کمیته تقرر و انفکاک

کمیته تقرر و انفکاک

ل

ایحه و طایف کمیته تقرر و انفکاک

لیست اعضای کمیته تقرر و انفکاک

 

                                                                                                                                   

 

 

 

طرزالعمل کمیتة تقرر و انفکاک

     مقدمه

     هر نهاد تحصیلی می­خواهد به بالنده­گی برسد و هر روز و هر ماه و هر سال نسبت به روز و ماه و سال پیشین به
پیش­رفت­های چشم­گیری دست یابد. این آرمان­، آن­گاه به واقعیت بدل می­شود که همة شرایط مادی و معنوی آمادة آماده باشند و جلو هر نابه­سامانی­یی، به وقت و زمان آن، گرفته شود.

     ارایة خدمات مؤثر، هرگز بدون نیروی کارا، کاری، متعهد و مسؤولیت­پذیر میسر نیست؛ و هرگز هیچ تعالی و والایی علمی فرهنگی، بدون داشتن کادرهای علمی توان­مند و کوشا فراهم نمی­شود. پس جذب استادان آراسته به همة معیارهای اکادمیک، یکی از راه­هایی است که می­تواند استمرار، شگوفایی و بقای یک نهاد علمی را تضمین نماید. نیز هر نهاد علمی برای نگه­داشت شاخص­های معین علمی- اکادمیک خود و برای بازسازی، دگرسازی و نوسازی علمی ناگزیر است اصل انفکاک را، بر بنیاد دلیل­های ویژه، همواره فراچشم داشته باشد.

     پوهنتون غالب که شعار پوهنتون برتر را و باز شعار غالب طلایه­دار اندیشه­های پویا را سرلوحة فعالیت­های
علمی- اکادمیک خود ساخته­است و می­خواهد زمینه­ساز جهش نسل جوان در میدان­های رقابت­های علمی و پژوهشی باشد، باید راه­­های رسیدن به این آرزوهای بزرگ را هموار گرداند تا هم­چون کانون تربیتِ دانش­آموخته­گان متخصص و متعهد، برای خدمت­گزاری در کشور، قامت افرازد و شکوفنده­گی اندیشه­ها را، که سودبخش­ترین راه­ها برای پای گذاشتن به چکادهای ترقی و تعالی استند، پدید آورد. اگر بخواهیم به پلة خودآگاهی برسیم، باید هدف­مندانه، متفکرانه و بینش­مندانه، فرصت­های مناسب را دادگرانه برای همة حق­داران گسترة علمی- اکادمیک فراهم گردانیم؛ از این است که در پی چنین روشنایی­ها هستیم و می­خواهیم به معیارترین شیوه­ها داشته­های خویش را قسمت کنیم و پشتوانه­های علمی خود را غنامندتر گردانیم.

     پوهنتون غالب، برای جذب کادرهای شایسته و ورزیده، بر بنیاد قانون تحصیلات عالی و لایحة شمول در کارد علمی پوهنتون­ها و مؤسسات تحصیلات عالی، می­خواهد معیارهایی را مطرح سازد تا روند استخدام، شفاف صورت گیرد و جلو هر گونه تخطی و اعمال سلیقه­ها گرفته شود.

     برای ساده­سازی روند استخدام، در همة نهادهای تحصیلات عالی، کمیته­یی از سوی شورای علمی پوهنتون، از برای تصمیم­گیری در راستای پیش­نهادهای تقرر و انفکاک اعضای کادر علمی ایجاد می­گردد. برای انجام کارهای تقر و انفکاک به صورت سامان­مند و پله­به­پله و برای دوری از هرگونه سوءتفاهم، پوهنتون غالب نیز کمیتة تقرر و انفکاک را بنیادگذاری کرده این طرزالعمل را فراهم ساخته­است، تا همه­یی علاقه­مندان و مستحقان مطابق قوانین، مقرره­ها و لایحه­ها، بتوانند از فرصت­های برابر و عادلانه در کادر علمی این نهاد تحصیلات عالی شمولیت پیدا کنند و جامعة علمی- اکادمیک کشور را غنا و توان­مندی بیش­تر و به­تری نصیب گردانند.

     یادداشت (1): از برای سهولت، از این پس در این طرزالعمل، به گونة کوتاه، به جای پوهنتون خصوصی غالب، تنها واژة غالب به کار می­رود.

 

 مادة اول: مبنا

     این طرزالعمل به پیروی از لایحة شمولیت به کادر علمی و انفکاک از بست­های اکادمیک پوهنتون­ها و مؤسسات تحصیلات عالی ملکی افغانستان و مادة 51 قانون تحصیلات عالی ملکی افغانستان (انفکاک از بست­های اکادمیک) تدوین گردیده است.

 

مادة دوم: کمیتة تقرر و انفکاک

کمیتة تقرر و انفکاک به ترکیب ذیل تشکیل می­گردد:

 1. رئیس پوهنتون به حیث رئیس؛
 2. معاونان علمی و اداری، به حیث اعضا؛
 3. رؤسای پوهنحی­ها به حیث اعضا؛
 4. آمر انسجام امور استادان به حیث عضو.

یادداشت (2): منشی کمیته از بین اعضا، بر بنیاد رأی­گیری، برگزیده می­شود. منشی کمیته مسؤولیت ثبت جلسات و فیصله­های کمیته را درکتاب کمیتة تقرر و انفکاک به دوش دارد.

 

مادة سوم: وظایف و صلاحیت­های کمیتة تقرر و انفکاک

 1. بررسی دقیق هریک از دوسیه­های کادرعلمی و حصول اطمینان از این که متقاضی / عضو کادر علمی شرایط شمولیت یا انفکاک از کادر علمی را در مطابقت با قوانین، مقرره­ها، لوایح و طرزالعمل­های موجود دارا می­باشد؛
 2. حصول اطمینان از این که تمام مراحل طی­شده توسط دیپارتمنت و پوهنحی در قسمت استخدام اعضای کادر علمی جدید و یا انفکاک اعضای کادر علمی مطابق به قانون تحصیلات عالی ملکی صورت گرفته است؛
 3. داشتن صلاحیت نظارت اعضای کمیتة تقرر و انفکاک بر روند استخدام کادر علمی در دیپارتمنت­ها (شارت‌لیست کردن، برگزاری امتحان شمولیت وکنفرانس )؛
 4. درخواست از پوهنحی­های مربوط به منظور ایجاد اصلاحات لازم در دوسیة متقاضی درصورت تکمیل نبودن دوسیه(لازم است ضرب الاجل زمانی مشخص گردد)؛
 5. ارایة  دلایل کتبی و مطابق به قانون تحصیلات عالی در صورت رد پیشنهاد مبنی بر تقرر و یا انفکاک عضو کادر علمی (لازم است ضرب­الاجل زمانی مشخص گردد)؛
 6. گزارش به شورای علمی پوهنتون پس از بررسی دوسیه­ها به منظور اجرات بعدی.
 7. تدویر منظم جلسات کمیتة تقرر و انفکاک براساس پلان از پیش­تعیین­شده که منظوری شورای علمی یا رئیس پوهنتون را داشته باشد؛
 8. ترتیب­کردن چک لست از اسناد مورد نیاز برای طی مراحل دوسیه­های متقاضیان از طرف کمیته.

یاداشت (3): تصمیم نهایی کمیته در مورد تأیید، رد و یا اصلاح دوسیه هم­راه با دلایل آن دراین  چک لست ثبت می گردد و توسط حداقل دو عضو کمیته امضا می­گردد. این چک لست کمک میکند تا از این که  تصامیم اعضای کمیته مطابق به قانون تحصیلات عالی است، اطمینان حاصل گردد.

یادداشت (4): کتاب ثبت جلسات کمیته تقرر و انفکاک که در برگیرنده تمام جلسه­ها و فیصله­های این کمیته می­باشد، می­تواند به عنوان ابزار نظارتی مورد استفاده قرار گیرد.

 

    مادة چهارم: تدویرجلسات

 1. تدویر جلسات عادی کمیته تقرر هرماه یک بار (تقسیم اوقات زمانی آن در شروع هرسال اکادمیک ترتیب میشود)؛
 2. تدویر جلسات فوق­العاده نظر به ضرورت با تصمیم رئیس کمیته و یا پیش­نهاد ثلث اعضای؛
 3. مکلف­بودن اعضای کمیتة تقرر و انفکاک به حضور در تمام جلسات کمیته؛

یادداشت (5): به منظور تعیین میزان حضور یا عدم حضور اعضا، حاضری جلسه­وار ترتیب می­گردد.

 

 1. حضور حداقل دو ثلث اعضا، برای پرّه­کردن نصاب تدویر جلسات کمیته تقرر و انفکاک؛
 2. اتخاذ تصامیم کمیته و تأیید آن­ها به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه.

 

مادة پنجم: اعلان بست برای تقرر در کادر علمی

 1. اعلان بست برای تقرر اعضای کادر علمی از طریق وب سایت رسمی وزارت تحصیلات عالی، وب سایت پوهنتون غالب، صفحات اجتماعی و  رسمی ، سایت­های کاریابی و تخته­های اعلانان پوهنتون غالب،  یک رسانة  تصویری دولتی/ خصوصی که دارای پوشش سراسری ملی باشد، قبل از پروسه شارت لیست‌؛
 2. ارایه­کردن این معلومات در اعلان:
 • پوهنحی؛
 • رشته یا رشته های مربوطه؛
 • مطابقت ۶۰ فیصدی مضامین درجة تحصیل نهایی با قبل از آن (دکترا با ماستری و یا ماستری با لیسانس)؛
 • آشنایی و تسلط به یکی از زبان­های بین المللی؛
 • سند فراغت از پوهنتون­های دولتی و یا خصوصی دارای اعتباردهی آکادمیک از طرف وزارت تحصیلات عالی
 • سن داوطلب؛
 • تعداد بست؛
 • اسناد مورد نیاز (اصل تذکره، اصل ترانسکریپت، اصل دیپلوم)؛
 • زمان اعتبار اعلان.

     یادداشت (6): برای اعلان، پیش از شارت‌لست، بار نخست حد اقل 20 روز و برای اعلان بار دوم، پیش از شارت‌لست، حد اقل 10 روز، و اگر نیاز باشد برای بار سوم یک هفته، در نظر گرفته می­شود.

     یادداشت (7): زمان تقرر کادر علمی طبق نیازمندی پوهنتون در سال دو مرتبه صورت می­گیرد.

     یادداشت (8): دیپارتمنت، طی نامة رسمی، نیازمندی استخدام کادر علمی را به پوهنحی اعلام نموده؛ سپس بست کادر علمی در جلسة شورای علمی پوهنحی تأیید می­شود. پوهنحی منابع بشری را از بست یا بست­های موجو­د اطلاع داده آمریت منابع بشری طی مکتوبی از طریق ریاست پوهنتون بست یادشده را به اعلان می سپارد. تمام شرایط برای جذب کادر علمی در اعلان باید درج گردد.

 

 مادة ششم: شرایط شارت­لست متقاضیان شمولیت در کادر علمی

 1. شارت‌لست متقاضیان و تدویر امتحان رقابتی از مسؤولیت­های دیپارتمنت و کمیتة تقرر و انفکاک تحت نظر معاون علمی پوهنتون غالب؛
 2. تکمیل شارت­لست متقاضیان شمولیت در کادر علمی، توسط دیپارتمنت مربوط، بر اساس اسناد اصلی تحصیلی مانند ترانسکرپت نمرات به یکی از زبان­های ملی و اصل دیپلوم؛
 3. شارت­لست­کردن متقاضیانی که سند بیرون­مرزی دارند، مشروط بر این­که مراحل قانونی اسناد شان تکمیل شده باشد؛
 4. اجتناب­ورزیدن از شارت­لست متقاضیان نزدیک به رشتة مورد نیاز، در صورتی که در رشتة اعلان شده، متقاضی از همان رشته وجود داشته باشد.

یادداشت (9): دیپارتمنت، فرم (متقاضی شمولیت در کادر علمی فرم مورد نظر را از سایت پوهنتون غالب دریافت و بر بنیاد اسناد و مدارک دستداشتة آن را خانه پُری می­نماید)، اصل تذکره، اصل دیپلوم و اصل ترانسکریپت را در زمان تعیین شده از متقاضی دریافت و در قبال آن رسید ارائه می نماید.

 

مادة هفتم: شرایط شمولیت به کادر علمی

الف) عضو کادر علمی با رعایت مراتب ذیل مقرر می­شود:

 1. درصورت ضرورت دیپارتمنت با توجه به حجم فعالیت­های علمی و تدریسی و تأمین نسبت  معیاری استادان در دیپارتمنت و موجودیت بست؛
 2. با توجه به تأمین نسبت معیاری مضامین و مکلفیت­های درسی اعضای کادرعلمی، از طرف دیپارتمنت و پوهنحی مربوط؛
 3. داشتن اسناد تحصیلی مورد نیاز تایید شده از سوی وزارت تحصیلات عالی؛
 4. تکمیل سایر شرایط برای شمولیت در کادر علمی طبق قانون تحصیلات عالی ملکی، مقرره­ها و لوایح نافذه؛
 5. تکمیل و تصویب اسناد تقرر توسط دیپارتمنت؛
 6. تأیید شورای علمی پوهنحی و شورای علمی پوهنتون؛
 7. منظوری وزارت تحصیلات عالی؛
 8. اعلان بست توأم با شرایط آن؛
 9. شارت‌لست اشخاص واجد شرایط و اخذ امتحان با در نظرداشت معیارهای اکادمیک از جانب هیئت ممتحن؛

     یادداشت (10): در دور نخست اعلان بست­های کادری، در صورتی که متقاضیان دارای درجة تحصیلی دوکتورا و ماستری موجود نباشد، متقاضیان دارندة درجة تحصیلی لیسانس شارت‌لست شده نمی­تواند و بست­های مورد نظر دوباره به اعلان سپرده می­شود. در صورتی که در اعلان بار دوم کاندیدان درجة تحصیلی دوکتورا و ماستری جهت اشتراک در روند رقابتی حضور نداشته باشند، کاندیدان واجد شرایط دارندة درجة تحصیلی لیسانس در روشنی قانون جذب شده می­توانند.

     یادداشت (11): در صورتی که تعداد متقاضی برای یک بست یک تن باشد و یا ماستر و داکتر مراجعه نکرده باشند؛ برای بار دوم بست به اعلان گذاشته میشود و در صورتی که برای بار دوم هم­مانند بار نخست باشد، برای بار سوم بست به اعلان می­رود و پس از آن، از همان یک تن امتحان گرفته می­شود. البته چنان­که یک متقاضی با درجة تحصیل دکتورا و دیگران ماستر  و یا لیسانس باشند، ابتدا دارندة سند دکتورا مورد ارزیابی قرار می­گیرد و اگر این متقاضی موفق نشد، متقاضیان ماستر و سپس لیسانس برای امتحان معرفی می­گردند.

 1. ارایة  سمینیار علمی در محضر هیئت ژوری و جمعی از استادان و محصلان که حین ارایة سمینیار از آن­ها دعوت به عمل می­آید.

یاداشت (12):  اعضای کادر علمی­یی که در مؤسسه­های تحصیلات عالی خارج از کشور مصروف تحصیل بوده­اند، در صورت مراجعه به پوهنتون، بدون در نظرداشت سن مندرج در لایحة شمولیت به عین رتبه مقرر شده میتوانند.

یاداشت (13): دریک دیپارتمنت، دو تن از اعضای یک خانواده در کادر علمی مقررشده نمی­تواند.

ب) عضویت در کادر علمی پوهنتون­ها، علاوه بر شرایط مندرج در قانون تحصیلات عالی، مستلزم شرایط ذیل می باشد:

 1. موجودیت ضرورت جذب و تأیید شخصیت و اخلاق پسندیدة عضو به وسیلة دیپارتمنت مربوط؛
 2. ارجحیت­دادن به متقاضیان شمولیت در کادرعلمی به کاندیدان دارای سند تحصیلی دوکتورا در برابر سند تحصیلی ماستری و سند تحصیلی ماستری در برابر سند تحصیلی لیسانس؛
 3. تقرر اشخاص دارای سند تحصیلی لیسانس در کادر علمی در صورتی که کاندیدان دارای سند دوکتورا و ماستری برای تقرر دربست مورد نظر موجود نباشند.

یادداشت (14): اشخاص دارای سند لیسانس تا مدت چهار سال از تاریخ انفاذ تعدیل قانون تحصیلات عالی ملکی (12-12-1396) در پوهنتون پذیرفته شده می­توانند.

 1. سپری­کردن موفقانة امتحان دریکی از زبان­های بین­المللی؛
 2. داشتن سن مشخص مطابق فیصلة کمیسیون موظف ریاست پوهنتون­ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی/ ریاست انسجام اموراکادمیک؛
 3. ارائة سند موفقیت از امتحان معتبر در یکی از زبان­های بین المللی با توجه به تقسیم بندی نمرات، قرارذیل:
 • شنیداری 20 فیصد
 • گفتاری 20 فیصد
 • نوشتاری 30 فیصد
 • خوانش 30 فیصد
 • سپری­نمودن موفقانة امتحان شمول طبق لایحة مربوط؛

یادداشت (15): هرگاه متقاضیان بیش­تر از یک تن باشند ، به آن کسانی حق ارایة کنفرانس داده می­شود، که در امتحان رقابتی، نمرة بیش­تر گرفته باشند.

 یادداشت (16): هرگاه کسی که بیش­ترین نمره را گرفته­است در ارایة کنفرانس نمرة کام­یابی به دست نیاورد، از کسان دیگری که در امتحان نمرة کامیابی گرفته­اند، به ترتیب، کنفرانس اخذ می­گردد.

 1. ارائة موفقانه کنفرانس علمی در محضر هیئت ژوری، اعضای کادر علمی و محصلان؛

یادداشت (17): هیئت ژوری برای ارزیابی کنفرانس علمی کاندیدان کادر علمی از میان استادان دیپارتمنت مربوط یا دیپارتمنت­های مماثل پوهنحی که دارای رتب علمی/ تحصیلی بلندتر باشند، با تایید شورای علمی پوهنحی انتخاب می­شوند.

یاداشت (18): در صورتی که دیپارتمنت­های پوهنحی مربوط استادان رشته­های  مماثل را نداشته باشند، هیئت ژوری از استادان پوهنحی­های مماثل با تأیید کمیتة تقرر و انفکاک پوهنتون مربوط تعیین می­شود.

یاداشت (19): درجریان ارائة کنفرانس علمی کاندید شمولیت درکادر علمی، حضور دو تن از اعضای کمیتة تقرر و انفکاک پوهنتون حتمی است.

یاداشت (20): ‌به منظور اشتراک اعضای کادر علمی پوهنحی­های دیگر در کنفرانس علمی کاندید مورد نظر، پوهنحی مربوط حداقل 3 روز قبل از تدویر کنفرانس، موضوع را کتباً به تمامی پوهنحی­های مربوط به پوهنتون ابلاغ می­کند.

یادداشت (21): در جریان ارائة کنفرانس علمی کاندید شمولیت در کادر علمی، حضور دو تن از اعضای کمیتة تقرر و انفکاک پوهنتون حتمی است.

 1. داشتن توانایی­های جسمی، فکری ور وانی به منظورتکمیل مکلفیت­های قانونی؛
 2. نداشتن سابقة محکومیت به جرم جنحه و جنایت که توسط  محکمة با صلاحیت تأیید شده باشد؛
 3. نداشتن مصروفیت درسایر ادارات ومراجع پس از تایید جلسة دیپارتمنت.

یاداشت (22): متقاضیان دارای سند تحصیلی لیسانس طبق قانون تحصیلات عالی ملکی فقط برای مدت 4 سال از تاریخ تعدیل و انفاذ قانون تحصیلات عالی ملکی مورخ 12/12/1396 جذب می گردند.

یادداشت (23): کاندیدان  شمولیت درکادرعلمی ( به شمول دکتورا، ماسترولیسانس ) که نتوانند در امتحان زبان خارجی موفق شوند، اجازه شرکت درامتحان تخصصی را ندارند.

 

مادة هشتم: صلاحیت جذب و تقرر اعضای کادر علمی

     برگزاری امتحان رقابتی کاندیدان شارت­لست­شده برای شمولیت در کادر علمی در حضور هیئت ممتحن متشکل از سه تن استاد با رتبة علمی حداقل پوهندوی/ دکتورای دیپارتمنت مربوط و اعضای کمیتة تقرر و انفکاک زیر نظر معاون علمی.

یادداشت (24): درصورتی که دیپارتمنت مربوط سه تن استاد با رتبة حداقل پوهندوی نداشته باشد، استادانی با رتبة علمی پوهنمل که دارای سند تحصیلی دوکتورا باشند، با تکمیل سایر شرایط، امتحان رقابتی را برگزار می­کنند.

 

مادة نهم: شرایط شمولیت برای اعضای کادر علمی به رتبة نامزد پوهنیار

    شخصی به حیث نامزد پوهنیار پذیرفته می­شود که افزون بر معیارهای جزءهای (ب) مادة هفتم، واجد شرایط ذیل باشد:

 1. داشتن سند تحصیلی لیسانس از برنامة حضوری پوهنتون­ها و مؤسسات تحصیلات عالی؛

یادداشت (25): دارنده­گان سند تحصیلات عالی لیسانس حضوری از مؤسسات تحصیلات عالی خارج از مرز باید  تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشند.

 1. داشتن حداقل 70 فیصد اوسط نمرات دورة تحصیلی لیسانس و بیش از یک مرتبه مشروط نبودن در جریان تحصیل در داخل کشور؛

یاددشت (26): برای فارغان پوهنتون­های خارج از کشور، درصورت عدم تکمیل فیصدی تعیین شدة نمرات، اوسط نمرات داوطلب سویة تحصیلی لیسانس باید به معیار کشور مربوط حایز ( Grade B ) و یا بالاتر از آن بوده و بیش از یک مرتبه در جریان تحصیل مشروط نباشد.

 1. گرفتن حداقل 60 نمره در امتحان زبان بین المللی؛
 2. سپری نمودن موفقانه امتحان رقابتی برای متقاضیان کادرعلمی با کسب حداقل 60 نمره .

 

 

مادة دهم: شرایط شمولیت برای اعضای کادر علمی به رتبه پوهنیار

الف) شخصی به حیث پوهنیار پذیرفته می­شود که افزون بر معیارهای جزء (ب) مادة هفتم، واجد شرایط ذیل باشد:

 1. داشتن سند تحصیلی ماستری از برنامة حضوری پوهنتون­ها و مؤسسات تحصیلات عالی؛

یادداشت (27): متقاضیان با سند تحصیلی ماستری از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی زمانی واجد شرایط پنداشته می­­شوند که مؤسسة مذکو رسند اعتباردهی علمی­اش را قبل از فراغت متقاضیان از وزارت تحصیلات عالی کسب نموده باشند.

یاداشت (28): دارنده­گان سند تحصیلات عالی لیسانس حضوری از مؤسسات تحصیلات عالی خارج از مرز باید تأییدی وزارت تحصیلات عالی داشته ­باشند.

 1. داشتن سن مشخص مطابق فیصلة کمیسیون موظف ریاست پوهنتون­ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی/ ریاست انسجام اموراکادمیک؛
 2. داشتن حداقل 80 فیصد اوسط نمرات دورة تحصیل ماستری و حداقل 70 فیصد اوسط نمرات دورة تحصیلی لیسانس و بیش از یک مرتبه مشروط­نبودن درجریان تحصیل در داخل کشور؛

یادداشت (29): برای فارغان پوهنتون­های خارج از کشور، در صورت عدم تکمیل فیصدی تعیین­شدة نمرات، اوسط نمرات داوطلب سویة تحصیلی ماستری باید به معیارکشور مربوط، حایز   ( Grade B ) و یا بالاتراز آن بوده و بیش از یک مرتبه در جریان تحصیل مشروط نباشد.

 1. گرفتن حد اقل 65 نمرة در امتحان زبان بین المللی؛
 2. سپری­نمودن موفقانة امتحان رقابتی برای متقاضیان کادرعلمی با کسب حداقل 65 نمره .
 3. داشتن تسلسل رشته­یی میان سند تحصیلی لیسانس، سند ماستری متقاضی و داشتن مشابهت حداقل 60 فیصد مضامین تخصصی.

      ب) اشخاصی که دارای سند تحصیلی PharmD ، DMD ،  MDو DVM از برنامه­های حضوری مؤسسة تحصیلات عالی باشند، با در نظرداشت شرایط، به حیث پوهنیار پذیرفته می­شوند. اسناد از برنامة حضوری مؤسسة تحصیلی خصوصی خارج از کشور زمانی پذیرفته می­شود که مؤسسة مذکور دارای اعتبار اکادمیک درکشورمربوط باشد.

 

مادة یازدهم: شرایط شمولیت برای اعضای کادر علمی به رتبة پوهنمل

شخصی به حیث پوهنمل پذیرفته می شود که افزون بر معیارهای جزء ب مادة هفتم، واجد شرایط ذیل باشد:

 1. داشتن سند تحصیلی دوکتورا ( PhD ) از برنامة حضوری مؤسسة تحصیلات عالی؛

یادداشت (30): سند تحصیلی دوکتورا (PhD ) از  برنامه حضوری مؤسسة تحصیلات عالی خارج از مرز باید تأییدیة ریاست انسجام امور اکادمیک را داشته باشد.

یادداشت (31): سند تحصیلی دوکتورا (PhD ) از  برنامة حضوری مؤسسة تحصیلات عالی خارج از کشور زمانی پذیرفته می شود که مؤسسة مذکور دارای اعتبارر سمی درکشور مربوط باشد.

 1. داشتن سن مشخص مطابق فیصلة کمیسیون موظف ریاست پوهنتون­ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی/ ریاست انسجام اموراکادمیک؛
 2. داشتن تسلسل رشته­یی میان سند تحصیلی لیسانس، سند ماستری و سند دوکتورای متقاضی و داشتن مشابهت حداقل 60 فیصد مضامین تخصصی؛
 3. اخذ حد اقل 70 نمره در امتحان زبان بین المللی؛
 4. سپری­نمودن موفقانه امتحان رقابتی برای متقاضیان کادر علمی با کسب حداقل 70 نمره .

 

مادة دوازدهم: تعیین هیئت ممتحن

 1. تعیین ترکیب هیئت ممتحن به پیشنهاد شورای علمی پوهنحی و تأییدی کمیتة تقرر و انفکاک پوهنتون؛
 2. در صورت نیاز تعیین اعضای کادر علمیِ با شهرت نیک  به حیث ناظر روند امتحان، توسط کمیتة تقرر و انفکاک تحت ریاست معاون علمی پوهنتون به منظور تأمین شفافیت و جلوگیری از اِعمال هرگونه برخورد­های سلیقه­یی در روند امتحان.

یادداشت (32): اعضای کادر علمی واجد شرایط از دیپارتمنت­های مماثل نیز عضو هیئت ممتحن بوده می­توانند.

 

مادة سیزدهم: طرز برگزاری امتحان شمولیت به کادر علمی و شرایط امتحان مجدد برای آن­ها

     درطرزالعمل جداگانه تدوین یافته است (به طرزالعمل امتحان متقاضیان شمولیت در کادر علمی، که با در نظرداشت لایحة جذب اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی، ماده­های 12، 13 و 14 ترتیب گریده است، مراجعه گردد ).

 

مادة چهاردهم: اخذ امتحان زبان بین المللی  

 1. معرفی متقاضیانی که شارت لست گردیده­اند، درصورت لزوم، جهت اخذ امتحان زبان بین المللی به دیپارتمنت مضامین پوهنتون شمول پوهنتون؛
 2. داشتن حق اشتراک در امتحان شمولیت به کادر، پس از دریافت سند کامیابی در زبان بین المللی.

 

مادة پانزدهم: آماده­گی برای گرفتن امتحان

 1. اعلام آماده­گی دیپارتمنت برای گرفتن امتحان شمولیت یا کنفرانس علمی توسط ریاست پوهنحی به معاونت علمی؛
 2. تعیین زمان و مکان امتحان توسط معاونیت علمی و ابلاغ آن به ریاست پوهنحی؛
 3. گرفتن امتحان، 10 روز پس از مشخص­شدن واجدان شرایط و آگاه­ساختن آنان از برای گرفتن آماده­گی؛
 4. دریافت سندی نوشتاری، توسط دیپارتمنت، مبنی بر آگاهی واجدان شرایط امتحان کادر علمی از زمان و مکان برگزاری امتحان.

 

مادة شانزدهم: طرح پرسش­ها و گزینش عنوان کنفرانس علمی به واجدین شرایط از سوی هیئت ممتحن

 1. آماده­کردن پرسش­ها توسط استادان واجد شرایط،
 2. گزینش پرسش­ها توسط هیئت ممتحن، در روز امتحان؛
 3. توزیع پرسش­ها برای متقاضیان در روز امتحان (پرسش­ها کم­تر از ۵۰ پرسش و بیش­تر از ۱۰۰ پرسش بوده نمی­تواند)؛

یاداشت (33): هرگاه متقاضیان دارای درجة تحصیل دکترا باشند، بر بنیاد مادة (بیستم) این طرزالعمل عنوان کنفرانس علمی برای ایشان از سوی هیئت ژوری تعیین می­گردد.

 

 

مادۀ  هفدهم- برگزاری امتحان

 1. برگزاری امتحان در زمان و مکان تعیین شده؛
 2. گذاشتن شمارة پرسش­ها فراروی داوطلبان پیش از امتحان و گزینش ده پرسش به صورت قرعه؛
 3. تایپ پرسش­های گزینش شده روی پارچه­ها و قراردادن آن­ها به دست­رس متقاضیان؛
 4. مشخص­کردن مدت امتحان توسط هیئت ممتحن  و رساندن آن روی پارچة امتحان؛
 5. جمع­آوری پارچه­ها با پایان­یافتن وقت تعیین­شده؛
 6. گرفتن امتحان به یکی از زبان­رسمی کشور بر بنیاد درخواست.

 

مادۀ هجدهم: نمره­دادن پارچه­های امتحان

 1. نمرده­دادن پارچه­های امتحان با پایان یافتن امتحان،  توسط هیئت ممتحن، بدون درنگ در همان روز؛
 2. اعلان نتایج امتحان در همان روز بدون هرگونه تأخیر، جز در موارد استثنایی.

یادداشت (34): در صورت تأخیر و یا به تعویق افتادن نتایج به روز بعد، علت تأخیر باید کتباً به اطلاع معاونت علمی و دیپارتمنت مربوط رسانیده شود. هم­چنین موضوع با داوطلبان نیز در میان گذاشته شود. در صورت ناموجه­بودن تأخیر اعلان نتایج، معاونت علمی در مشورت با رئیس پوهنحی و آمر دیپارتمنت در رابطه به شفاف­بودن و نبودن جریان  و یا این­که نتیجة امتحان پذیرفته شود یا خیر تصمیم فرجامین را اتخاذ می­نماید.

 1. تنظیم شقة امتحان توسط آمر دیپارتمنت؛
 2. تأیید نمره­های داده­شده از سوی مجلس دیپارتمنت، سپس رساندن نتایج به اطلاع ریاست پوهنحی جهت طرح در شورای علمی پوهنحی  و تأیید آن؛
 3. گرفتن نمرةکامیابی ۶۵ از ۱۰۰ جهت راه­یافتن به مرحلة ارایة کنفرانس علمی.

 

مادة نزدهم: ارائة کنفرانس

 1. مطالبة ارائة کنفرانس تنها از متقاضیانی که در امتحان شمول حایز نمرة کامیابی شده باشند؛
 2. ارائة کنفرانس با توجه به معیارهای پذیرفته­شده علمی؛

 

 مادة بیستم: تعیین عنوان و زمان ارائة کنفرانس علمی برای متقاضیان کامیاب

 1. تعیین موضوع مطابق رشتة تخصصی متقاضی؛
 2. مشخص و دربرگیرنده­بودن عنوان موضوع علمی­یی که جنبة ( تیوریک و عملی ) داشته باشد.
 3. تعیین عنوان­های کنفرانس علمی برای داوطلبان، یک روز پس از اعلان نتایج امتحان، توسط هیئت ژوری و رساندن تاریخ، محل و ساعت مشخص برگزاری کنفرانس به اطلاع ایشان؛
 4. در نظرگرفتن مدت ۷ تا ۱۰ روز از زمان تعیین عنوان برای آماده­ساختن و ارائة آن؛
 5. گذاشتن همة معیارهای مورد نیاز در کنفرانس علمی به دست­رس داوطلبان؛
 6. برای داوری عادلانه  و ارزیابی آسان در گزینش به­ترین کنفرانس، و با فراچشم­داشتن این را­که کنفرانس علمی رنگ رقابتی دارد، گزینش عنوان­های  مشترک و یک­سان؛
 7. رساندن موضوع کنفرانس و زمان و مکان آن به آگاهی واجدان شرایط و دریافت سند نوشتاری از سوی دیپارتمنت مبنی برآگاهی ایشان از تعیین عنوان و زمان و مکان برگزاری کنفرانس.

 

مادة بیست­و­یکم:  برگزاری کنفرانس علمی

 1. برگزاری کنفرانس علمی به حضور هیئت ژوری و استادان در زمان تعیین شده؛
 2. زمان ارائه ۲۰ دقیقه و پاسخ به سوالات ۵ تا ۱۰ دقیقه و در صورت نیاز، افزایش این زمان­ها به هدایت هیئت ژوری؛
 3. عادلانه­بودن­هر گونه افزایش زمان و برابری در همه موارد برای همة داوطلبان.
 4. پرداختن متقاضی با اصل موضوع و دوری از هرگونه حاشیه­روی، برای جلوگیری از ضیاع وقت.

یادداشت (35): استادان حاضر در کنفرانس در صورتی که زمان کفایت کند از حق سوال کردن برخوردار می باشند در غیر آن تنها هیئت ژوری تعیین شده صلاحیت پرسش و یا اجازه سوال به دیگران را دارا می باشد.

مادة بیست­ودوم: شرایط ارائة کنفرانس علمی

 1. آماده­کردن کنفرانس علمی به صورت پاورپاینت؛
 2. آماده­گی داوطلبان برای استفاده از چارت، هنگامی که نیاز باشد و یا محدودیت بهره­گیری از ابزارهای پدید آید؛
 3. رعایت معیارهای تعیین­شده از سوی کمیتة تحقییق در تنظیم و ارائة کنفرانس علمی؛
 4. افزون بر هیئت ژوری، شرکت­ورزیدن استادان و دانش­جویان  در کنفرانس علمی؛
 5. از برای مستندسازی و یک­سونهی هرگونه سوءتفاهم، ثبت کامل جریان کنفرانس توسط کامره (از آنجایی که کنفرانس علمی به صورت شفاهی ارائه می گردد و سند مکتوبی در پیوند به آن در دست نمی­باشد، در صورت اعتراض داوطلبان، امکان بررسی مجدد کنفرانس را، ثبت توسط کامره میسر می­گرداند)؛
 6. نداشتن حق حضور متقاضیان دیگر در جلسه، هنگام ارائة کنفرانس توسط یکی از داوطلبان، سایر متقاضاین حق حضور در جلسه را ندارند.
 7. ارائة کنفرانس به یکی از زبان­های رسمی کشور بر بنیاد درخواست متقاضی؛
 8. نمرة کامیابی کنفرانس علمی، 12 مثبت، با در نظرداشت اوسط هر سه عضو هیئت ژوری؛

یادداشت (36): هرگاه امتیاز داوطلبان به گونه­یی باشد که کسی ناکام به شمار نرود، داوطلب یا داوطلبانی که بیش­ترین امتیاز را به دست آورده­ا­­ند کا­میاب دانسته می­شوند. هرگاه دو و یا بیش­تر از متقاضیان امتیاز برابر داشته باشند، هیئت ژوری تازه تعیین و کنفرانس علمی با موضوع نو از متقاضیانی با امتیاز برابر، بار دیگر، پس از یک هفته مهلت برگزار می­گردد.

یاداشت (37): ارائة کنفرانس علمی چانس دوم ندارد؛ اما درصورت غیابت موجه متقاضیان امتحان در روز معینه، وقت مناسب دیگری برای ارائة کنفرانس تعیین شده می­تواند. البته در صورتی که عذر متقاضی توسط پوهنحی موجه پنداشته شود و مبتنی بر مستندات باشد.

مادة بیست­وسوم: اهمیت حضور هیئت ژوری در کنفرانس

 1. حضور حتمی هیئت  ژوری درحین ارائة کنفرانس  و ارزیابی آن  متکی بر چشم­دید بالفعل؛
 2. اعتبارنداشتن کنفرانس در صورت حضورنداشتن همة اعضای هیئت ژوری هنگام ارائة کنفرانس.

 

مادة بیست­وچهارم: معیارهای ارزیابی کنفرانس

     هیئت ژوری با توجه به معیارهای ذیل نظریات توحیدشده و یا جداگانة خود را ارائه می­نماید:

 1. توانایی ارائة مطالب؛
 2. حفظ تسلسل منطقی موضوعات از مقدمه تا نتیجه­گیری و سفارشات؛
 3. صلاحیت و پختگی استدلال و اجرای مناقشه؛
 4. استنباط منطقی نتیجه­گیری و سفارشات از اجرای مناقشه؛
 5. استفاده از تکنالوژی، جداول و چارت­ها؛
 6. قدرت پاسخ­گویی به پرسش­ها و اعتماد به نفس.

 

مادة بیست­و پنجم: میکانیزم نمره دهی کنفرانس

 1. گزارش کنفرانس از سوی هیئت ژوری و  نمره دهی بر بنیاد معیارهای مطرح  درهر بخش 5 نمره که مجموع 30 نمره می­شود. نمرة کامیابی حداقل 18 نمره است.
 2. نمره­دهی مانند جزء یک همین ماده  برای هر موضوع، درصورتی که گزارش برای هر عضو هیئت ژوری به صورت
 3. جداگانه ترتیب گردد. در فرجام مجموع نمره­ها توحید و ابلاغ می­شود.

مادة بیست­وششم: شیوة اعلان نتایج کنفرانس علمی        

 1. گذاشتن نتیجة کنفرانس در اختیار آمر دیپارتمنت از سوی هیئت ژوری؛
 2. سپردن گزارش رسمی، از پایان­یافتن جریان  امتحان و کنفرانس علمی، به ریاست پوهنحی؛
 3. اعلان نتیجه از سوی آمر دیپارتمنت به داوطلبان.

 

مادة بیست­وهفتم: رسیده­گی به شکایات متقاضیان

 1. داشتن حق شکایت و بازبینی نتایج بعد از اعلان نتایج امتحان و ارائة کنفرانس علمی؛
 2. سپردن شکایت تا یک روز بعد از دریافت نتایج؛
 3. سپردن شکایت­نامه به معاونت علمی پوهنتون؛
 4. تعیین  هیئت با صلاحیتی  از سوی معاونیت علمی، و بررسی موضوع شکایت حد اکثر در مدت زمانی یک روز و اعلان نتایج آن.

یادداشت (38): تمام اسناد به شمول سوالات و کلید جوابات و نیز ویدیوی کنفرانس علمی باید به دست­رس هیئت گذاشته شود. فیصله هیئت، نهایی بوده و قابل تطبیق می­باشد.

 

مادة بیست­­و هشتم: تکمیل دوسیة تقرر توسط مدیر استادان

     ترتیب و آماده­سازی  دوسیة تقرر متقاضیان کامیاب توسط آمریت دیپارتمنت به  هم­کاری متقاضی، بر بنیاد چک لیست از برای مطرح­ساختن به جلسة دیپارتمنت.

 

مادة بیست­ونهم: تأیید دوسیه تقرر در جلسة دیپارتمنت

هرگاه دوسیه عاری از نقص باشد و همة اسناد مورد نیاز در آن جابه­جا شده و شکایتی در زمینه ثبت نگردیده باشد، یک روز بعد از موعد تعیین شده برای رسیده­گی به شکایات، دایرکردن جلسة دیپارتمنت و تأیید دوسیة تقرر پس از غور و بررسی همه­سویه و یک­سوسازی کم­بودی­ها.

 

مادة سی­ام: ارسال دوسیه تقرر به ریاست پوهنحی

پس از تأیید و تصویب دوسیه تقرر در مجلس دیپارتمنت فرستادن آن به گونة رسمی در همان روز به ریاست پوهنحی جهت درج در آجندای شورای علمی پوهنحی.

 

مادة سی­­ویکم: تأیید دوسیه تقرر در شورای علمی پوهنحی

برگزاری شورای علمی پوهنحی و تأیید دوسیة تقرر یک روز بعد از رسیدن نامۀ دیپارتمنت از سوی آن پس از غور و بررسی هرگاه کم­بودی­یی نداشته باشد.

یاداشت (39): هرگاه دوسیه کم­بودی­هایی داشته باشد، به آمریت دیپارتمنت برگردانده از برای یک­سوسازی  کم­بودی­های گسیل می­گردد.

 

مادة سی­ودوم: ارسال دوسیه تقرر به معاونت علمی

ریاست پوهنحی دوسیه تقرری تأیید شده را جهت اجراآت بعدی حداکثر تا یک روز بعد از تأیید در شورای علمی پوهنحی به معاونت علمی ارسال می کند. معاونت علمی آن را در آجندای اولین جلسة کمیتة تقرر و انفکاک قرار می دهد.

 

مادة سی­وسوم: تأیید دوسیه تقرر در کمیتة تقرر و انفکاک

کمیته بر اساس طرزالعمل داخلی، دوسیه تقرر را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده که در صورت رعایت تمامی اصول در تنظیم دوسیه و تقرری متقاضیان کامیاب، آن را تأیید می نماید.

 

مادة سی­وچهارم: ارسال دوسیه تقرر به شورای علمی پوهنتون جهت تأیید و تصویب

کمیتة تقرر و انفکاک رسماً دوسیه را جهت درج در آجندای اولین جلسة شورای علمی پوهنتون به معاونت علمی ارسال می نماید. شورای علمی پوهنتون دوسیه متذکره را بعد از غور و بررسی و در صورت نداشتن نواقص تأیید می نماید.

 

مادة سی­و پنجم: ارسال دوسیه تقرر به وزارت تحصیلات عالی

تحویل دوسیة تقرر بعد از تأیید شورای علمی پوهنتون به مدیریت استادان  و گسیل آن برای تأیید و منظوری به وزارت تحصیلات.

 

مادة سی­و ششم: میکانیزم و زمان طی‌مراحل اسناد تقرر متقاضیان کادر علمی

 1. طی مراحل اسناد تقرر داوطلبانی که موفق به اخذ نمرة کامیابی شده باشند، مطابق احکام قانون تحصیلات عالی ملکی طی؛
 2. در نظرگرفتن مدت سه ماه برای طی مراحل شمولیت به کادر علمی از وقت شارت‌لست، اعلان نتایج امتحان شمول تا کسب منظوری؛ 
 3. اعتبار تاریخ تقرر اعضای کادر علمی از تاریخ تصویب آن در دیپارتمنت دارای صلاحیت استخدام؛
 4. معطل قرارنگرفتن مراحل تقرر و تقرر مجد از سوی دیپارتمنت و شوراها بدون دلایل قانونی و اکادمیک؛ زیرا سبب متضرر شدن  داوطلبان عضویت در کادر علمی و متقاضیانی که خواهان تقرر مجدد در کادر علمی هستند، می­گردد. هرگونه تأخیر و بی­توجهی قابل بازخواست بوده  و مؤیدات تأدیبی بالای متخلفان قابل تطبیق می­باشد.

یاداشت (40): هر گونه تأخیر و طولانی شدن مراحل یادشده بدون دلایل موجه قابل پی­گیری از سوی معاونیت علمی بوده، حتا با صدور توصیه، اخطار شفاهی و کتبی به تعلل کنندگان هم­راه می­باشد؛ بنابر این همة مراحل باید بر بنیاد لایح­ها و طرزالعمل­های پوهنتون غالب، مقرره­ها و قوانین وزارت تحصیلات عالی در زمان مقتضی انجام پذیرد.

 

مادة سی­وهفتم: انفکاک از بست­های اکادمیک

     عضو کادر علمی در حالات ذیل از بست­های اکادمیک منفک می­گردد:

 1. کسب­نکردن سند فراغت در صورتی که در برنامة ماستری یا دوکتورا در داخل و یا خارج از کشور توسط پوهنتون معرفی گردیده باشد؛
 2. تکمیل­نکردن شرایط ترفیع استاد و معاون استاد به رتبة علمی بالاتر در مدت تعیین شده؛
 3. نقض­کردن دسپلین و سایرتخطی­های مندرج اسناد تقنینی مربوط.

یاداشت (41): انفکاک در حالت فقرة 3  این ماده به اساس پیش­نهاد شورای علمی پوهنحی، تصویب شورای علمی پوهنتون و منظوری وزارت تحصیلات عالی صورت می­گیرد.

 

مادة سی­وهشتم: شرایط شمولیت مجدد و طی مراحل آن

     هرگاه عضو کادر علمی از وظیفه قطع علاقه نماید، شمولیت مجدد وی در بست اکادمیک با حفظ رتبة علمی در صورت ضرورت و موجودیت بست اکادمیک صرف برای یک بار با درنظرداشت شرایط ذیل صورت گرفته می­تواند:

 1. مفک­نگردیدن از کادر علمی بیشتر از یک بار؛
 2. بیش­تر نبودن دورة انفصال متقاضی در مؤسسة تحصیلات عالی بیش­تر از دورة کار موصوف و به هیچ صورت بیش­تر از ده سال؛
 3. طی مراحل شمولیت مجدد اعضای کادر علمی­یی که واجد شرایط باشند بر اساس حکم مقام ذی­صلاح، مجلس دیپارتمنت، موافقة ریاست پوهنحی و پیش­نهاد ریاست پوهنتون عنوانی وزارت تحصیلات عالی.

یادداشت(42): میکانیزم شمولیت مجدد اعضای کادر علمی­یی که واجد شرایط باشند، طبق مواد فوق و براساس حکم مقام ذی­صلاح، فیصلة مجلس دیپارتمنت، تأییدی شورای علمی پوهنحی، کمیتة تقرر و انفکاک مؤسسه، تأییدی شورای علمی پوهنتون و پیش­نهاد ریاست پوهنتون عنوانی وزارت تحصیلات عالی انجام می­شود.

    یادداشت(43): شمولیت مجدد در کادر علمی پوهنتون در صورت موجودیت دوسیة کادری و اسناد معتبری که مبین رتبة علمی متقاضی قبل از انفصال باشد، با حفظ قدم به عین رتبة قبلی صورت می­گیرد.

    یادداشت(44): اعضای کادر علمی­یی که طبق فرمان و صواب­دید، با حفظ حقوق کادر، به پست­های مختلفی کار می­کنند، در صورتی که مکلفیت­های درسی شان را    تکمیل نمایند، تابع طی مراحل شمولیت مجدد نمی­شوندو

    یادداشت(45):  شمولیت مجدد اعضای کادر علمی که در زمان انفصال و قطع علاقه از کادر علمی در پوهنتون­ها و مؤسسات اکادمیک داخلی و خارجی ایفای وظیفه نموده باشند، بر اساس ارایة اسناد  معتبر از مجاری رسمی و موافقة پوهنتون صرف از حکم فقرة دوم ماده بیست و یکم این طرزالعمل  معاف می باشند.

    

مادة سی­ونهم: معیار های رفتاری واخلاقی

 1. مکلف­بودن متقاضیان و اعضای کادر علمی به رعایت نظم اکادمیک و حفاظت شاخص­های رفتاری و دوری از هر گونه رفتاری که باعث اختلال نظام اکادمیک، نقض حقوق دیگران، آزار و اذیت جنسی و به خطر­انداختن مصونیت دیگران می­گردد.
 2. نظارت بر رفتار و اخلاق  اعضای کادر علمی جدیدالتقرر توسط دیپارتمنت به صورت دوام­دار طی یک سال. دیپارتمنت مکلف است که درجریان جذب متقاضیان به موارد ذیل توجه جدی داشته باشد:
  • مطالعة اسناد و در نظرگرفتن رفتار دورة تحصیلی متقاضی در جریان تحصیل از پوهنتون مربوط؛
  • اطمینان پیداکردن از این­که اعضای کادر علمی جدیدالتقرر از همان سال اول توانسته­اند روابط حسنه را با اعضای دیپارتمنت تأمین نمایند و رفتار و اخلاق پسندیده را با همة منسوبان، به ویژه محصلان داشته باشند،
 3.  منفک­ساختن عضو کادر جدیدالتقرر مطابق مواد قانون از بست کادری در صورتی که از نگاه رفتاری و اخلاقی معیارهای جامعة اکادمیک را عملی نمی­سازد؛
 4. برخورد قانوی با متخلفان نظم ودسپلین.

 

مادة چهلم: احکام متفرقه

 1. معادلت اسناد هر سه کتگوری ( لیسانس، ماستر و دکترا) متقاضیان خارج مرز برای کادر علمی توسط کمیتة ارزیابی اسناد خارج مرز.
 2. صحت و ثقم و تأییدی اسناد فوق توسط آمریت ارزیابی ریاست انسجام امور اکادمیک؛
 3. طی مراحل و ارزیابی نهایی اسناد متقاضیان اعضای کادر علمی، در وزارت توسط ریاست تقرر و ترفیعات علمی اعضای کادرعلمی و کمیسیون؛
 1. دادن حق الویت به متقاضیان اناث، برای ارائة کنفرانس علمی، در صورتی که متقاضیان اناث و ذکور در امتحان شمولیت، نمرة کامیابی امتحان شمول به کادر شان مساوی باشد.

این طرزالعمل در 40 ماده  و  (45) یادداشت در جلسة شماره 21  مورخ  30/3/1398  شورای علمی پوهنتون غالب تأیید گردید.

 

با احترام

 

 

پوهاند محمد ناصر ره‌یاب

رئیس پوهنتون غالب- هرات

عنوان­های اوراق دوسیة شمولیت به کادر علمی

دوسیة اعضای جدید کادر علمی شامل اوراق ذیل می باشد:

 1. ورق  درخواستی؛
 2. اعلان سایت­ها بار اول و دوم (درصورت موجودیت)؛
 3. تذکره؛
 4. دیپلوم؛
 5. جدول نمرات دوره یا دوره­های تحصیل (ترانسکرپت)؛
 6. مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک (درصورت که درخارج از کشور تحصیل کرده باشد)؛
 7. سند بلدیت به یک زبان خارجی؛
 8. جدول مکلفیت درسی دیپارتمنت؛
 9. شارت‌لست کاندیدان واجد شرایط؛
 10. نتیجة امتحان وتأیید هیئت ژوری؛
 11. فورم کنفرانس علمی؛
 12. فورم اشتراک­کننده­گان کنفرانس؛
 13. اوراق امتحان؛
 14. کلید پاسخ­ها؛
 15. مکتوب و کارت ریاست کار و امور اجتماعی؛
 16. فورم تثبیت فراغت؛
 17. فورم صحت؛
 18. فورم قوماندانی امنیه؛
 19. بیوگرافی؛
 20. سابقة تحصیلی؛
 21. فورم سجل؛
 22. رسالة علمی؛
 23. تعهد­نامة عدم تبدیلی؛
 24. تعهد نامة عدم شرکت در امتحانات قبلی شمولیت به کادرعلمی دریک سال گذشته.