کمیتۀ عدالت و آزادی

کمیتۀ عدالت و آزادی

طرزالعمل کمیتۀ انصاف و آزادی‌های اکادمیک

پالیسی اخلاقی

طرزالعمل عدالت و انصاف

مسؤولیتها‌ و‌ صالحیت‌های‌ کمیته:

1 .نفی هرگونه تبعیض میان منسوبان؛

2 .رعایت حقوق منسوبان و احترام به حق هر یکی از آنها؛

3 .باور و عمل به قانون اساسی، مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون از طرف کارفرمایان در تمام زمینه‌ها؛

4 .عدم تبعیض جنسیتی در برابر کارمندان کادری، اداری و محصلان؛

5 .ارزشیابی های عادلانۀ کارمندان و عدم تبعیض در هنگام ارزیابی؛

6 .رعایت اصل شایسته سالاری در تمام سطوح نهاد؛

7 .مبارزه با زورگویی و انواع فساد در امور محوله؛

8 .پیشگیری و مبارزه با پارتی بازی و قومگرایی، منطقه پرستی و...؛

9 .ایجاد فضای امن برای ابراز عقاید، احساسات و ایده‌ها و آزادی اکادمیک؛

10 .ایجاد روحیۀ همبستگی و اتحاد بین کارمندان در واحدهای مختلف نهاد؛

11 .شفاف و مستندسازی نحوۀ ارائۀ خدمات به کارمندان و دانشجویان؛

12 .رعایت عدالت و انصاف در ارائۀ خدمات به همکاران؛

13 .نظارت بر حسن رفتار منسوبان؛

14 .شیوۀ رسیدگی به شکایات و تهیۀ گزارش‌های لازم در مورد آن؛

15 .تشویق و تقدیر از مدیران و کارکنان موفق، سخت‌کوش و شایسته بدون در نظرداشت مسائل وابستگی؛

16 .رعایت نظم کاری، وقت شناسی و مسؤولیت پذیری؛

17 .برابری تمام کارمندان نهاد در برابر کارکرد کارفرمایان؛

18 .بالا بردن سطح سلامت کارکنان کادری، اداری و خدماتی؛

19 .بهبود سطح ایمنی و بهداشت محیط کاری کارکنان کادری، اداری و خدماتی؛

20 .استقرار کامل نظام سنجش عملکرد اثر بخش کمی و کیفی کارکنان کادری، اداری و خدماتی.

چارت تشکیلات