سال دهم نشراتی، سلسلهٔ سی‌و‌سوم، شمارهٔ دوم، تابستان 1400

سال دهم نشراتی، سلسلهٔ سی‌و‌سوم، شمارهٔ دوم، تابستان 1400

فهرست مطالب سلسلهٔ سی‌و‌سوم، شمارهٔ دوم، تابستان 1400

1. ‌دکتر احمد غنی خسروی: شعر و شخصیت شیخ شرف‌الدین بوعلی قلندر

2. دکتر عبدالملک وحیدی: راه‌کارهای حقوقیِ بهبود سیاست جنایی مشارکتیِ افغانستان در قبال خشونت علیه زنان

3. دکتر شیرزاد طایفی و غلام رسول رحمانی: خوانش مکتوبات مولانا براساس تاریخ‌گرایی نو

4. دکتر ماندانا تیشه‌یار: جای‌گاه دیپلُماسی علمی در تأمین امنیت ملی درروابط ایران و افغانستان

5. دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان و عبدالقدیر سروش: تأثیر معاشرت‌های اجتماعی در پیش‌گیری از تکرار جرایم کودکان و نوجوانان

6. پوهنیار میرضیاءالدین میری: کاربرد اصول منطقی در اُنس‌التائبین شیخ جام

7. حامد امیری: رضایت مشتری از خدمات بانکی

8. عبدالناصر امینی: شرحِ حال امام بُستی و کتابش صحیح بن حِبّان

9. سید مسعود اسلمرزاد و محمد عابد انور: اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه‌های عمرانی با توجه به حوزه‌های عمل‌کردی استاندارد مدیریت پروژه

10. علی‌احمد امیری: بررسی تأثیر فرهنگ قبیله‌یی و اُدهُوکراسی برفساد اداری

ترجمهٔ انگلیسی چکیده‌های مقالات شمارهٔ دوم، سلسلهٔ سی‌‌و‌سوم، تابستان 1400 / Abstracts