کلینیک کادری

کلینیک کادری

معرفی کلینیک کادری دندان غالب

افغانستان می خواهد بعدازچندین دهه عقب ماندن ازکاروان علم وتکنالوژی دوباره زیربنای های خودرا احیا سازدوایجادپوهنتون های دولتی وخصوصی ازجمله اساسی ترین کارهای بود که صورت گرفته وپوهنتون غالب یکی ازاین نهاد های تحصیلی بوده که درسال 1388 تاسیس شده و تابه حال درزمینه رشدوشگوفایی نسل جوان پادراین عرصه گذاشته است ویکی ازپوهنحی های خویش را زیرنام پوهنحی ستوماتولوژی درسال 1389 تاسیس کرد.که درزیر مجموعه آن کلینیک کادری دندان درسال 1392 درزمینه ترین وستاژمحصلین وانجام کارعملی فعالیت می نماید که تابه حال چندین دوره ازمحصلین خویش رافارغ ازستاژنمود وبه جامعه تقدیم نموده است.آمریت کلینیک کادری دندان غالب یک بخش جدا ناپذیرازتشکیلات پوهنتون غالب می باشد.که این آمریت توانسته باتلاش فراوان خدمات معیاری رابه محصلین خویش ومراجعه کننده گان دربخش دندان ارایه کنند.

 

 1. خدمات درمانی کلینیک کادری دندان غالب

ازآنجایی که کلینیک کادری دندان غالب یک نهادتحقیقی،تحصیلی،خدماتی است درزمینه ارایه خدمات به جامعه واجرای پروژه های تحقیقی درکشورعزم راسخ داشته وفعالیت های گوناگون راانجام می دهد که قرارذیل می باشد:

  1. دربخش معالجه بیماران خدمات ذیل رابه مراجعین خویش ارایه می کنند:عصب کشی دندان ،پرکاری دندان،کشیدن دندان ،ساخت دندان هاوخدمات ترمیمی زیبایی وارتودنسی
  2. دربخش علمی:تشکیل دوره های کوتاه مدت آموزشی برای ستاژران مانند دوره جامع اندودنتیک (یاتداوی ریشه) که به تعداد 26 نفر از ستاژران اشتراک نمودند.             
  3. خدمات اجتماعی :کلینیک کادری دندان ازآنجایی که به شرایط حساس کشورآگاه هست رسالت خویش می داندتا طبقه محروم جامعه راتحت پوشش قرارداده تابخشی ازمشکلات جامعه راحل سازد.
  4. همچنان کلینیک کادری دندان غالب درزمینه اخذاکسری دندان برای مراجعین خویش درحد توان فعالیت می کند.
  5. همچنان اجرای سایروظایفی که مربوط به بهترشدن امورخدماتی وتحصیلی می شود نیز زیرنظرریاست پوهنحی ستوماتولوژی انجام می گردد

 

 

 

 

 

 

 

  زیست‌نامۀ داکتر حامدی                        

داکتر سید نقیب حامدی فرزند سید شاه خان در شهر هرات دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و لیسه را در مکتب فتح به پایان رسانید و در سال ۱۳۷۹ پس از سپری‌نمودن امتحان کانکور عمومی با گرفتن نمرۀ عالی شامل دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه طبی کابل گردید و پس از سپری‌نمودن دورۀ تحصیلی هفت‌ساله با دریافت نمرات عالی و گرفتن دیپلوم MD در سال ۱۳۸۷ از این دانشکده فارغ التحصیل گردید. داکتر سید نقیب حامدی به مدت پنج سال به حیث آمر کلینیک دندان (شل‌تر نو) انجام وظیفه نموده است و از سال ۱۳۹۳ به این‌سو به حیث استاد و آمر کلینیک کادری دندان دانشگاه غالب ایفای وظیفه می‌نماید.

 

طرزالعمل کلینیک کادری دندان غالب1401

تشکیلات کلنیک

 

امکانات و تجیهزات کلینیک