کميتۀ تحقیق

کميتۀ تحقیق


کمیتة تحقیق

بخش تحقیقات علمی جزء اصلی تشکیلات هر پوهنتون یا مؤسسه است که خوشبختانه این کمیته در دیپارتمنت نتورک پوهنحی کمپیوتر ساینس ایجاد و در حال فعالیت است و پنج عضو دارد. این کمیته یک کمیتة غیر انتفاعی و غیر مستقل می باشد که اجراآت خود را تحت نظر دیپارتمنت نتورک و کمیتة تحقیقات پوهنحَی  انجام می دهد.

فعالیت های کمیته

 • ارائه مشوره های تخنیکی و تحقیقی به استادان حین تهیه پلان کار تحقیقی؛
 • کمک به استادان و محصلان در قسمت جست­وجوی مآخذ مرتبط با استفاده از سایت های معتبر انترنتی؛
 • ظرفیت سازی برای اساتید و محصلان؛
 • تألیف کتب و مقالات
 • انجام تحقیقات مرتبط به علوم اجتماعی و انسانی و ایجاد فرهنگ تحقیق در بین محصلان.

اهداف:

 • تحقیق بالای مسایل حیاتی ملی جهت تسریع عملیة انکشاف و بازسازی کشور و فراهم آوری امکانات استفاده از تکنالوژی جدید و پیشرفت­های علمی تخنیکی معاصر؛
 • گسترش ذخایر علمی جهت ارتقای سویه دانش.؛
 • تولید دانش جدید در ساحات مختلف علوم مطابق نیاز جامعه.؛
 • فراهم آوری زمینة انکشاف تحقیقات علمی به سطح ملی.؛
 • اجرای تحقیقات علمی برای پیشرفت، تولید علم و خود کفایی؛
 • دریافت راه حل به مشکالت علمی، مسلکی، شغلی، حقوقی، صحی و مسایل ملی و بین المللی؛
 • تقویه بنیه مالی پوهنتون از طریق تحقیق جهت انکشاف کمی و کیفی پوهنتون.

 

صلاحیت و وظایف‌ کمیتة تحقیقات علمی

1. مطالعه و بررسی پیش‌نهادهای تحقیقات علمی و آثار تحقیقی اعم از اصلی و فرعی، از نظر حقوقی، اخلاقی، مسلکی و روش‌شناسی؛

2. ارائة مشوره‌های لازم در تهیة پلان کارهای تحقیقاتی؛

3. رَه‌نمایی و هم‌کاری مسلکی با استادان در جست‌و‌جوی مآخذ معتبر و ذی‌ربط؛

4. ارسال اثر تحقیقی اصلی و مقالات تحقیقی به استادان مرتبط به رشته، جهت ابراز نظر؛

5. ارسال اثر تأیید‌شدة تحقیقی ـ علمی به شورای علمی پوهنځی، غرض اجراآت بعدی؛

6. برگزاری کنفرانس‌های علمی ـ تحقیقی به هم‌کاری آمریت انسجام تحقیقات علمی پوهنتون، پیرامون مسائل حاد کشور به سطح ملی؛

7. ‌سهم‌گیری در نشر مجلات‌، کتاب‌ها، نشریات علمی، جمع‌آوری معلومات از منابع معلوماتی و تحقیقاتی، ترجمة کتاب‌ها و مقالات تحقیقی علمی، نشر و توزیع کتاب‌های درسی؛

4. تأمین روابط علمی ـ مسلکی در ساحة تحقیق با پوهنتون‌های معتبر منطقه و جهان؛

6. تأمین منابع مالی از طریق اجرای تحقیقات علمی، به‌منظور تقویة بنیة مالی پوهنځی؛

7. ارائة گزارش ماه‌وار، ربعوار و سالانه به ریاست پوهنځی و معاونیت پژوهشی، امور فرهنگی و ارتباطات؛

8. مستندسازی تمامی فعالیتهای کمیته به منظور ارائه در ارزیابیهای پوهنځی؛

9. ریاست از جلساتِ کمیتة تحقیقات پوهنځی؛

10. تعیین برنامه‌های مشخص برای برنامه‌های تحقیقاتی، مقاله‌نویسی و ترجمه؛

11. ایجاد انگیزه در محصلان برای اشتراک در برنامه‌های این کمیته؛

12. برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها، ورکشاپ‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با بخش‌های تخصصی رشتة مربوط؛

13. فراهم‌نمودن فضای تحقیقات برای استادان و اعضای شورای علمی پوهنځی؛

14. ‌سایر صلاحیت‌هایی‌که مطابق اساس‌نامه و طرزالعمل‌ها به کمیته محول می‌گردد.

طرز العمل کمیته تحقیقات عملی

چارت تشکیلاتی