معرفی آمریت ارتقای ظرفیت

معرفی آمریت ارتقای ظرفیت

معرفی مدیریت ارتقای ظرفیت
برای رشدِ جوانبِ گوناگون کارمندانِ اداری و کادریِ پوهنتون و برای ادای حقوق انسانیِ کارمندان، پوهنتون غالب تعهد می‌‌سپارد تا مسؤولیتِ خویش را به عنوانِ کارفرما اداء نموده تا هم باعث ارتقای کیفیتِ کارهای اداری و اکادمیک این نهاد شود و هم کارکنان را با توانایی بالا در اختیار داشته باشد؛ هم بتواند قوانین، مقررات و لوایح وزارت محترم تحصیلاتِ عالی جهموری اسلامی افغانستان را به منصة اجراء در آورد.
اهداف
هدف عمومی:
بلندبُردنِ توانایی‌های علمی، اداری و خلاقانة کارکنانِ اداری و کادریِ پوهنتون غالب.
اهداف خصوصی
ـ رشدِ توانایی‌های کاریِ کارمند در بخشِ وظیفه‌وی وی؛
ـ رشدِ توانایی‌های تدریسیِ کارکنانِ کادریِ پوهنتون؛
ـ فراهم‌سازیِ زمینة تحصیلات بالاتر برای کادرهای علمی و اداری؛
ـ فراهم‌ساختن زمینه‌ برای ارتقای دانش‌های اداریِ کارمندان به صورت کوتاه‌مدت و دراز‌مدت؛
ـ به‌دست‌رس گذاشتن تازه‌ترین دست‌آوردهای علمی ـ اداری برای کارکنانِ اداری و کادری پوهنتون؛
ـ برگزاری روابط میان مراکز دولتی و خصوصی جهت برگزاری کنفرانس‌ها، سیمینارها و ورکشاپ‌های مشترک؛
ـ ارائه و برگزاریِ کنفرانس‌ها،‌ سیمینارها، ورکشاپ‌ها و سمپوزیم‌های مختلف برای کارکنانِ اداری و کادریِ پوهنتون؛
ـ زمینه‌سازیِ سفرهای علمی و آموزشی در داخل و بیرون از کشور برای کارکنانِ اداری و کادری پوهنتون؛
ـ آگهی‌دهی و نشر اخبار و کارکردهای این آمریت از طریق وسایل ارتباط جمعی و صفحاتِ مجازیِ پوهنتون غالب.
مأموریت
1. آموزش روش‌ها و شیوه‌های دفترداریِ و اداریِ نوین برای کارکنانِ اداری و کادری پوهنتون؛
2. آماده‌ساختن استادان برای ادارة درستِ صنفِ درسی و ساعاتِ درسیِ با بازدهیِ بالا؛
3. آماده‌ساختن زمینه‌هایی که نتایج تحقیقات به منصة کاربردی شدن برسد؛
4. تأمین ارتباط علمی میان اعضای هیئت علمی دانشگاه و میان محققان هر رشته جهت تبادل تجربیات و نشر تحقیقات و برگزاری سیمینارها، کنفرانس‌ها، سمپوزیم‌ها و کارگاه‌های اختصاصی و مشترک؛
5. سمت‌دهی تحقیقات به‌منظور بالنده‌گی و رفاه جامعه و حل دشواری‌های عاجل و مبرم؛
6. آماده‌سازیِ زمینه برای ادامۀ تحصیلِ کارمندانِ اداری و کادرهای علمی پوهنتون.

لایحة وظایف مدیر ارتقای ظرفیت
1. تهیة پلان‌های کاری هفته‌وار، ماه‌وار و سالانه در مطابقت به طرزالعمل مدیریت و استراتیژی پلان پوهنتون، جهت رسیدن به اهداف تعیین‌شده؛
2. ساخت، توزیع و تحلیل فورم‌های نیازسنجی برنامه‌های ارتقای ظرفیت در سطح پوهنتون؛
3. برگزاریِ سمینارها، کنفرانس‌ها و ورکشاپ‌ها، پس از تحلیل فورم‌های نیازسنجی‌شده برای کارمندانِ اداری و خدماتی؛
4. زمینه‌سازی برای دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت برای کارمندانِ بخش اداری و خدماتی با هم‌کاری معاونیت اداری و مالی پوهنتون؛
5. تهیة گزارش‌های فصلی و سالانه و ارائة آن به معاونیت اداری و مالی پوهنتون؛
6. مطالعه و نیازسنجیِ دوام‌دار برای برگزاری دوره‌های آموزشی، کنفرانس‌ها،‌ سمینارها و ورکشاپ‌ها برای کارمندان پوهنتون غالب؛
7. تهیۀ اسناد مناسب برای آمریت به اساس بازنگری از فعالیت‌های‌ اداری پوهنتتون و ارزیابی خودی پوهنتون و هیئت بازنگر وزارت تحصیلات عالی؛
8. حفظ محرمیت مجالس فعالیت‌ها، بحث‌های اعضای اداری‌ و خدماتی پوهنتون؛
9. برقراری ارتباطات کاری با ریاست منابع بشری ولایت هرات؛
10. اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقا‌ و بهبود امور کاری و اداری کارمندان پوهنتون که مطابق قوانین و مقررات به وی سپرده می‌شود.

استراتیژی پلان آمریت ارتقای ظرفیت