.

.

بیوگرافی آمر کلینیک حقوقی

 

نام و نام خانواده‌گی‌: رفیع الله عظیمی

مدرک تحصیلی: ماستر

ایمیل:rafiullah.azimi45@gmail.com

شماره تماس: 0093797720037

موقف: استاد کادری

درجة تحصیلی: ماستری از دانشگاه فردوسی مشهد ـ ایران (1399- 1401)

رفیع‏ الله عظیمی فرزند دگروال عبدالبصیر عظیمی در سال 1374 هـ.ش در یک خانوادة متدین و منور در ولسوالی شیندند ولایت هـرات دیده به جهان گشود. موصوف، تعليمـات ابتدایی و ثانوی را در ليسة مرکـز شیندند ولایت هـرات با کسب درجـة اعلـي بـه پایان رسانـید. ایشان در سـال 1394 برای تکمیـل تحصیـلات عـالي وارد پوهنتـون غالب هرات گردید و لیسانس خویـش را در 1397 از فاکولتة حقـوق و علوم سیاسـی، رشتـه قضایـی ـ سارنوالـی پوهنتون غالب‌ـ‌هرات به درجة اول نمره و ماستری خویش را به درجة کادری در سال 1401 از رشتة حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهدـ ایران  به دست ‌آورد.

   رفیع‏ الله عظيمي، در دورة تحصيل بنابر لياقت و تواناييکه داشت از سال 1395 به عنوان کادر اداری در بخش کلینیک حقوقی پوهنتون غالبِ‌ هرات وظیفه خود را آغاز کرد و اکنون به حیث آمر کلینیک حقوقی و استاد دایمی فاکولتة حقوق و علوم سیاسی این پوهنتون ايفـاي وظيفه می‌نماید؛ همچنین، ایشان بعد از اتمام دورة تحصیلی لیسانس، از طریق رقابت آزاد وارد امتحان وکالت دفاع گردید و از سال 1398 تا اکنون به عنوان وکیل‌ مدافع بر حال انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان نیز فعالیت می‌نماید.

معرفی_کلینیک_حقوقی_پوهنحی_حقوق_و سیاسی

چارت تشکیلاتی