کمیته تقرر و انفکاک

کمیته تقرر و انفکاک

طرزالعمل کمیتۀ تقرر و انفکاک

لایحۀ و طایف کمیتۀ تقرر و انفکاک

 

چک لست دوسیه شمولیت به کادر علمی

دوسیه اعضای جدید کادر علمی شامل اوراق ذیل می باشد:

 1. ورق  درخواستی؛
 2. اعلان سایت ­ها بار اول و دوم (درصورت موجودیت)؛
 3. تذکره؛
 4. دیپلوم؛
 5. جدول نمرات دوره یا دوره­های تحصیل (ترانسکرپت)؛
 6. مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک (درصورت که درخارج از کشور تحصیل کرده باشد)؛
 7. سند بلدیت به یک زبان خارجی؛
 8. جدول مکلفیت درسی دیپارتمنت؛
 9. شارت‌ لست کاندیدان واجد شرایط؛
 10. نتیجۀ امتحان وتأیید هیئت ژوری؛
 11. فورم کنفرانس علمی؛
 12. فورم اشتراک­ کننده ­گان کنفرانس؛
 13. اوراق امتحان؛
 14. کلید پاسخ­ ها؛
 15. مکتوب و کارت ریاست کار و امور اجتماعی؛
 16. فورم تثبیت فراغت؛
 17. فورم صحت؛
 18. فورم قوماندانی امنیه؛
 19. بیوگرافی؛
 20. سابقۀ تحصیلی؛
 21. فورم سجل؛
 22. رسالۀ علمی؛
 23. تعهد­نامۀ عدم تبدیلی؛
 24. تعهد نامۀ عدم شرکت در امتحانات قبلی شمولیت به کادرعلمی دریک سال گذشته.