سال نهمِ نشراتی، سلسلهٔ سی‌و‌یکم، شمارهٔ چهارم، زمستان 1399

سال نهمِ نشراتی، سلسلهٔ سی‌و‌یکم، شمارهٔ چهارم، زمستان 1399

 

معلومات این شماره و فهرست مطالب

پوهنمل محمد احسان رازی‌پور: برآورد ارتفاع رواناب در حوزه‌های دریایی نیمروز

دکتر محمود بشیری و علی خالقی بابایی: افسانه‌ها و اسطوره‌های مربوط به دماوند در باورهای مردم و شعر فارسی

غلام رسول رحمانی و دکتر مهدی دشتی: کنایه در مقامات حمیدی

علی‌الله آزاد و هم‌کاران: معرفی بازار فارکس و خصوصیات ذاتی آن

دکتر محسن گرامی و محمد عابد انور: بررسی علل تأخیر پروژه‌های عمرانی، مطالعهٔ موردی: پروژۀ اعمار سیستم فاضلاب شهری شهرداری هرات

دکتر عبدالملک وحیدی: چالش‌های سیاسی و حقوقی سیاست جنایی مشارکتی افغانستان در قبال خشونت علیه زنان

حیدر حمید: سهروردیه در هرات

نعیم مصطفایی: تأثیر تهاجم فرهنگی بر امنیت اجتماعی شهروندان(مطالعهٔ موردی: ناحیه‌های پانزده‌گانهٔ شهر هرات)

سید مسعود حسینی: نقد ساختاری کتاب سردر ورودی مسجدجمعهٔ هرات، افغانستان

پوهندوی دکتر محمد داوود تیموری: FACTORS AFFECTING SUSTAINABILITY OF LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (LNGOs) IN AFGHANISTAN Case Study: Local NGOs Operating in Herat Province

ترجمهٔ انگلیسی چکیده‌های مقاله‌ها

جلد سلسلهٔ سی‌ویکم، شمارهٔ چهارم، زمستان 1399