوصی غالب ایجاد شد. این شفاخانه با ارایۀ خدمات صحی معیاری 24 ساعته به مداوای بیماران و مدد رسانی به مدد جویان می‌پردازد و همچنان مرکزی است برای آموزش نسل جوان این مرز و بوم و از آن طریق کمک به بهترشدن وضع صحت درجامعه؛ همچنان شفاخانۀ غالب در پهلوی این‌که مکانی است برای آموزش دانشجویان عرصۀ طب، مرکزیست برای ارایۀ خدمات معالجه‌وی تخصصی صحی که هموطنان عزیز می‌توانند با کمال اطمینان از کیفیت خدمات صحی آن در بخش‌های مختلف استفاده نمایند. خدمات شبانه روزی شفاخانۀ کادری غالب با داشتن کادرهای متخصص، باتجربه و مسلکی، شامل بخش‌های زیر است:

1. تشخیصی: لابراتوار مجهز با اجرای معاینات باکتریولوژی، اکسری دیجیتالی، گراف قلب، سونوگرافی ساده و رنگه (داپلر) واکو؛

2. بخش O P D یا معاینۀ مریضان سرپایی؛

3. معالجه‌وی: جراحی عمومی، یورولوژی، داخلۀ عمومی، داخلۀ اطفال، نسایی ولادی، گوش وگلو، جلدی، ارتوپیدی، عقلی عصبی، دندان، تنظیم خانواده و واکسیناسیون اطفال و مادران طور رایگان؛

4. سرویس‌ها: بسترداخلۀ عمومی زنانه و مردانه، بستر جراحی عمومی زنانه و مردانه، بستر اطفال، بستر نسایی ولادی، ارتوپیدی، خدمات عاجل، امبولانس و دواخانۀ 24 ساعته؛

هم اکنون این شفاخانه روزانه پذیرای ده‌ها تن بیمار در بخش‌های مختلف خویش داشته که خدمات تخصصی معالجه‌وی توسط متخصصان مجرب و ورزیده برایشان ارائه می‌شود و هزینۀ خدمات ارائه شده برای مراجعین مناسب می‌باشد.

آدرس: افغانستان، هرات، جاده باغ آزادی، نبش جاده باغچه مهتر.

شماره‌های تماس: 0790989516 0780354040

 

تاریخچة شفاخانة کادری غالب

شفاخانة کادری غالب در سال 2931 با هدف درمان بیماری، بهبود سطح سالمت جامعه و آموزش دانشجویان رشتة پزشکی تأسیس شدد اسدت ا ید ن شدفاخانه دارا ی سد ی بسدت در دو رشدته ج احی و داخله فعالیت میکند رشتههای ج احی شامل: ج احی عمومی، یورولوژی، نسایی والدی، ارتوپیدی و ت وماتولوژی، دندان و گوش و گلو میباشد بخش داخله شامل: نیورولوژی، داخلة عمومی و داخلة اطفال است هدف این شفاخانه ارائة خدمات صحی با حداقل هزینه ب ای ایجاد جامعة سالم و شاد است.

 

 

امکانات و خدمات