کلینیک کادری

کلینیک کادری

به لطف وعنایت خداوند مهربان کلینیک کادری دندان غالب درراستایی خدمت رسانی و افزایش سطح علمی محصلین و ستاژران پوهنحی طب دندان پوهنتون غالب هرات سال 1392 افتتاح گردید برعلاوه پرسونل این کلینیک برای مراجعین ازهیچ گونه سعی وتلاش دریغ نکرده ورضایت مراجعین خویش رابه نحو احسن حاصل کرده است وبیماران راتحت تداوی قرارمی دهد.

 کلینیک دندان غالب ازآن جایکه یک کلینیک کادری می باشد سالانه به طورمشخص گروپی از ستاژران پوهنتون غالب پوهنحی طب دندان  را که به این کلینیک معرفی می شود بحیث کارآموزمی پذیرد که زیرنظراستادان خویش فعالیت های مشخصی را انجام می دهند.

کلینیک کادری دندان غالب به طور مشخص دارای بخش های مختلف برای تداوی مریضان میباشد که ازآن جمله میتوان بخشهای ذیل رانام گرف:

- اتاق معاینه

- اتاق جراحی

- اتاق پریودنتولوژی

- اتاق ترمیمی زیبایی

- اتاق اندودنتیگ

- لابراتوار مجهز جهت ساخت دندان های مصنوعی

که دراین بخشها ستاژران که ازطرف پوهنحی ستوماتولوژی معرفی می گردند دوره ستاژخویش راسپری می کنند.

خدمات مالی برای مراجعین

کلینیک کادری دندان غالب بادرنظرداشت اوضاع بد اقتصادی کشورخودرامکلف میداند تابخشی ازضروریات مراجعین خویش را به طوررایگان انجام دهد که ازآن جمله معاینه تشخیص وتداوی رایگان دانش آموزان معارف رادرسطح ولایت هرات نام گرفت وهمچنان برای کارمندان پوهنتون غالب ومحصلین خویش 30% تخفیف درنظرگرفته است ومقدار هزینه که ازمراجعین خویش اخذمی کنند بسیار اندک می باشد .

که بطور مشخص

  1. عصب کشی فی دندان 600 افغانی
  2. پرکاری دندان 350 افغانی
  3. جرم گیری دندان 500افغانی
  4. ساخت پوش 800 -1000 افغانی
  5. کشیدن دندان 100افغانی

می باشد.

این بخش بخشی کوچک ازرسالت پوهنتون غالب بمنظورهمکاری با تمام اقشارجامعه می باشد تا باشد که جامعه مرفع وبدون درد داشته باشیم.

معرفی کلینیک دندان