.

.

زنده_گینامة_پوهاند_نجیب_الله_فریور

لایحه وظایف مشاور پوهنتون غالب هرات 

 1. اظهار نظر‌های کارشناسی و تخصصی در امور ارجاعی از جانب ریاست پوهنتون؛
 2. ارائة مشاوره در خصوص موضوعات ارجاعی از سوی ریاست پوهنتون؛
 3. شرکت در جلسات داخلی حسب ارجاع ریاست پوهنتون و ارائة نظرات کارشناسی و مشورتی؛
 4. اظهار نظر تخصصی در خصوص طرح‌ها، گزارش‌ها، طرزالعمل‌ها و سایر موارد ارجاع شده حسب نیاز؛
 5. عضویت در شوراها، جلسات و کمیته‌ها؛
 6. بررسی و ارزیابی فعالیت‌های کمیته‌ها، ارائة ره‌نمایی‌های لازم به آن‌ها
 7. نظارت بر مطالب سایت غالب و ارائة دیدگاه‌های مشخص در آن؛
 8. نظارت بر مجلة غالب و آثاری که از سوی این نهاد چاپ و انتشار می‌یابد؛
 9. بازبینی بنرها و سایر برگه‌های تبلیغاتی؛
 10. مشوره و ره‌نمایی در راستای بلند بردن کیفیت تدریس
 11. مشوره و ره‌نمایی در زمینة‌ راه‌های عملی شدن برنامه‌ها؛
 12. ره‌نمایی و ابراز نظر در راستای ارتقای ظرفیت کارمندان؛
 13. مشوره‌دهی در زمینة راه‌های بلند بردن سویة‌ تحصیلی و تخصصی استادان؛
 14. نظارت و ارزیابی از ارزیابی ‌های تضمین کیفیت و ارائة راه‌نمایی‌های لازم به آن‌ها.
 15. 19. اجرای سایر وظایفی‌که از طرف مقامات ذی‌صلاح بر اساس قوانین و مقرره‌های پوهنتون سپرده می‌شود.