کميتۀ تحقیق

کميتۀ تحقیق

صلاحیت و وظایف‌ کمیتة تحقیقات علمی

1. مطالعه و بررسی پیش‌نهادهای تحقیقات علمی و آثار تحقیقی اعم از اصلی و فرعی، از نظر حقوقی، اخلاقی، مسلکی و روش‌شناسی؛

2. ارائة مشوره‌های لازم در تهیة پلان کارهای تحقیقاتی؛

3. رَه‌نمایی و هم‌کاری مسلکی با استادان در جست‌و‌جوی مآخذ معتبر و ذی‌ربط؛

4. ارسال اثر تحقیقی اصلی و مقالات تحقیقی به استادان مرتبط به رشته، جهت ابراز نظر؛

5. ارسال اثر تأیید‌شدة تحقیقی ـ علمی به شورای علمی پوهنځی، غرض اجراآت بعدی؛

6. برگزاری کنفرانس‌های علمی ـ تحقیقی به هم‌کاری آمریت انسجام تحقیقات علمی پوهنتون، پیرامون مسائل حاد کشور به سطح ملی؛

7. ‌سهم‌گیری در نشر مجلات‌، کتاب‌ها، نشریات علمی، جمع‌آوری معلومات از منابع معلوماتی و تحقیقاتی، ترجمة کتاب‌ها و مقالات تحقیقی علمی، نشر و توزیع کتاب‌های درسی؛

4. تأمین روابط علمی ـ مسلکی در ساحة تحقیق با پوهنتون‌های معتبر منطقه و جهان؛

6. تأمین منابع مالی از طریق اجرای تحقیقات علمی، به‌منظور تقویة بنیة مالی پوهنځی؛

7. ارائة گزارش ماه‌وار، ربعوار و سالانه به ریاست پوهنځی و معاونیت پژوهشی، امور فرهنگی و ارتباطات؛

8. مستندسازی تمامی فعالیتهای کمیته به منظور ارائه در ارزیابیهای پوهنځی؛

9. ریاست از جلساتِ کمیتة تحقیقات پوهنځی؛

10. تعیین برنامه‌های مشخص برای برنامه‌های تحقیقاتی، مقاله‌نویسی و ترجمه؛

11. ایجاد انگیزه در محصلان برای اشتراک در برنامه‌های این کمیته؛

12. برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها، ورکشاپ‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با بخش‌های تخصصی رشتة مربوط؛

13. فراهم‌نمودن فضای تحقیقات برای استادان و اعضای شورای علمی پوهنځی؛

14. ‌سایر صلاحیت‌هایی‌که مطابق اساس‌نامه و طرزالعمل‌ها به کمیته محول می‌گردد.

طرز العمل کمیته تحقیقات عملی