دربارهٔ مهران

دربارهٔ مهران

صاحب امتیاز: پوهنتون غالب

مدیرمسؤول: عبدالباری بهرامی

هیئت تحریر:

     ـ سلطان احمد برهانی

     ـ عبدالحلیم حکمت

     ـ جواد احمدی

     ـ احمد سهیل سهیل

عکاس: اجمل فیاض

ایمیل: mehranmagazin@gmail.com

نشریهٔ  محصلان غالب (مهران)، متعهدانه پذیرای مقالات و نوشته‌های دانش‌جویان این نهاد علمی بوده و با افتخار در خدمت عزیزان می‌باشد.