تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

معرفی کمیته تضمین کیفیت

چارت تشکیلاتی کمیته تضمین کیفیت

صلاحیت و وظایف کمیتۀ ارتقای کیفیت

1. تشویق، ترغیب و تسریع بهبود کیفیت در سطح پوهنځی؛

2. نظارت از جریان اعتباردهی، برنامههای آموزشی و سایر فعالیتهای پوهنځی؛

3. ارائۀ معلومات به نهاد تحصیلی در مورد تطبیق برنامههای ارتقای کیفیت در سطح پوهنځی؛

4. انتخاب و آموزش اعضای فرعی کمیتۀ ارتقای کیفیت در سطح پوهنځی؛

5. ارائۀ مشوره به پوهنځی در مورد جریان ارتقای کیفیت؛

6. آماده‌گی برای ارزیابی خودی، بازدید ساحه‌وی و سایر برنامههای مربوط به ارتقای کیفیت پوهنځی؛

7. جمع‌آوری اسناد و شواهد دربارۀ جریان ارتقای کیفیت در پوهنځی؛

8. تأمین روابط با کمیتۀ اصلی ارتقای کیفیت و اعتباردهی پوهنتون؛

9. استفاده از آخرین دست‌آوردهای ارتقای کیفیت در سطح پوهنځی؛

10. تهیة گزارش ارزیابی خودی پوهنځی؛

11. تدویر برنامههای آموزشی ارتقای کیفیت در سطح پوهنځی؛

12. تهیة گزارش نظارت سالانه، مرور دوره‌یی برنامه‌ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن؛

13. اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقا و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذی‌صلاح محول می‌گردد.