کمیته پلان

کمیته پلان

کمیتۀ پلان ،نظارت و ارزیابی

کمیتۀ پلان پوهنحی به عنوان واحد برنامه ریزی و پلان گذاری در سطح پوهنحی ایجاد شده که بر طبق لایحه موظف به تنظیم تمام پلان های راهبردی پوهنحی و تأیید و بررسی پلان های مختلف بخش های پوهنحی ستوماتولوژی می باشد.

آمریت کمیتۀ پلان ،نظارت و ارزیابی

آمریت کمیتۀ پلان ،نظارت و ارزیابی بر عهده دکتور سینا همایونی میباشد و اعضای این کمیته متشکل است از دکتور خالده نورزی و انجینیر محمد عابد انور.

صلاحیت و ظایف کمیتۀ پلان استراتیژیک و ونظارت بر تطبیق پلان های پوهنحی

1. نظارت از تطبیق پلان استراتیژیک پوهنځی اقتصاد؛

2. طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان استراتیژیک پوهنځی اقتصاد، و استراتیژی‌های وزارت و پلان‌های کاری پوهنځی جهت نظارت بر تطبیق پلان‌ها؛

3. ترتیب رَه‌نمود‌های کاری برای اعضای کمیته و ادارات مربوط پوهنځی به‌منظور رَه‌نمایی دقیق در پیش‌بُرد به‌تر امور نظارتی؛

4. برگزاری جلسات ماه‌وار مطابق به تقویم اکادمیک و جلسات فوق‌العاده در صورت ضرورت؛

5. ارائۀ گزارش ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه به ریاست پوهنځی و کمیتۀ مرکزی؛

6. مستند سازی تمامی فعالیت‌های کمیته به منظور ارائه در ارزیابی‌های پوهنځی؛

7. ارائۀ مشوره‌های سودمند و مسلکی در جهت غنا‌مندی برنامه‌های اکادمیک و اداری به ریاست پوهنځی؛

8. تشخیص نیاز‌مندی‌های پوهنځی به اساس پلان کاری سالانه جهت رفع نیازمندی‌ها حین بازنگری‌های رسمی خارجی؛

9. نظارت و رَه‌نمایی از چه‌گونه‌گی تطبیق پلان‌های مطروحه در بخش‌های مربوط‌ و مطابقت آن با مقررات، پالیسی‌ها و اهداف پوهنځی جهت دست‌یابی به اهداف مورد نظر؛

10. نظارت از تطبیق هدایات و رَه‌نمود‌هایی‌که در جلسات شورای علمی پوهنځی نهایی می‌گردد، به‌منظور ایجاد هماهنگی و شفافیت امور اکادمیک، مالی واداری؛

11. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات‌، مطابق قوانین‌، مقررات و اهداف پوهنځی سپرده می‌شود.