برگزاری سمینار آموزشیِ آشنایی با تحقیقات کمی

برگزاری سمینار آموزشیِ آشنایی با تحقیقات کمی

مرکز تحقیقات علمی پوهنتون غالبِ هرات، به سلسله فعالیت‌های خود، سمینار آموزشیِ «آشنایی با تحقیقات کمی» را برای اعضای کمیته‌های تحقیقات پوهنځی‌های پنج‌گانه، کمیتهٔ تحقیقات محصلان، دیپارتمنت‌ها و اعضای کمیتهٔ مرکزی تحقیقات علمی، برگزار نمود. 
در این سمینار سه‌روزه، که به تاریخِ 12، 13 و 14 ثور برگزار گردید، به علاوهٔ اعضای کمیته‌های تحقیق پوهنځی‌ها، کمیتهٔ تحقیقات محصلان، دیپارتمنت‌ها و اعضای کمیتهٔ مرکزی تحقیقات علمی، استادان، پژوهش‌گران و دانش‌جویان از غالب و سایر پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در هرات نیز شرکت داشتند. 
این سمینار، با توزیع تصدیق‌نامه برای اشتراک‌کننده‌گان، پایان یافت. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سه‌شنبه، 14 ثور 1400
آمریت امور فرهنگی، نشرات و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات