معرفی مدیریت تدریسی

معرفی مدیریت تدریسی

زیست نامۀ مدریر تدریسی

فیروز احمد محمدی فرزند شیر احمد در سال 1373 دریک خانوادۀ دیندار دیده به جهان گشود. دروس ابتدایی، متوسطه و لیسه را در لیسۀ ابوالولید (رح) به پایان رسانید. نظر به دلبسته­ گی وتوانایی­اش رشتۀ اداره وپالیسی عامه را انتخاب کرد و در سال 1393 شامل این رشته گردید. در کنار پیشبرد دروس دانش­گاه، آموزش دوره‌های زبان انگلیسی، رهبری، روان­شناسی و کامپیوتر را نیز فراگرفت و در سال 1396 از این رشته به درجۀ لیسانس فارغ شد.

وی در مدت 18 ماه در بخش منابع بشری شفاخانۀ مهربان کار نمود؛ بعد از آن از طریق امتحان رقابتی توانست در بست مدیر اجرایی پوهنحی طب معالجه­ وی کامیاب گردد وتقریباً دوسال در این بست ایفای وظیفه نمود. وی در میزان 1400 به خاطر کمبود نیرو در پوهنحی ستوماتولوژی به این پوهنحی منحیث مدیر تدریسی منتقل گردید.

فیروزاحمد محمدی متأهل بوده و ثمرۀ ازدواج شان یک دختر می‌باشد.

معرفی بخش:

شماره مدیریت تدریسی: 0795092137

شماره شخصی: 0796564476

بروشورمدیریت تدریسی