سال دهم نشراتی. سلسلۀ 32. شمارۀ اول. بهار 1400

سال دهم نشراتی. سلسلۀ 32. شمارۀ اول. بهار 1400

سالِ دهم نشراتی. سلسلۀ 32. شمارۀ اول. بهار 1400

فهرست مطالب به فارسی این شماره

فهرست مطالب به انگلیسی این شماره

پوهاند فضل‌الرحمن فقیهی: شعر در نگاه نازک‌الملائکه و عقاد

دکتر احمد غنی خسروی: زنده‌گی، آثار و شعر غالبِ دهلوی

دکتر سید حسین حسینی: چالش‌ها و راه‌کارهای حقوقی فرا‌روی تحقق حقوق بشر در افغانستان

دکتر عبدالملک وحیدی: چالش‌های فرهنگی و اجتماعی سیاست جنایی مشارکتی

دکتر عزیزالله حسن‌زاده و روح‌الله حسن‌زاده: شناسایی روش‌های یادگیری سازمانی در قرآنِ کریم

علی‌الله آزاد و هم‌کاران: آسیب‌شناسی بحرانِ در حال شکل‌گیری آلوده‌گی آب (مطالعه‌ی موردی: شهر هرات)

عبدالناصر امینی: نقش‌آفرینی زنان در روایت و نقدِ حدیث

عبدالحکیم وحیدی: الگوی مدیریتی حضرت یوسف (ع) در قرآن کریم

علی‌احمد امیری: بررسی تأثیر اعتماد بر فساد اداری

فضل‌الرب فقیهی هروی: چه‌گونه‌گی توزیع سود و زیان شرکت‌ها در فقه اسلامی و اصول‌نامه تجارت افغانستان

ترجمۀ انگلیسیِ چکیده‌های این شماره