دیپارتمنت عمومی

دیپارتمنت عمومی

لایحۀ وظایف

چارت تشکیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتلاک دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب معالجه‌وی