.

.

زنده گینامۀ پوهاند نجیب الله فریور

لایحه وظایف مشاور پوهنتون غالب هرات 

 1. اظهار نظر‌های کارشناسی و تخصصی در امور ارجاعی از جانب ریاست پوهنتون؛
 2. ارائۀ مشاوره در خصوص موضوعات ارجاعی از سوی ریاست پوهنتون؛
 3. شرکت در جلسات داخلی حسب ارجاع ریاست پوهنتون و ارائۀ نظرات کارشناسی و مشورتی؛
 4. اظهار نظر تخصصی در خصوص طرح‌ها، گزارش‌ها، طرزالعمل‌ها و سایر موارد ارجاع شده حسب نیاز؛
 5. عضویت در شوراها، جلسات و کمیته‌ها؛
 6. بررسی و ارزیابی فعالیت‌های کمیته‌ها، ارائۀ ره‌نمایی‌های لازم به آن‌ها
 7. نظارت بر مطالب سایت غالب و ارائۀ دیدگاه‌های مشخص در آن؛
 8. نظارت بر مجلۀ غالب و آثاری که از سوی این نهاد چاپ و انتشار می‌یابد؛
 9. بازبینی بنرها و سایر برگه‌های تبلیغاتی؛
 10. مشوره و ره‌نمایی در راستای بلند بردن کیفیت تدریس
 11. مشوره و ره‌نمایی در زمینۀ راه‌های عملی شدن برنامه‌ها؛
 12. ره‌نمایی و ابراز نظر در راستای ارتقای ظرفیت کارمندان؛
 13. مشوره‌دهی در زمینۀ راه‌های بلند بردن سویۀ تحصیلی و تخصصی استادان؛
 14. نظارت و ارزیابی از ارزیابی ‌های تضمین کیفیت و ارائۀ راه‌نمایی‌های لازم به آن‌ها.
 15. 19. اجرای سایر وظایفی‌که از طرف مقامات ذی‌صلاح بر اساس قوانین و مقرره‌های پوهنتون سپرده می‌شود.